Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van Harlinger Belang van de raadsvergadering van 1 juli 2020

06-07-2020

HARLINGEN - Kabeltax redt financiën gemeente Harlingen (citaat HC-26 juni 2020).

We kunnen er niet om heen. Bovenstaand citaat verdient een nadere toelichting.

In de vorige raadsperiode in 2016 vond er tussen de coalitiepartijen PvdA/HB/CDA een discussie plaats over het heffen van precariobelasting, een belasting op kabels en leidingen in de gemeentegrond.

Harlinger Belang kwam met dit initiatief en kreeg bijval van de PvdA. De partij van wethouder Boon/CDA was tegen. Uiteindelijk na lang aandringen van onze partij, werd deze “Kabeltax” wel opgelegd aan Liander met terugwerkende kracht en dit heeft kort gezegd geresulteerd in een vrijgave van totaal ca. 3,6 miljoen euro over de jaren 2015 t/m 2019.

Daarmee kwam het resultaat voor de gemeente vorig jaar uit op een overschot van ruim 2 miljoen euro. Zonder de inkomsten uit de zgn. Kabeltax waren de jaarcijfers in 2019 ca. 1,6 miljoen euro negatief geweest.

We hoeven geen bloemen, wethouder Boon, het is u van harte gegund; het wordt u gratis aangeboden in het Belang van Harlingen.

 

De grote problemen in het financiële plaatje liggen in het Sociale Domein en dan met name in de Jeugdzorg. In 2019 was er sprake van ca. 1,9 miljoen euro verlies in de Jeugdzorg. Dit is een probleem waar diverse gemeenten mee worstelen overigens. In oktober 2019 heeft wethouder Kuiken ons al toegezegd om de raad regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang, lees de verliezen. Dit werd ook opgenomen in de toezeggingen lijst. Tot heden zonder resultaat. Wij noteren nu juli 2020!

 

In de raadsvergadering hebben we het college hier weer aan herinnerd. Helaas kon de heer Kuiken zich niet verdedigen, omdat hij bij de behandeling van het onderwerp reeds naar Leeuwarden was vertrokken voor zijn installatie. Uiteraard hebben we Hein Kuiken gefeliciteerd met deze promotie en wensen hem daarbij veel succes.

Echter, men kan ons niet de planning van de agenda en de verdere gebeurtenissen rondom het vertrek van de heer Kuiken verwijten.

Mevrouw Konst/PvdA meende, dat het ongepast was deze vragen te stellen. Ongetwijfeld ingegeven door “een emotionele beschermingsdrang” richting haar geliefde, vertrekkende wethouder. We hebben daar begrip voor, maar blijkbaar zijn cijfers en toezeggingen niet echt “haar ding” en haar dossierkennis bleek o.i. onvoldoende.

 

Op onze vraag aan het college hoe voor 2020 de inschatting van het verlies zal zijn, kregen we geen antwoord. Wethouder Schoute antwoordde kortaf namens het college, dat wij deze vraag maar schriftelijk moesten stellen. Deze vraag is dus onderweg; we zijn benieuwd.

 

Onze conclusie tijdens dit debat werd daarmee steeds duidelijker:

Dit college heeft geen grip op het moeilijke dossier Sociaal Domein en dit betekent een groot risico voor de financiële perspectieven voor de gemeente Harlingen op korte, maar ook op langere termijn.

Als men geen kennis heeft van actuele cijfers, zal men ook geen adequate maatregelen en oplossingen kunnen treffen. M.a.w. het college draait niet aan de knoppen en is niet “in control”.

Op grond van bovenstaande overwegingen hebben we begrijpelijk tegen de Jaarstukken 2019 gestemd.

 

Wat kwam er verder zoal aan de orde:

Burgemeester Sluiter kondigde zijn vertrek aan in 2021. Alweer een voorman, uit de geledingen van de PvdA, die ons gaat verlaten.

 

De volgende onderwerpen waren hamerstukken:

Plan van (nieuwe) basisscholen, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in Harlingen,

Raadsvoorstel en besluit verlenging contract accountant, Vaststellen controleprotocol accountant en

Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Harlingen – Nieuw Trebol.

 

De onderwerpen Concept begroting 2021 Dienst SoZaWe en Begroting FUMO 2021 werden, na beantwoording van de vragen door het college, in meerderheid aangenomen.

 

Het punt Fries Blauw en loods 5 werd ook in meerderheid aangenomen. Wel vragen wij ons met andere partijen af, waarom er nog steeds onduidelijkheid is of de Harlingen Aardewerk- en Tegelfabriek zijn belevings- en ontmoetingscentrum hier wel daadwerkelijk gaat vestigen.

Wij hebben uit de mond van een bestuurslid gehoord, dat men zelf voor deze plek heeft gekozen. Hoe dan ook, er wordt een bedrag van 190.000/- euro aangewend voor verbouw van loods 5. Het is nu aan Stichting Fries Blauw om de volgende stappen in het proces te zetten. Als een van de initiatiefnemers destijds om het Stichtingsbestuur te steunen in de promotie van Fries Blauw hebben we ingestemd met dit voorstel.

 

Afwikkeling Westergo CV/bv fase 2:

Harlinger Belang is blij, dat het uiteindelijk komt tot een afwikkeling met een positief resultaat voor de gemeente. Het zag er lange tijd naar uit, dat de ontwikkeling van de nieuwe industriehaven op een commercieel en financieel fiasco zou uitlopen. Diverse buurgemeenten en ook de Provincie Fryslân lieten het halverwege de rit bestuurlijk en financieel afweten, waarbij de gemeente Harlingen samen met BNG Gebiedsontwikkeling, ieder voor 50%, de kar alleen moesten trekken. Dit bracht natuurlijk financiële risico’s met zich mee. Gelukkig keerde het economische tij en kan nu de laatste 5 ha. grond aangekocht worden door de gemeente van Westergo CV/bv en in erfpacht uitgegeven worden aan de Port of Harlingen.

 

Grondaankopen eiland gerelateerd parkeren:

Ook hiermee heeft Harlinger Belang ingestemd. Wel hadden we vragen ingediend over het beheer van het parkeerterrein. Men wil het beheer aanbesteden. Wij vragen ons af of de gemeente dit zelf niet kan verzorgen of onder kan brengen bij de Port of Harlingen. Immers de gemeente heeft personeel, bussen en ander materiaal plus expertise overgenomen van de firma Van Meurs. Met wat flexibiliteit en enig organisatievermogen moet het toch mogelijk zijn dit in eigen beheer uit te voeren? Daarmee houd je zowel de exploitatie als het beheer in eigen hand en kun je stap voor stap tot een definitieve, planologische, toekomstbestendige, goede inpassing komen van het eiland gerelateerde parkeren. Het college wil hier niet aan, helaas.

 

Desalniettemin steunen we het voorstel. Nog niet zo lang geleden was er alom overlast in Harlingen en Midlum, vanwege het parkeren door bezoekers van de eilanden. Met een aangepast parkeerregiem, de introductie van het vignet parkeren en andere flankerende maatregelen is in de vorige bestuursperiode een begin gemaakt met een toekomstgericht parkeerbeleid. O.a. werd de De Witte Kas in 2016 aangekocht als uitbreiding van het huidige parkeerterrein P1. Tevens kwamen er overloop terreinen bij piekdrukte. De aankoop van de gronden van J. Drijfhout en D. de Jong zien wij als een verdere, belangrijke stap in de totale ontwikkeling van het eiland gerelateerd parkeren.

Planologische, ruimtelijke inbedding en op- en afrit van het terrein zal in de toekomst nog de nodige aandacht vragen.

Inspreker Mintjes hekelde namens de omwonenden het gebrek aan inspraak en communicatie vooraf v.w.b. de plannen. Terechte opmerkingen. Wethouder Boon bood daarvoor zijn excuses aan en beloofde beterschap.

Het moge duidelijk zijn, dat inspraak en communicatie in het verdere proces van besluitvorming van eminent belang is.

 

Als laatste punt willen we nog memoreren, dat we samen met de Wad’n Partij, D’66, GroenLinks en HOOP een motie hebben ingediend over een soort Noodfonds voor de Bruine Vloot. Het college wordt hierin opgeroepen met de Bruine Vloot in overleg te treden om deze beroepsgroep door de huidige Corona crisis te loodsen. Maatwerk is hier vereist. Na de nodige discussie en kleine tekstuele aanpassingen werd deze motie door het college overgenomen.

 

Tegen 1 uur in de nacht kon burgemeester Sluiter de vergadering afsluiten.

Wij hebben al eens eerder kritische geluiden laten horen richting de agendacommissie over de volle agenda’s en de daarmee gepaard gaande, lange duur van de raadsvergaderingen. Dit werd ons niet in dank afgenomen, maar opnieuw vragen wij hier aandacht voor. 

Dit is een soort “minachting” richting raadsleden. Beste agendacommissie leden: u moet nu eindelijk eens tot een betere opzet komen!

 

De vakantieperiode ofwel het reces is aangebroken. Tijd om de lange vergaderingen achter ons te laten en de batterij in deze moeilijke Corona tijd opnieuw op te laden.

Wij wensen u een goede vakantie en vooral gezondheid toe.

 

Tot ziens of tot horens.

 

Fractie Harlinger Belang.

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Uitslag Omroep RSH 4US BENGO van zondag 5 juli!

06-07-2020

HARLINGEN - Afgelopen zondag stond vanaf 16.00 uur weer de 4US BENGO op het programma bij Omroep RSH!

Internationale vloot van Tall- en Small Ships keert tijdens de Tall Ships Races 2022 terug naar de Noordzee!

06-07-2020

HARLINGEN - Het lijkt ver weg, maar voor je het weet klinkt het startsein op 7 juli in Esbjerg, Denemarken, voor de Tall Ships Races 2022.

Stimuleringsregeling extra sportactiviteiten open

06-07-2020

FRYSLÂN - Provincie Fryslân opent in samenwerking met Sport Fryslân een stimuleringsregeling voor extra sportactiviteiten.

Reacties

Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Plus Lunenborg Plus Lunenborg Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Broodje Nuchter Broodje Nuchter Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad De Lichtboei De Lichtboei Haarmode Cats Haarmode Cats Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Visie Events Visie Events Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Hubo-Faber Hubo-Faber Copini Opticiëns Copini Opticiëns Karsten Wonen Karsten Wonen Fotografie Dorus Fotografie Dorus IJssalon Min12 IJssalon Min12 Greenart Production Greenart Production Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot BENG Evenementen BENG Evenementen Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zensa Moda Zensa Moda Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation
Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Ons Food&Wine Ons Food&Wine Fotografie Dorus Fotografie Dorus Zensa Moda Zensa Moda Broodje Nuchter Broodje Nuchter Greenart Production Greenart Production Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Visie Events Visie Events The Shamrock The Shamrock Food 80/20 Food 80/20 Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie