Van Campen & Dijkstra Harlingen

Van Campen & Dijkstra Harlingen

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517 – 212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
WINter aan Zee lotenactie!

WINter aan Zee lotenactie!

Kom winkelen in Harlingen en maak kans op Ondernemend Harlingen cadeaubonnen!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van het Wad'n Partij uit de Raad van 9 december 2020

16-12-2020

HARLINGEN - Geheimzinnigdoenerij of openheid en transparantie?

Beste gemeentenaren,

 

Beperkt bekeken kun je zeggen dat het bijna banaal onbenullig was, dat agendapunt 7 van de gemeenteraadsvergadering van woensdag 9 december j.l. Het debat vervolgens was beschamend. Want ondanks die bijna onbenullige aanleiding ging het ook om een zeer wezenlijke, principieel-belangrijke zaak: geheimzinnigdoenerij of openheid en transparantie.

 

Even terug naar het begin.

Het voorstel van punt 7 behelsde de geheimhouding van het Omrin-strategiedocument 2021-2014. Hoe wij daarover denken kunt u hieronder lezen. Dat is onze inbreng geweest in het raadsdebat. Daarbij werd ik geinterrumpeerd door de heer Sijtsma (CDA) en iets later onderbroken door  voorzitter Sluiter. Ik heb die voorvallen in mijn tekst hieronder tussengevoegd. Daardoor wordt het beeld voor u hopelijk nog duidelijker.

Maar daarmee is het verhaal niet af.

 

Voor de volledigheid eerst even de uitslag van de stemming, 11 tegen 6: voor geheimhouding de fracties van CDA, VVD, CU, HOOP en de PvdA (op Ron Leen na), tegen geheimhouding de fracties van HB, GL, D66 en de WAD’N PARTIJ.

 

En laat nu het volgende tot u doordringen: VVD, CU en HOOP stemden voor geheimhouding terwijl ze het betreffende stuk niet eens gelezen hebben. (Geheime stukken liggen op het stadhuis achter slot en grendel en als je die komt lezen moet je daarvoor tekenen.) Die partijen stemmen dus voor geheimhouding (oftewel: u als burger mag niet weten wat erin staat) van een stuk waarvan ze de inhoud niet kennen. Ze hebben dus geen benul wat ze geheim verklaren en waarom.

 

Er is meer.

Van de PvdA heeft mevrouw Konst als enige het stuk wel gelezen. Je mag dus aannemen dat zij haar fractie heeft geinformeerd. In de commissievergadering enkele weken terug heeft zij laten blijken dat ze niet kon ontdekken waarom dit stuk geheim zou moeten blijven. In de raad van 9 december verwees ze daar ook naar. Daar voegde ze nog aan toe, richting Omrin-directie, dat geheimhouding niet bepaald een voorbeeld is van transparantie. Twee keer duidelijkheid dus, zou je denken. En daartegenover geen woord waarom in haar ogen geheimhouding eventueel wel aan de orde zou zijn. Vervolgens – houd u vast – meldde ze dat de PvdA (op zoals gemeld Ron Leen na) voor geheimhouding ging stemmen. Zoiets als: je bewijst eerst dat een plus een twee is om daarna te zeggen voor drie als uitkomst te kiezen.

 

De CDA-raadsleden hebben het stuk wel gelezen, maar in het debat geen woord ingebracht waarom ze inhoudelijk vonden dat het geheim moest blijven. (Ook in het raadsverslag van het CDA elders hier op HB geen woord daarover te vinden.) Sterker nog, helemaal niemand heeft toegelicht waarom het gezien de inhoud geheim moest blijven. Ook het college niet. Dat kwam niet verder dan dat de Omrin-directie dat nou eenmaal wilde. Niet wat je noemt een beargumenteerde onderbouwing. En let wel: wettelijk is het de gemeenteraad die beslissingsbevoegd is. Niet het college en al helemaal niet de Omrin-directie. En het lijkt ons dat als een gemeenteraad een dergelijk besluit neemt, je als burger toch op z’n minst mag verwachten dat daarvoor argumenten worden aangedragen. Quod non, zoals dat zo mooi krachtig in juridisch latijn heet. Oftewel in “ordinair” Nederlands: vergeet het maar.

 

Goed, ik laat het slotoordeel aan u over.

 

Wim Wildeboer,

raadslid WAD’N PARTIJ Harlingen

 

Mijn tekst van 9 december in de raad, namens de WAD’N PARTIJ:

 

Voorzitter,

Ik heb twee weken terug met het schaamrood op de kaken naar de commissievergadering over dit onderwerp zitten kijken. Wethouder Boon is ongetwijfeld van goeden wille, maar dat is soms niet genoeg.

 

Voorzitter, even heel erg duidelijk: het gaat er niet om welk deel van dit strategisch document de Omrindirectie openbaar wil maken, de cruciale, principiele vraag is welk deel van dit document geheim zou moeten blijven voor onze bevolking en om welke reden. De wet eist dat domweg. Uitgangspunt is openbaar, tenzij, en NIET geheim, tenzij. Het is dus NIET aan degenen die voor openbaarheid zijn om dat te onderbouwen, het is nadrukkelijk aan degenen die geheimhouding willen om dat te onderbouwen en te preciseren. Dat is de wet en dat is ook publiek, politiek fatsoen.

 

In de commissie werd dat principe door het college op z’n kop gezet. Alle reden lijkt me voor dat schaamrood. Niet omdat ik me schaam voor ons eigen standpunt, maar plaatsvervangende schaamte om de houding van het college. 

 

De oplegging van geheimhouding is in dit raadsvoorstel te vaag, te algemeen en dus niet voldoende onderbouwd om te voldoen aan de eisen van de artt. 10 en 25 waar de geheimhouding op stoelt. Zodat je als raad dit voorstel alleen maar kunt verwerpen.

 

Ik heb contact opgenomen met Omrin over dit document. Ik wilde graag weten wat er nu eigenlijk geheim aan is en ook wie nu precies wilde dat het geheim zou blijven. Onderdeel daarvan was ook wat het begrip Vertrouwelijk op het document precies betekent. Wij in Harlingen kennen in dit verband immers maar twee smaken: openbaar (zoals het hoort in overheidsland, dus dat betreft de gemeente, maar ook Omrin zelf als overheidsbedrijf) of geheim (en dat alleen als het echt niet anders kan, en dan goed onderbouwd). Daarover wenste het hoofd communicatie van Omrin niet met mij te communiceren. Hij verwees me naar de griffie van Harlingen. En we weten allemaal dat die niet over dat soort zaken gaat.

 

Al meer dan tien jaar, sinds de afvaloven ons door de strot geduwd is, zien we dat Omrin niet uitblinkt in communiceren. Ik vraag me zelfs af of ze daar uberhaupt weten wat het werkwoord communiceren betekent. Ik heb altijd gedacht dat het ophemelen en promoten van je bedrijf iets is voor de afdeling reclame en/of marketing. Maar bij Omrin doet de afdeling communicatie dat blijkbaar. Die heeft het zo druk met de wereld vertellen hoe geweldig alles is wat Omrin doet en met het ophemelen van prijsjes die Omrin krijgt van een jury die gebrekkig geinformeerd is, dat ze aan communiceren niet meer toekomt.

 

Duidelijk en veelzeggend.

 

Terug naar dit document. Het is ons niet duidelijk wie nu eigenlijk wil dat het geheim blijft. Is dat Omrin zelf of is dat het Harlinger college? En ook het waarom is niet duidelijk. Ik heb dit stuk vanmiddag voor de tweede keer doorgenomen en ik heb nog steeds geen idee wat voor geheims er in staat.

 

Je gaat dan zoeken en interpreteren. Is het misschien het feit dat Omrin meldt dat ze te weinig afval heeft om de REC draaiende te houden? En dat ze daarom meer bedrijfsafval wil gaan inzamelen en meer huishoudafval uit gemeenten elders in Nederland hiernaartoe wil slepen? (Hier werd ik geinterrumpeerd door de heer Sijtsma. Die “beschuldigde” me ervan uit het geheime stuk te citeren, wat niet mag. Maar daar was uiteraard geen sprake van. Ik citeerde uit een stuk van het college, dat zelf uit het geheime stuk citeerde. Tja, wie kent z’n zaakjes nu het beste? Daarnaast vond de heer Sijtsma dat ik niet inhoudelijk op het onderwerp in moest/mocht gaan, omdat het “alleen” om de geheimhouding ging en niet om de inhoud. Ik heb geantwoord dat het onmogelijk is om een stuk geheim te verklaren zonder het over de inhoud te hebben. [Waar natuurlijk meteen de spagaat zit als die inhoud geheim verklaard is.] Hierna was de heer Sijtsma uitgepraat en kon ik verder gaan.)

 

Wat het bedrijfsafval betreft betekent het dat Omrin als overheidsbedrijf meer gaat concurreren met private ondernemingen. En die vinden toch al dat Omrin als bevoorrecht overheidsbedrijf aan concurrentievervalsing doet. Dat kan dan alleen maar erger worden. Bovendien wordt huisvuil door Omrin eerst nog gescheiden alvorens het de oven in gaat, maar dat geldt niet voor bedrijfsafval. Slechte zaak dus.

En het nog meer slepen met huisvuil uit de rest van Nederland naar Harlingen is een bewijs temeer dat de mensen die tien jaar geleden zeiden dat de REC er niet moest komen, gelijk hadden. Dat het promotieverhaaltje van alle voorstanders van de REC dat hij er zou zijn voor de verwerking van Fries afval gelogen was. Of op z’n allerminst extreem naief.

 

In de RIB (Raadsinformatiebrief) van begin november over dit stuk plaatst het college over dat nog meer slepen met afval een min of meer kritische opmerking. Maar wat kopen we daarvoor? De vraag is: gaat het college hier in de aandeelhoudersvergadering dwars voor liggen? Zo niet, wat moeten we dan met dit soort papieren-tijger-mededelingen in de RIB?

 

En is dit geheim? Dat dachten we toch niet want het college schrijft er zelf over.

 

Dus opnieuw die vraag: wat is er geheim of moet er geheim zijn aan dit document? Mevrouw Konst van de PvdA vroeg zich dat in de commissie net als wij terecht ook af.

 

Het grootste deel van dit document is algemeen marktonderzoek door het externe bureau Arthur D. Little. Wat grotendeels neerkomt op het bijeen harken van publiek gekende gegevens en die in een mooi rapportje gieten. Een deel van de gegevens heeft Arthur D. Little gewoon van de Vereniging van Afvalbedrijven en een deel uit haar eigen archief, zo blijkt uit een voetnoot. Wat daar geheim aan is? Joost mag het weten. Wij hebben een deels vergelijkbaar rapport van een Zuid-Hollands overheidsafvalbedrijf en dat is gewoon in zijn geheel openbaar.

 

Wat moet er in godsnaam wel geheim blijven uit dit document? De bedrijfskengetallen van Omrin soms? Er zijn er natuurlijk meer, maar ik zal er twee als voorbeeld noemen. (Hier onderbrak de burgemeester mij. Hij vond dat ik maar niet verder moest gaan. Bang blijkbaar dat ik uit geheime stukken zou citeren. Nou zo gek ben ik niet. Wat het voorval aangeeft is dat ook het college haar kennis en informatie niet op orde had. Maar wel geheimhouding wilde opleggen!) Omrin boekte in 2019 een omzet van 115 miljoen en een bedrijfswinst van 6,5 miljoen.

Ja, dat klinkt in ieder geval nog als iets vertrouwelijks.

 

Maar voorzitter, ook daar is niets geheims aan. Die kengetallen staan gewoon in de openbare jaarcijfers van Omrin die ze wettelijk verplicht is te publiceren. Het zou pas leuk zijn als we eens de kengetallen van de afvaloven te weten zouden komen. Maar die staan er niet in.

Waar het op neerkomt is dat het college ons een geheimhouding wil opleggen die niet gefundeeerd is, niet op argumenten en niet op de wet. Kortom, er rest ons als raad slechts een weg: dit voorstel verwerpen.

 

 

 

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Bestel op Expert.nl bij Expert Harlingen

16-12-2020

HARLINGEN - Onze winkel is gesloten, maar wij staan nog altijd voor u klaar.

Razende Roeland gaat van het slot en raast vol door!

16-12-2020

HARLINGEN - Donderdagavond, de derde lockdown avond en de avond voor je Metal vitamines.

Wijzigingen parkeren per 1 januari 2021

16-12-2020

HARLINGEN - De gemeenteraad heeft 11 november 2020 ingestemd met de parkeerverordening 2021.

Reacties

Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Food 80/20 Food 80/20 Copini Opticiëns Copini Opticiëns Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Fotografie Dorus Fotografie Dorus IJssalon Min12 IJssalon Min12 Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Hubo-Faber Hubo-Faber Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen The Shamrock The Shamrock Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Karsten Wonen Karsten Wonen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Zensa Moda Zensa Moda Plus Lunenborg Plus Lunenborg Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Haarmode Cats Haarmode Cats Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten BENG Evenementen BENG Evenementen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires
The Shamrock The Shamrock Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Hubo-Faber Hubo-Faber IJssalon Min12 IJssalon Min12 Food 80/20 Food 80/20 BENG Evenementen BENG Evenementen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Copini Opticiëns Copini Opticiëns Karsten Wonen Karsten Wonen Haarmode Cats Haarmode Cats De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen