Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Verslag raadsvergadering begroting 2024 en algemene beschouwing | CDA Harlingen

23-11-2023

HARLINGEN - Dé vergadering van het jaar is die waarin de begroting wordt vastgesteld en besloten wordt waar de gemeente Harlingen haar (uw) geld aan gaat uitgeven.

Verslag 1 november 2023

Los van de begroting, heeft de raad in december het uitvoeringsprogramma van het akkoord op hoofdlijnen vastgesteld. Hieruit zullen ook nog nieuwe initiatieven en voorstellen volgen. De jaarlijkse begrotingsvergadering begint traditioneel om 15.00 uur.

 

Algemene Beschouwing

Voorafgaand aan het bespreken van de begroting, krijgt iedere fractie circa 6 minuten de tijd om de  politieke ontwikkelingen te beschouwen. Op volgorde van binnenkomst hebben alle 9 partijen hun zienswijze gegeven. Via deze link kunt u de algemene beschouwing van het CDA lezen.

 

Nieuw bij deze algemene beschouwing was, dat elke partij na de voordracht van elke partij vragen mocht stellen over de bijdrage. Hier vond een fijn debat plaats. Voor herhaling vatbaar wat ons betreft. Hierna volgde de reactie van het college op alle bijdrages.

 

Begroting

Na de schorsing werd de begroting inhoudelijk besproken. Voorgaande jaren werd er volgens een coalitie- of bestuur programma gewerkt, wat inhield dat de uitwerking van de vierjarige bestuursperiode al min of meer was ingevuld en er gewerkt werd n.a.v. een strategische agenda. Hier kwamen dan bij de begroting alleen beleidswensen naar voren. Dit jaar was dat anders. Na de verkiezing van maart 2022 is er voor gekozen om te werken volgens een akkoord op hoofdlijnen die namens de gehele raad is opgesteld. Het uitvoeringsplan is in december 2022 unaniem aangenomen. Dit zijn thema’s waar bij het vaststellen in december iedereen achter stond. Bij de begroting 2024 is er dus deels een inbreng van beleidswensen vanuit de organisatie en alle fracties zijn uitgenodigd om met nieuwe wensen en ideeen te komen. Hier moet dus een meerderheid voor worden gezocht om het idee gerealiseerd te krijgen in 2024. Dit resulteerde in 17 wensen, moties genoemd.

 

Onze inbreng bij de behandeling van de begroting:

De begroting ziet er technisch goed uit. Door de uitwerking van de septembercirculaire zijn de begrotingssaldo’s positief. Dat is mooi, in de huidige tijd waarin veel gemeente het financieel lastig hebben, presteren wij het weer om met een positieve uitkomst bij de provincie aan te komen. Toch blijven de gemeentelijke financiën een punt van aandacht. Er is teveel onzekerheid t.o.v. de vele taken die de gemeenten hebben. Het is hoognodig dat de politiek in Den Haag dit ook gaat inzien. Gelukkig heeft onze partij in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat voor hen de eerste overheid de gemeente is. Hier zouden de financiën ook naar moeten zijn. Het begin is er, we zijn benieuwd hoe de verdere uitwerking na de verkiezingen vorm krijgt. Iedereen die maar een lijntje heeft naar Den Haag, maak er gebruik van.

 

Er zijn maatregelen genomen om ruimte in de begroting te creëren om nieuw beleid te kunnen opnemen. Verhoging toeristenbelasting naar €1,95 in 2025. Wat het CDA betreft een prima maatregel, wij verwachten dat dit geen negatief effect heeft op het toerisme in Harlingen. De parkeeropbrengsten worden wederom verhoogd, we gaan toe naar een systeem waarbij het loont om te reserveren. Dit zou een positief effect hebben op de verkeersafwikkeling en de bijbehorende werkdruk. Goede maatregel vinden wij. De inkomsten vanuit de samenwerking met Terschelling zijn structureel gemaakt. Mooi dat een samenwerking voor beide kanten werkt.

 

Dan de efficiëntieslag op het taakveld sociaal domein. Geen bezuiniging maar een besparing van €150.000 naar oplopend €250.000. Jeugdzorg heeft de afgelopen jaren onze aandacht gehad. ‘Hebben we grip” kwam vaak voorbij? Voor ons als CDA is de grip niet persé de euro’s maar krijgt onze jeugd de goede passende zorg? In de media is er veel aandacht voor de jeugdzorg geweest, bij lange na niet positief. We hopen dat er een verbeterslag is c.q. wordt gemaakt. Laten we ons niet alleen maar blind staren op de euro’s, maar kijk vooral naar de kwaliteit en waar staat onze jeugd over 10 jaar?

 

Nieuw beleid

Veel nieuw beleid, en we gaan een aantal punten te kort doen door ze niet te benoemen. Maar we moeten keuzes maken. Voor ons de belangrijkste constateringen;

 • Wederom uitbreiding van de formatie. We hebben er in de algemene beschouwingen ook aandacht aan besteed.
 • We kunnen concluderen dat er niet veel punten in staan die direct vanuit het akkoord op hoofdlijnen staan. Een aantal punten. Uiteraard zal door de uitbreiding van de formatie de dienstverlening in het algemeen verbeteren. Althans dat lijkt voor ons het doel.
 • Renovatie en achterstallig onderhoud. Het CDA vind het belangrijk dat onze algemene begraafplaats er goed bij ligt. Gezien de antwoorden op onze vragen hierover verwachten wij dat in de nabije toekomst het budget voor onderhoud ook wordt verhoogd. Als het straks weer bij de tijd is, zou het zonde zijn als wij daar te weinig middelen voor uit trekken om het op het gewenste niveau te houden.
 • Verkeersveiligheid voor de fietser krijgt de aandacht met een investering voor de Oude Trekweg. Goede ontwikkeling, we hebben als gemeente nog stappen te maken om het op het gewenste niveau te krijgen in de gemeente. Als CDA willen we meer stappen maken, daarom hebben we de motie ingediend voor een haalbaarheidsonderzoek om ook de Ludingaweg veiliger te maken voor fietsers.
 • De historische brug over de zuiderhaven. We kunnen er niet omheen dat het de aandacht heeft. Het CDA juicht het initiatief in de basis toe. Maar waarom nu al en niet eerst het parkeren aan de zuidkant van de stad op orde brengen?
 • Fries Blauw: Mooi initiatief en voor Harlingen een mooie extra beleving wat geboden wordt aan de toeristen. We vinden de subsidie vraag van ruim € 61.000 voor een op zichzelf staande stichting best fors. Wij vroegen de wethouder toe te zien op een goede financiële verantwoording achteraf.

 

Ander punt bij programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie. Hierin werd genoemd dat er een integraal huisvestingsplan komt. Onderdeel van dit plan is o.a. de samenwerking op bestuur. Doen we het niet te kort als we het een integraal huisvestingsplan noemen? Dit hebben we het college ‘meegegeven’.

 

Afsluitend, het was grappig dat wethouder de Groot in de raadscommissie antwoord gaf op een niet gestelde vraag van het CDA. Namelijk; gaat Harlingen ook een rioolwater onderzoek doen om te bekijken hoe het met het drugsgebruik is gesteld. Wij zijn benieuwd naar het vervolg….  

 

Het CDA heeft ingestemd met de programmabegroting, de uitkomsten van de meerjarenraming en het voorgestelde nieuwe beleid. Wij wensen de organisatie en college succes met de uitvoering.

 

Moties

Viering 80 jaar vrijheid - Motie van GL, D66 en PvdA

In 2020 is dit door corona niet doorgegaan. De vraag was om €35.000 beschikbaar te stellen voor 2025.

Dit voorstel is aangenomen.

 

Opzetten en faciliteren van een Odensehuis - Motie van CDA, Fractie Ligthart, PvdA, VVD, HB, GL en HOOP

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar verwachting naar €550.000. Het streven is dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk nog op een plezierige manier deel kunnen nemen aan de samenleving.

 

Het Odensehuis is een inloop-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. 

 

Het Odensehuis wil als burgerinitiatief een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie, in de vorm van een ontmoetings- en kenniscentrum en het taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde van mensen met dementie vergroten. Ze richten zich met nadruk ook op de naasten van mensen met beginnende dementie. Er is ruimte voor lotgenotencontact en wederzijdse ondersteuning.

 

Verzoek aan het college:

 • In contact te treden met het Odensehuis en samen een locatie gaan zoeken voor het opzetten en faciliteren van een Odensehuis.
 • Na een jaar het Odensehuis in Harlingen te evalueren en de raad in het 1e kwartaal van 2025 hiervan op de hoogte te stellen.
 • Bij een positieve evaluatie de jaarlijkse kosten mee te nemen in de meerjarenbegroting.
 • De kosten voor 2024 te dekken uit de algemene investeringsreserve

Voorstel is aangenomen.

 

Haalbaarheidsonderzoek fietspad Ludingaweg - Motie van CDA, PvdA, HB en D66

De Ludingaweg is een gebiedsontsluitingsweg en als enige in zijn soort geen vrij liggend fietspad heeft en veiliger moet worden. Veel fietsers en wandelaars maken gebruik van deze weg naast het steeds groter wordende landbouwverkeer. Het is niet wenselijk dat schoolgaande kinderen in de donkere dagen over een dergelijke gebiedsontsluitingsweg zonder vrij liggend fietspad te laten fietsen.

 

Het verzoek aan het college:

 • Een haalbaarheidsonderzoek te starten voor een vrij liggend fietspad voor de Ludingaweg en de resultaten hiervan in het jaar 2024 met de raad te delen. Bij de uitkomst van dit onderzoek aan te geven wat er nodig is om het te kunnen realiseren en gedegen financiële onderbouwing te geven.
 • In dit onderzoek rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen op het tracé.
 • In dit onderzoek rekening te houden met welke routes / varianten er mogelijk en haalbaar zijn.

Voorstel is unaniem aangenomen.

 

Binnendijks zwemfaciliteit - Motie van CDA, PvdA, VVD

Een havenzwembad lijkt onhaalbaar, terwijl er behoefte is aan buiten zwemmen. Daarom het verzoek:

 1. Een onderzoek te starten naar de behoefte en de mogelijkheden van binnendijks recreatief zwemwater in combinatie met een strand(je) en waar mogelijk kleine culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.
 2. In het onderzoek ook aandacht te hebben voor de meest geschikte locatie.
 3. Een budget beschikbaar te stellen van €50.000 uit de algemene investeringsreserve
 4. De raad voor het zomerreces van 2024 hierover te informeren / een raadsvoorstel voor te leggen.

Unaniem aangenomen.

 

Multifunctionele watersport (recreatie)plas - Motie van D66 en Fractie Ligthart

Deze motie voor een recreatieve waterplas is anders dan de vorige motie voor een zwemfaciliteit. Een motie om op langere termijn, wanneer er zich koppelkansen voordoen in het gebiedsontwikkeling proces kustzone om bij het maken van een waterberging de kansen voor een recreatieplas mee te nemen in Programma Harlingen. Na het debat bij de vorige discussie en de duidelijke beantwoording  van de wethouder is dit voorstel unaniem aangenomen.

 

Citydressing-Kunstvormen in de openbare ruimte - Motie van CDA. Mede-indieners Harlinger Belang, GroenLinks D66 en PvdA

Verfraaien van de openbare ruimte en toegangswegen van Harlingen. Het verzoek werd gedaan aan het college om met een plan van aanpak te komen om kunst meer in te zetten als onderdeel van de stadsaankleding/citydressing.

Voorstel is unaniem aangenomen.

 

Vergroening van wijken en dorpen - Motie van CDA. Mede-indieners Harlinger Belang, GroenLinks en D66

De directe leefomgeving is de laatste decennia sterk versteend, met als gevolg een grauw en levenloze omgeving met veel wateroverlast. Verzoek aan het college om met een plan van aanpak te komen voor vergroening van centra en wijken. Unaniem aangenomen.

 

Moties die aangehouden, dan wel ingetrokken zijn:

 • Sport en cultuurpas Fractie Ligthart en D66. Uitvoering, staat reeds in de begroting genoemd.
 • Jeugdhonk Harlinger Belang: Dit is precies dezelfde opdracht dan de reeds aangenomen motie van het CDA in november 2022.
 • Hervatten Dioxinemeting REC. Wad'n Partij
 • Openlucht Zwembad. Harlinger Belang. Deze motie was overbodig omdat er momenteel een totaalonderzoek plaatsvindt over het gemeentelijk vastgoed. Zodra deze visie klaar is, kunnen we verder met diverse ontwikkeling en wensen.
 • Overdekte praathoek Waddenpromenade(voor de ouwe Seunen). Harlinger Belang. Mede-indieners CDA en PvdA. Deze wordt even geparkeerd i.v.m. de herontwikkeling van de Waddenpromenade.
 • Leefbarometer/opiniepeiling om te weten wat er nodig is om de leefbaarheid te verbeteren. CDA. Mede-indieners Harlinger Belang, Fractie Ligthart en D66.  Aanjager participatie is momenteel bezig om een conceptplan op te stellen. Volgens wethouder Schoute is dit vooruitlopen op het proces, maar heeft de toezegging gedaan om het mee te nemen als optie.
 • Compensatie hogere energielasten verenigingen. D66 en Fractie Ligthart. De huidige regeling met 1 jaar te verlengen en het eerder begrootte budget van maximaal € 200.000,- beschikbaar te blijven stellen. Dit is al een huidige regeling die in 2024 doorloopt.

 

Moties die verworpen zijn:

 • Eigen Risico Zorgverzekering. HOOP. Een hogere vergoeding als compensatie voor het eigen risico. Dit heeft alles te maken met het nieuwe armoedebeleid wat op dit moment wordt opgesteld. 1 stem voor - 15 tegen.
 • Verkenning Historische brug Zuiderhaven te schrappen. Argument dat er teveel onderzoeken worden uitgevoerd. Wad'n Partij. 6 stemmen voor - 10 tegen.
 • Subsidie klimaatbestendige maatregelen. D66 en Fractie Ligthart. €15.000 extra beschikbaar te stellen voor klimaatbestendige maatregelen. Volgens wethouder Sijtsma zijn de huidige maatregelen voldoende en niet uitgeput. 2 stemmen voor - 14 stemmen tegen.

 

Een lange vergadering, maar uiteindelijk een geslaagde middag/avond. Wij merken dat er meer onderlinge samenwerking tot stand komt en met verschillende meerderheden voor allerlei initiatieven.

 

De Kracht van de samenleving!

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Sietse Zoodsma en Wim Wassenaar.

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Terug naar Nieuws

Meer nieuws

Voorbeschouwing: Zeerobben – GAVC

23-11-2023

HARLINGEN - Voor het tweede jaar spelend in de tweede klas zaterdagamateurs, bewees GAVC een uitstekende overstap te hebben gemaakt met aansprekende resultaten.

U2 On Air bij Omroep Zilt

23-11-2023

HARLINGEN – Zaterdag 25 november is er van 10.00 – 11.00 uur weer een uitzending van U2 On Air bij Omroep Zilt, presentatie en samenstelling door Dorus Breidenbach.

Van Stee Offshore zaalvoetbal competitie 17-11-2023

23-11-2023

HARLINGEN - Van Stee Offshore nieuwe sponsor Extador zaalvoetbal competitie.

Reacties

Milûk Milûk Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad CZVideoful CZVideoful Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Copini Opticiëns Copini Opticiëns Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Visie-Events Visie-Events Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Connexa Connexa IJssalon Min12 IJssalon Min12 Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen TeamFRL TeamFRL Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zensa Moda Zensa Moda Hubo-Faber Hubo-Faber Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis
Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Haarmode Cats Haarmode Cats Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen CZVideoful CZVideoful Connexa Connexa Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Copini Opticiëns Copini Opticiëns Milûk Milûk Karsten Wonen Karsten Wonen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Hubo-Faber Hubo-Faber Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Visie-Events Visie-Events Firma Sijtsma Firma Sijtsma Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen IJssalon Min12 IJssalon Min12
Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje CZVideoful CZVideoful Visie-Events Visie-Events Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor IJssalon Min12 IJssalon Min12 TeamFRL TeamFRL Firma Sijtsma Firma Sijtsma BENG Evenementen BENG Evenementen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Connexa Connexa Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Haarmode Cats Haarmode Cats Zensa Moda Zensa Moda Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Milûk Milûk Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis
BENG Evenementen BENG Evenementen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Connexa Connexa Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Karsten Wonen Karsten Wonen Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires IJssalon Min12 IJssalon Min12 Haarmode Cats Haarmode Cats Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Hubo-Faber Hubo-Faber Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Zensa Moda Zensa Moda Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie CZVideoful CZVideoful Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok
Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Copini Opticiëns Copini Opticiëns Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Hubo-Faber Hubo-Faber Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zensa Moda Zensa Moda Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas