HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

GroenLinks: voor een groene en sociale gemeente. Het is tijd voor verandering. Voor nu en later.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 22 september 2021 - VVD Harlingen

29-09-2021

HARLINGEN - Woensdag werd het uitvoeringsprogramma van het sociaaleconomisch actieplan unaniem door de raad aangenomen.

Dit betekent dat we de komende jaren aan de gang kunnen met dit plan dat door onze wethouder Schoute is opgeleverd. De wens om tot zo’n programmatisch plan voor economische structuurversterking te komen stond al in ons verkiezingsprogramma, dus we zijn blij dat het nu zover is. Want het is hard nodig volgens ons.

 

Uit het raadsvoorstel:

‘Voor de verdere ontwikkeling en het benutten van de potentiële economische groei in de regio Noordwest-Friesland hebben de gemeenten Waadhoeke en Harlingen dit economisch actieprogramma opgesteld. Dit actieprogramma, dat in samenwerking met de regio is opgesteld, heeft 4 programmalijnen waar de komende 10 jaar sterk op zal worden ingezet.

 

Deze zijn:

  • Innovatie & Ondernemerschap,
  • Onderwijs & Arbeidsmarkt,
  • Versterken woon- en vestigingsklimmaat en
  • Slimmer samenwerken (triple helix). Het actieprogramma is in april door de beide gemeenteraden vastgesteld.

 

Inmiddels is er een programmateam gevormd dat het actieprogramma heeft omgezet in dit uitvoeringsplan. Het gaat dan in eerste instantie om een periode van 2 jaar, maar wel met een concreet doorsteek naar de 8-10 jaren daarna. Voor de uitvoering zijn 14 businesscases opgesteld. In dit uitvoeringsplan wordt aangegeven hoe en wanneer die worden uitgewerkt. Aan de hand van de businesscases is daarbij vooral gekeken naar: welke partners doen mee, waar zit energie, wat is haalbaar op de korte, middellange en lange termijn, welke investeringen zijn nodig, enz.

 

In dit uitvoeringsplan (hierna UP) wordt beschreven hoe op basis van die verkenning de businesscases en de daarbij passende organisatie worden uitgevoerd. Het gaat dan om de wijze van organisatie, de financiering, de werkwijze en de planning én het proces hoe het samen met de stakeholders wordt georganiseerd en vorm en inhoud krijgt.

 

Looptijd

Dit UP omvat een periode van 2 jaar, namelijk van 1 juli 2021-30 juni 2023. Hoewel de looptijd van het Sociaaleconomisch Actieprogramma (SEA) uitgaat van 10-12 jaar, met een vloeibaar einde vanwege de gevolgen van Corona, is gekozen voor een werkwijze in fasen. Die insteek heeft tot voordeel dat de ontwikkeling, inhoud, financiering en voortgang van het programma actueel blijft, ingespeeld kan worden op urgentie en rekening kan worden gehouden met situaties die zich tijdens de programma-fasen voordoen.

 

Vaststelling en aanpassing

Het UP wordt vastgesteld door de Bestuurstafel, bestaande uit bestuurders van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen, het VO-onderwijs in de regio én de ondernemers, zie pagina 4. Door voortgangsrapportages/verslagen/memos van het programmateam en/of op initiatief van de bestuurstafel zelf kan het UP aangepast door de bestuurstafel. Daardoor blijft het, zoals hiervoor toegelicht, programma actueel en dynamische in de komende 10-12 jaar.

 

Reikwijdte en ambitie

Het UP is gebaseerd op 14 businesscases die in eerdere sessie van de SWOT en het SEA zijn

besproken en vastgesteld; bijlage 1. Het is een samenwerking van de triple helix in de regio (de 3 O’s: overheid, onderwijs en ondernemers) en omvat alle bedrijfssectoren in het gehele gebied van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Het SEA waarop dit UP is gebaseerd, kent een behoorlijke ambitie voor de regio waaraan verschillende businesscases zijn gekoppeld.

 

De drie programmalijnen zijn: Innovatie & Ondernemerschap, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Versterken woon- en vestigingsklimaat. Door het slim organiseren van de samenwerking van de triple helix (programmalijn 4) op deze programma’s is een ambitie haalbaar om het BRP de komende 10 jaar te laten groeien van 1,3 naar 1,5 miljard.’

 

Een ander voorstel dat unaniem is overgenomen is de wijziging van de geheimhoudingsnotitie.

 

Uit het raadsvoorstel:

‘De afgelopen jaren is er met enige regelmaat discussie in de gemeenteraad over stukken die het college u onder geheimhouding toestuurt en waarvan de gemeenteraad de geheimhouding bekrachtigt. Die discussie is prima en past bij de controlerende (kern)taak van de gemeenteraad.  Geheime stukken en besloten vergaderingen horen de uitzondering op de regel te zijn. Het College hecht veel waarde aan het uitgangspunt van de wet dat "Alles openbaar is tenzij!" Openbaarheid van bestuur is van groot belang voor het functioneren van de lokale democratie, want het raakt het onderlinge vertrouwen tussen raad en college maar belangrijker nog ook het vertrouwen van de burger in zijn gemeentebestuur. De discussie en misschien wel onduidelijkheid in de gemeenteraad over de geheimhouding is aanleiding om de bestaande afspraken hierover nog eens goed tegen het licht te houden. Herijking van de bestaande afspraken en het naleven van die afspraken door raad en college draagt bij aan het vertrouwen maar het vergroot zeker ook de transparantie naar burgers.’

 

Een amendement van de Wad’n Partij om de bevoegdheid van het college verder in te perken werd met 16-1 verworpen.

 

Verder is het voorontwerp bestemmingsplan Oostpoort 3 aangenomen.

 

Uit het raadsvoorstel:

‘In vervolg op de ontwikkeling van Oostpoort 1 en 2 wil de Exploitatiemaatschappij Oostpoort Harlingen BV volgend jaar starten met de ontwikkeling van Oostpoort 3. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vereist. Een eerste stap in de benodigde ruimtelijke procedure is het ter inzage leggen van een voorontwerp bestemmingsplan en het verzamelen van reacties van onze overlegpartners. Het voorontwerp heeft in het kader van de inspraak ter inzage gelegen terwijl parallel daaraan het overleg met diverse instanties is gevoerd. De inspraak heeft 3 reacties opgeleverd. Naast de provincie heeft het Wetterskip en de brandweer een overlegreactie gegeven.

 

De ingediende op- en aanmerkingen zijn verwerkt in een reactienota. Deze is bijgevoegd en kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Na instemming met de beantwoording op de inspraak- en overlegreacties zal er een ontwerp bestemmingsplan worden opgesteld.’

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Verschillen tussen een boiler en een geiser

29-09-2021

HARLINGEN - Warm water wordt in iedere woning sterk gewaardeerd.

Slagerij Remco Wouda wint Harlinger Bedrijven Sponsor Competitie 2021

29-09-2021

HARLINGEN - Ondanks het coronavirus kon het vliegprogramma gewoon plaatsvinden en organiseerde P.V. Ons-Genoegen weer een Bedrijven Sponsor Kampioenschap 2021.

JR Shipping ziet tarieven containerschepen sky high gaan en wijst op urgentie van investeren en verduurzamen

29-09-2021

HARLINGEN - De tarieven op de markt voor containerschepen breken record na record.

Reacties