De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samen!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raad van woensdag 1 juli 2020

04-07-2020

HARLINGEN - Jaarstukken, grondaankoop, afscheid van Wethouder Kuiken en aankondiging van afscheid Burgemeester Sluiter.

Er werd afgelopen woensdag voor het eerst weer een fysieke raadsvergadering belegd, niet in het vertrouwde Stadhuis maar in de kantine van RSG Simon Vestdijk. Deze locatie bood de mogelijkheid om op anderhalf meter afstand met elkaar te vergaderen en debatteren. 

Naast de onderwerpen die op de agenda stonden werd de avond bijzonder door twee andere gebeurtenissen; Het ontslag van Wethouder Hein Kuiken werd formeel bekrachtigd, hij werd later op de avond benoemd als Wethouder in Leeuwarden. Naast het afscheid van het ene collegelid kondigde ook onze Burgemeester de heer Sluiter zijn vertrek aan per 1 mei 2021. Het afscheid is bewust vroegtijdig aangekondigd om de raad in de gelegenheid te stellen het proces rondom een nieuwe Burgemeester tijdig op te starten en de nieuwe Burgemeester ruim voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 te installeren.

 

Vragenhalfuurtje

In het vragenhalfuurtje van de raad kwamen meerdere fracties naar voren met een vraag. Mevrouw Huizinga van de PvdA-fractie stelde vragen over de nieuwe Havenverordening die onlangs is vastgesteld. Hierin staan nieuwe verboden opgenomen, één voor het vissen in de zeehavens en een verbod voor pleziervaartuigen/sloepen. Wethouder Schoute antwoorde hierop en gaf aan dat dit voornamelijk het gevolg is van gevaarlijke situaties die hierdoor kunnen ontstaan. Ook bij de CDA-fractie zijn diverse signalen binnengekomen over de nieuwe bepalingen en wij zijn blij met de aandacht die dit nu heeft gekregen. Wij zullen bekijken welke mogelijkheden/ oplossingen er nog zijn.

 

Inspreken burgers

Omdat er een inspreker was bij het punt “Grondaankopen eiland gerelateerd parkeren” is dit punt naar voren gehaald op de agenda. De inspraak was namens de in-/omwonenden van de Harlingerstraatweg. Dit was een duidelijk verhaal en de wensen van de bewoners zijn duidelijk gemaakt, dit gaat voornamelijk om het betrokken worden bij het proces en het behouden van de huidige bufferzone. Wethouder Boon heeft hier toezeggingen in gedaan en uitgesproken zich hier hard voor te maken.

 

Grondaankopen eiland gerelateerd parkeren

Dit agendapunt kon rekenen op een fel debat waarbij ook andere zaken betrokken die hier niet direct betrekking op hadden maar wel enig verband hebben. Het ging als snel over het eventueel verplaatsen van de gehele veerhaven en parkeervoorzieningen tot de bezoekers van het centrum. Dat laatste punt zal zeker op een later moment nog aan de orde komen, het verplaatsen van de veerhaven is voor ons een gepasseerd station.

 

De CDA fractie is voor de aankoop van de gronden en ziet in de nabije toekomst de plannen goed uitgewerkt worden. Tegen het voorstel stemmen brengt in onze ogen grote risico’s met zich mee. Het is namelijk zo dat het Witte Kas terrein in de toekomst ook gebruikt gaat worden voor lang parkeren, hier moet nog wel een wijziging bestemmingsplanprocedure plaatsvinden. Wanneer de grond naast het Witte Kas terrein niet in bezit is van de gemeente en de particuliere eigenaar daar ook voorzieningen wil realiseren/behouden voor lang parken is de kans op bezwaren voor het wijzigen van het bestemmingsplan groot. Dit met gevolg dat de hele procedure jaren kan gaan duren.

Hendrik Sijtsma had een goede bijdrage in het debat en was kritisch op het voorstel, de aankoopprijzen en de contractuele afspraken die gemaakt worden. Op het terrein staat een ruime nette loods, de optie die volgens ons onderzocht moet worden is of dit geschikt is voor de groen en grijs afdeling van onze gemeente. Het voorstel is aangenomen.

 

Jaarstukken 2019

De jaarstukken 2019 van de Gemeente stonden op de agenda. Er zijn een aantal flinke tegenvallers geweest in financieel opzicht, zoals de extra dotatie voorziening pensioen en wachtgelden wethouders als gevolg van de lage rekenrente en uiteraard de jeugdzorg binnen het sociaal domein. Het vrijvallen van de kabeltax heeft uiteindelijk wel geresulteerd in een positief eindsaldo van iets meer dan twee miljoen euro. De jaarstukken bieden naast de financiële stand van zaken ook een goede inkijk in wat er allemaal door de organisatie is uitgevoerd en wat later aan de orde zal en moet komen. Voor de volgende punten heeft het CDA-aandacht gevraagd;

 

Het actieplan Economie is volgens de CDA-fractie op dit moment van nog groter belang geworden om de economische neergang door de Corona crisis in de regio op te vangen. In de beantwoording van onze vragen heeft het college aangeven dat de verwachting is dat dit plan einde van dit jaar wordt opgeleverd, zoals al een aantal keren eerder aangegeven zien wij hier naar uit.

 

Het aantal leegstaande winkelpanden in het centrum is toegenomen, een negatieve ontwikkeling waar ook het college van geschrokken. Wij hebben gevraagd om een plan van aanpak, wethouder Schoute heeft dit toegezegd.

 

In de vorige raadsvergadering bij de woonvisie vroeg het CDA om promotie van Harlingen Te maken als een mooie stad om te Wonen en werken. We kregen toen als antwoord dat promotie Voor het wonen in Harlingen aan de markt over wordt gelaten en stadspromotie alleen doen via de website. Het doet ons goed dat er bij het programma Economie nu is opgenomen: We willen Harlingen promoten als een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is.

 

2019 was een jaar waarin veel stappen zijn genomen om tot een uiteindelijke invulling te komen van de Westerzeekdijk tot een recreatief gebied. De ontwikkeling van dit gebied kan volgens ons niet snel genoeg gaan, we zijn dan ook tevreden dat diverse Quick winst inmiddels zijn uitgevoerd. Quick wins zijn aanpassingen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd en een groot effect hebben, één van deze quick wins is de aanpassing van de verkeerssituatie ter hoogte van camping Zeehoeve.

 

Het sociaal domein en dan voornamelijk de jeugdzorg blijft een financieel zorgenkind. Wij moeten hier als gemeente grip op proberen te krijgen, hoe lastig dit ook is. Eén van de knelpunten hierin zijn de lange zorgcontracten met zorgverleners, deze kunnen maar declareren en controle hierop blijkt lastig. Wat uiteindelijk bijdraagt in het flinke tekort van de jeugdzorg. Meerdere fracties hebben hier aandacht voor gevraagd.

 

Nieuw Zuid is als enige gemeentelijke gebouw niet rookvrij, dit heeft ons verbaasd en moet volgens ons gelijk getrokken worden met andere gebouwen. In de eerder beantwoording was te lezen dat dit mede komt door het feit dat veel vrijwilligers die daar werken roken. Wij kunnen dus concluderen dat het belang van vrijwilligers boven het gezondheidsbelang gaat van de bezoekers van nieuw Zuid. Wij hebben hierin actie gevraagd, dit is ook toegezegd. 

 

De jaarstukken zijn aangenomen en kunnen ter verantwoording aan de provincie worden verzonden.

 

Fries Blauw

In 2018 heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen die opriep om de resterende obligaties aan te kopen voor het project Fries Blauw/ Harlinger Aardewerk. De stichting kon dan panden aankopen en een bezoekerscentrum daarin beginnen. Nu, ruim 2 jaar later, hangt de vlag er anders bij. De obligatieaankoop is niet doorgegaan en aan de raad wordt nu gevraagd om een bedrag á € 190.000 beschikbaar te stellen en aan te wenden voor de verbouw van Loods 5 zodat daar het belevings- en bezoekerscentrum gerealiseerd kan worden.

 

Op zich is dit een mooie ontwikkeling, past dit in onze optiek goed op die locatie en sluit het aan bij de toeristische zone aldaar. De loods krijgt een mooie invulling en er komt nog meer beweging op de Willemshaven. Een ontwikkeling waar wij niet tegen kunnen zijn.  Toch hadden wij wel wat moeite met het voorstel wat we duidelijk hebben uitgesproken. Uiteindelijk hebben wij wel ingestemd en heeft Reynold Bontes de volgende stemverklaring afgegeven: Wij zijn kritisch op dit voorstel en dan voornamelijk op het betrekken van Fries Blauw in het voorstel, ons statement is wel duidelijk.  Het argument om op dit moment niet te investeren i.v.m. de corona crisis steunen wij niet, als gemeentes en andere overheden nu hun investeringen stoppen zullen de gevolgen nog groter zijn voor lokale (bouw)ondernemers.


Het CDA zal instemmen met het voorstel omdat wij de investering niet als weggegooid geld zien en de ontwikkeling van het gebied voort willen zetten.”

 

Afwikkeling CV/BV

Het volgende raadsvoorstel ging over het ontbinden van de CV/BV Westergo, maar de nadruk ligt in het stuk in onze ogen op de aankoop van de gemeente Harlingen van ca 5,1 ha industriegrond op het haventerrein wat vervolgens in erfpacht uitgegeven gaat worden aan de Port of Harlingen. Door deze grondaankoop is de grondpot van de CV/BV leeg en kan deze dus ontmanteld worden.

 

Even terugblikken op vijf jaar geleden toen er een verandering in de CV /BV kwam, nadat een aantal gemeenten en de provincie geen deelname in de CV /BV meer wensten. De uittreders lieten hun ingebrachte kapitaal erin zitten en wilden geen risico meer dragen, de gemeente Harlingen en de bank Nederlandse gemeenten droegen hierna elk 50% van het eventuele risico. Het CDA vond toen dat het financiële risico op schaarse havengrond erg laag en aanvaardbaar was en bij het uittreden van een aantal deelnemers ook de eventuele winst met minder gedeeld hoefde te worden.

 

Zoals als werd genoemd is de grondpot leeg en de beurs van de CV /BV gevuld waar de gemeente Harlingen voor 50% aandeelhouder is. Vaak duurt het rendement op grond een stuk langer we kunnen stellen dat het aangaan van een klein risico in vijf jaar de gemeente Harlingen een zeer goed rendement heeft opgeleverd. Ook dit voorstel is aangenomen.

 

Hamerstukken

Na de behandeling van de stukken waren er nog hamerstukken, dit betroffen de volgende voorstellen: Plan van nieuwe basisscholen, verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in Harlingen, aanstelling accountant, vaststellen controleprotocol accountant en vaststellen ontwerp bestemmingsplan Harlingen – Nieuw Trebol.

 

Moties

Er waren nog een drietal moties vreemd aan de orde van de dag. Een motie over een groene afscheidingswal bij autobedrijf Hofma, een motie inzake het stopzetten van Harlingen Werkt en een motie voor een noodfond voor de Bruine Vloot.

 

De eerste motie is door de indieners aangehouden omdat de Wethouder aangaf dat er wel degelijk ontwikkelingen zijn, de tweede motie is in stemming gebracht en is verworpen en de derde motie krijgt een vervolg. Deze is in aangepast vorm overgenomen door het college. Er wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden voor een noodfonds zijn, de raad wordt hierover binnenkort geïnformeerd.

De vergadering werd rond 1:00 uur gesloten.

 

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Hendrik Sijtsma, Reynold Bontes en Sietse Zoodsma

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Fc Harlingen: Elke dinsdagavond is het feest!

04-07-2020

HARLINGEN - Elke dinsdagavond is het feest bij fc Harlingen, zo ook afgelopen dinsdag.

Huisorkest CTJH zoekt nieuw muzikanten

04-07-2020

HARLINGEN - The Roaring Twenties Experience, het huisorkest van het Centrum Traditionele Jazz Harlingen (CTJH), zoekt nieuwe muzikanten.

Drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in de gemeente Harlingen

04-07-2020

HARLINGEN - Op 24 april 2020 was de Lintjesregen door het coronavirus niet mogelijk.

Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Haarmode Cats Haarmode Cats Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad De Lichtboei De Lichtboei Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Zensa Moda Zensa Moda Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis De Omdraai De Omdraai BENG Evenementen BENG Evenementen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Fotografie Dorus Fotografie Dorus Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Visie Events Visie Events Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Plus Lunenborg Plus Lunenborg Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Broodje Nuchter Broodje Nuchter
De Omdraai De Omdraai The Shamrock The Shamrock Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Food 80/20 Food 80/20 Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Hubo-Faber Hubo-Faber Fotografie Dorus Fotografie Dorus Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen BENG Evenementen BENG Evenementen Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zensa Moda Zensa Moda Karsten Wonen Karsten Wonen