Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Pilot Harlingen

Pilot Harlingen

Bijblijven over de zoutwinning bij Harlingen? Bezoek Pilot Harlingen en abonneer je op de nieuwsbrief!
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Ga jij de uitdaging aan? Bij PLUS Lunenborg spaar je de Domino Challengers van zondag 22 mei t/m zaterdag 2 juli 2022.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 8 december 2021 - VVD Harlingen

17-12-2021

HARLINGEN - De VVD in de raadsvergadering van 8 december 2021, de belangrijkste onderwerpen:

Transitievisie Warmte

De klimaatdiscussie is de afgelopen decennia onnodig gepolariseerd. Ontkenners staken hun kop in het zand door de wetenschap ter discussie te stellen of met ‘alternatieve feiten’ te komen, en drammers misbruikten klimaatbeleid als ideologisch instrument om mensen te betuttelen en een andere levensstijl op te dringen. Te lang zijn groen en groei als tegenpolen gezien, ook door liberalen. Dit is echter een valse tegenstelling. Een goed klimaatbeleid kan ons duurzamer, welvarender, en minder afhankelijk van onvrije landen maken.

 

De aanpassing naar een duurzame economie vraagt wel om verstandig beleid. Het moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers, en er moet altijd elektriciteit zijn. Het is onverstandig als Harlingen op eigen houtje hogere ambities stelt. Dan riskeren we het om onze ondernemers te benadelen en banen kwijt te raken. Maar we kunnen ook niet weglopen voor verduurzaming. Groen en groei moeten hand in hand gaan. Vandaar dat we het navolgende voorstel steunen:

 

In het Klimaatakkoord heeft Nederland de ambitie vastgelegd van een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Aan alle gemeenten de opdracht om uiterlijk 31 december 2021 op wijkniveau het tijdspad en de hiertoe te nemen stappen vast te leggen in een Transitievisie Warmte (TVW). Als tussenstap geldt 2030. De TVW is een dynamisch beleidsdocument dat richting geeft aan de aanpak naar een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving en dat regelmatig wordt geactualiseerd

 

Wat zijn de Harlinger uitgangspunten:

 

 • Het moet betaalbaar blijken. We zetten ons in op het voorkomen en bestrijden van energiearmoede. Daarom focussen we ons op bewezen en betaalbare technieken voor aardgasvrij en CO2- neutraal. Iedereen moet mee kunnen doen. De rekening mag niet bij onze inwoners komen te liggen. 
 • Participatie: Inwoners en ondernemers krijgen bij het opstellen en uitvoeren van de plannen een centrale rol, want we doen het samen, als samenleving! We gaan aandacht besteden om onze bewoners te informeren op een eerlijke, laagdrempelige en eenduidige manier. 

 

In de visie is de strategie opgenomen dat de gemeente zelf nog geen wijken, buurten en dorpen aardgasvrij gaat maken voor 2030.

Dat is nog te vroeg. De klimaatopgave is zeer complex, en vergt de juiste aandacht en tijd. Er heerst tot dusver nog veel onzekerheid over beschikbaarheid van de alternatieven voor aardgas en bovendien is volledig van het aardgas afgaan nu vaak nog te kostbaar. 

 

Door het volgen van strategische sporen als isoleren en een geleidelijke transitie geeft de gemeente in de visie invulling aan de ambitie van slimme volger van de landelijke en regionale doelstellingen, waarbij ze de nieuwste ontwikkelingen goed bijhoudt om naar een nagenoeg CO2-neutrale (en duurzaam verwarmde) gemeente te komen in 2050.

 

Bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk Harlingen

 

De VVD Harlingen stemt in met/om:

 1. De zienswijzen nota van het ontwerpbestemmingsplan 'Harlingen-Recreatiepark Westerzeedijk'.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk' gewijzigd vast te stellen conform de zienswijzennota.

 3. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Park Westerzeedijk Harlingen definitief vast te stellen

 

Dit bestemmingsplan is nodig om het nieuwe recreatiepark mogelijk te maken. Op 16 juni 2021 heeft de raad besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan kan nu op basis van de zienswijzen nota gewijzigd worden vastgesteld. Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van de recreatiewoningen en de inrichting van het park.

 

De kern van het merendeel van de ingediende zienswijzen heeft betrekking op de bouwhoogte en het bouwvolume van de nieuwe recreatiewoningen. Deze zienswijzen zijn bijna allemaal afkomstig van de bewoners aan de overzijde van de Bolswardervaart, die uitzicht hebben over het plangebied.

 

Om de ruimtelijke impact van de nieuwe woningen zoveel mogelijk te beperken, worden er een aantal relevante wijzigingen doorgevoerd:

 • In de planregels wordt de maximum bouwoppervlakte per woning teruggebracht van 100m2 naar 75 m2.
 • In de planregels wordt een extra regel toegevoegd dat maximaal 25 m2 is toegestaan voor een overdekt terras, veranda, overkapping die maximaal aan 3 zijden dicht mag zijn en een hoogte van 4 meter mag hebben.
 • In de planregels wordt de maximale bouwhoogte verlaagd van 7 naar 6,5 meter.
 • Op de verbeelding komt een extra bebouwingszone in het bouwvlak zodat er maximaal 8 woningen direct aan de vaart gebouwd kunnen worden.
 • De algemene afwijkingsregel van 10% op de maatvoering wordt zodanig aangepast dat gebruikmaking alleen is toegestaan als het technisch noodzakelijk is of als gevolg van de eisen uit het bouwbesluit. 

 

Er is een discussie ontstaan met als kern dat de inspraakprocedure een farce is geweest, dat er heel weinig is gedaan met de inspraak en dat er in het begin nooit sprake is geweest van meerdere bouwlagen voor de huisjes.

 

Naar de mening van de VVD  is er nooit uitgegaan van huisjes in één bouwlaag. In de presentatie van april 2019 is het uitgangspunt van het door de raad in 2018 vastgestelde voorkeursmodel dat bebouwing in 2/3 bouwlagen mogelijk is benoemd. De in de impressies gepresenteerde woningen (pagina 39 e.v. van de presentatie van 11 april 2019) zijn duidelijk deels in twee lagen ontworpen.  De oppervlakte van 50 tot 70 m2 klopt wel. Dat komt in hoofdlijnen overeen met de nu voorgestelde regeling voor woningen van circa 75 m2 met een inpandig terras van 25m2. Deze maatvoering komt de ruimtelijke kwaliteit van de woningen ten goede.

 

Ook zijn er wel degelijk aanpassingen gedaan naar aanleiding van inspraakreacties.

Wel is het zo dat we als VVD zien dat het proces zeker niet vlekkeloos is verlopen. Verwachtingen ten aanzien van de klankbordgroep zijn wederzijds niet goed scherp getoetst. Daarom is onze wethouder Paul Schoute bezig om de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens dit inspraakproces mee te nemen in een nog op te leveren ‘Harlinger Participatie Code’. Een code waar ook leden van de gemeenteraad vanuit hun rol mee bezig zijn. 

 

Hoe dan ook: we zien absoluut de noodzaak tot verbetering van inspraak- en participatieprocedures, al dient daarbij gezegd te worden dat in een burgerparticipatie proces het (vrijwel) onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen. Voor een gemeentebestuur blijft het altijd een afweging tussen algemeen belang en een individueel belang.

 

Al met al zijn we blij dat we een nieuwe stap kunnen zetten in de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied tot toeristisch-recreatief verblijfsgebied. Want dat is een ambitie die niet van vandaag is, maar al vele jaren geleden is uitgesproken.  Gedurende deze collegeperiode heeft dat nu eindelijk tot resultaten geleid. De definitieve uitwerking door de ontwikkelaar moet overigens nog volgen.

 

Almenum – herontwikkeling wooncentrum

De Bouwvereniging heeft het voornemen om de huidige verouderde gebouwen van het woonzorgcentrum Almenum aan het Van Harinxmakanaal te slopen en hiervoor in de plaats nieuwbouw te realiseren. Ter plaatse worden 162 appartementen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 155 nieuwe appartementen, waarvan 130 woonappartementen in de sociale huursector en 25 woonappartementen in de vrije huursector. Deze 25 stuks worden ontwikkeld door Stichting Wooncentrum Harlinga. De nieuwbouw wordt verdeeld over meerdere bouwvlakken met minimaal twee en maximaal vijf bouwlagen. Vanwege een gewijzigde situering van de bouwvlakken, is de herontwikkeling in strijd met het geldende bestemmingsplan.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken hebben vanaf 7 juni 2021 voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Op 29 juni 2021 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij eenieder vragen kon stellen aan gemeente en initiatiefnemer. De ter inzage periode heeft geleid tot 8 inspraakreacties van diverse omwonenden. Op een

aantal onderdelen leiden de reacties tot wijziging van de planstukken, waarmee de vervolgfase van het ontwerpbestemmingsplan kan worden gestart.

 

De VVD Harlingen stemt in om:

 1. De reactienota op het voorontwerpbestemmingsplan 'Harlingen – Almenum wooncentrum' zes weken ter inzage te leggen.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Harlingen – Almenum wooncentrum' zes weken ter inzage te leggen.
 3. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 'Harlingen – Almenum wooncentrum' zes wekenter inzage te leggen.

 

Hiermee wordt de formele procedure gestart

Het ontwerpbestemmingsplan doorloopt de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen formele bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Eenieder krijgt de gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Na afloop daarvan wordt de raad gevraagd om het bestemmingsplan vast te stellen.

 

Adviesstelsel Omgevingskwaliteit

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Die wet vereist dat de gemeente keuzes moet maken over de manier van advisering over omgevingskwaliteit (nu nog vaak welstandsadvisering genoemd) aan het gemeentebestuur.

Op dit moment wordt er voor een groot deel van de advisering door nagenoeg alle Friese gemeenten gebruik gemaakt van de welstandsorganisatie Hûs en Hiem, op basis van een Gemeenschappelijke Regeling. Daarom is ervoor gekozen om als Friese gemeenten gezamenlijk een zoektocht te starten (vanaf begin 2021) naar mogelijkheden van nieuwe vormen van advisering die aansluiten bij de verplichtingen en doelstellingen van de Omgevingswet.

 

Daarbij is het volgende voorgesteld:

 1. In te stemmen met het verder uitwerken van een menukaart voor advisering over Omgevingskwaliteit voor de Friese gemeenten;
 2. Ermee instemmen dat vooralsnog onder de Omgevingswet de huidige adviespraktijk met Hûs en Hiem wordt voortgezet, en daartoe de benodigde verordening en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling doen voorbereiden door de organisatie resp. Hûs en Hiem, en ter vaststelling aanbieden aan uw raad, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

De VVD kan hiermee in stemmen.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Reactie Harlingen Sail op berichtgeving HC over Tall Ship Races 2022

17-12-2021

HARLINGEN - Tot ongenoegen van de stichting Harlingen Sail, staat vrijdag 17 december een artikel op de voorpagina van de Harlinger Courant, met onjuiste berichtgeving over de financiering van de Tall Ships Races Harlingen 2022.

Henk Konings nieuwe trainer Zeerobben

17-12-2021

HARLINGEN - Eersteklasser Zeerobben heeft voor het seizoen 2022/2023 een nieuwe hoofdtrainer in de persoon van de in Drachten woonachtige Henk Konings.

Weekbericht GGD Fryslân week 50

17-12-2021

HARLINGEN - Besmettingen dalen verder, nu ook daling ziekenhuisbezetting.

Reacties

Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Karsten Wonen Karsten Wonen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Food 80/20 Food 80/20 Copini Opticiëns Copini Opticiëns Plus Lunenborg Plus Lunenborg Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Hubo-Faber Hubo-Faber Haarmode Cats Haarmode Cats Zensa Moda Zensa Moda Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje
Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Plus Lunenborg Plus Lunenborg Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Karsten Wonen Karsten Wonen Hubo-Faber Hubo-Faber Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï BENG Evenementen BENG Evenementen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Food 80/20 Food 80/20 Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie