Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 21-12-2022 - CDA Harlingen

24-12-2022

HARLINGEN - Bestemmingsplan Aldi, Participatiecode, Uitvoeringsplan Akkoord op hoofdlijnen en begrotingswijzigingen december 2022.

Dit is alweer de laatste reguliere raadsvergadering van 2022. Na het welkomstwoord nam de burgemeester ons even mee langs de hoogte- en dieptepunten van 2022.

 

Raadsvoorstellen

Bestemmingsplan Aldi

De Aldi heeft het voornemen haar supermarkt te verplaatsen naar het perceel aan de Oude Trekweg 34b te Harlingen nabij de rotonde. Op deze nieuwe locatie staat nu een gebouw, het voormalig tuincentrum Siersema, waarin diverse bedrijven zijn gesitueerd. Dit gebouw wordt gesloopt ten behoeve van de te realiseren Aldi - supermarkt. Op de locatie Westerzeedijk komt de supermarkt bestemming te vervallen en wordt de locatie na de verplaatsing vooreerst bestemd als openbaar parkeerterrein. Dit perceel maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling van de Westerzeedijk met het doel om die te ontwikkelen naar een commercieel-maatschappelijke functie. Op grond van de geldende bestemmingen is de verplaatsing niet mogelijk. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft een aantal weken ter inzage gelegen, waarop 2 zienswijzen zijn ingediend. Het voorliggende voorstel bestemmingsplan Aldi voorziet zowel in de vestiging van een Aldi-supermarkt op het perceel aan de Oude Trekweg 34b als in de herbestemming van het perceel Westerzeedijk 1.

 

In het debat wat volgde, ging het bijna alleen maar over de zorg van de vele verkeersbewegingen op de rotonde. Het zal waarschijnlijk wel drukker worden aldus wethouder Sijtsma en dan zal je iets langzamer moeten rijden, maar dat wil niet zeggen dat het onveiliger wordt. Na het voorontwerp verplaatsing Aldi heeft de ontwikkelaar gelukkig een paar zaken aangepast.

 

In het planvoornemen zien we dat er gekozen is voor een gescheiden in- en uitrit van het terrein en zijn fiets- en voetpad van elkaar gescheiden. Zonder het aanleggen van de nieuwe ontsluiting kan de supermarkt niet worden gerealiseerd. Een zeer belangrijke voorwaarde volgens Sietse Zoodsma. Daar is het CDA blij mee.

Er is meer ruimte gemaakt voor de tweezijdige ontsluiting op het terrein waardoor er minder opstopping komt richting rotonde. na het aannemen van het voorontwerp bestemmingsplan zijn 2 zienswijzen ingediend.

De eerste zienswijze is ingediend door de Haan Advocaten en Notarissen namens de Ontwikkelingsmaatschappij Kimswerda van Dhr. Klaver. Deze zienswijze hadden we wel zien aankomen. De reactie van de gemeente hierop kunnen we onderschrijven. De Structuurvisie Harlingen 2025, vastgesteld door de gemeenteraad, staat verplaatsing namelijk niet in de weg en de parkeernorm waarbij rekening is gehouden als gemiddelde, staat in de nota Parkeren Harlingen 2016.

 

Het Siersematerrein is een mooie locatie tussen de 2 woonwijken Oosterpark en Spiker in. Voorzieningen die we graag dicht bij de inwoners gerealiseerd zien. Door deze verplaatsing zullen waarschijnlijk meer mensen uit deze woonwijken met de fiets naar de Aldi komen. De verkeersdruk op de rotonde zal minimaal zijn denken wij in vergelijking met de huidige situatie. Inwoners van het Oosterpark gaan nu namelijk ook al met de auto naar de Aldi. Ook vanuit de ondernemer gezien moeten wij ons realiseren dat ook hij een weloverwogen beslissing neemt om te verplaatsen naar deze locatie en ook niet zit te wachten op problemen.

 

De 2e zienswijze is een oproep van een bewoner van de Havenweg, deze zienswijze zien wij als een oproep om tot de definitieve ontwikkeling van het Westerzeedijk gebied, een groene bufferzone in te richten. Ook is lang parkeren niet toegestaan op deze locatie. Om dit terrein nu een hele metamorfose te laten ondergaan is wat het CDA betreft niet wenselijk en zonde van de kosten, aldus Sietse Zoodsma. Totdat duidelijk is wat de precieze invulling wordt, laten we het terrein zoals het is. Ook de reactie op deze zienswijze staan wij volledig achter.

Het CDA heeft voor het voorstel gestemd om verplaatsing Aldi mogelijk te maken. Het raadsvoorstel is door de meerderheid aangenomen, Wad n Partij en HOOP hebben tegengestemd

 

Participatiecode

Burgerparticipatie is het betrekken van burgers, instellingen en organisaties bij de totstandkoming van beleid en plannen van de gemeente. Daarbij gaan we uit van overleg/input verzamelen en een gedachtewisseling in een zo vroeg mogelijk stadium. Een duidelijk verschil dus met inspraak, waarbij burgers vaak in een laat stadium, terwijl eigenlijk alles al vaststaat, nog de gelegenheid krijgen om hun mening kenbaar te maken voordat er een definitief besluit wordt genomen.

 

Vaak wordt een participatieladder gebruikt om een beter beeld te geven van de invloed. Hoe hoger op de ladder (participatieniveau) des te meer en langduriger invloed de betrokkenen hebben. De gemeenteraad heeft zichzelf tot doel gesteld om veel meer de samenwerking te zoeken en informatie te delen bij het maken van nieuwe voorstellen.

De gemeenteraad heeft deze bestuursperiode gekozen voor een gezamenlijk uitvoeringsplan. Dit noemen we het akkoord op hoofdlijnen. Bij elk thema uit het akkoord op hoofdlijnen gaan we beoordelen welke vorm van participatie we gaan inzetten. Een aandachtspunt hierbij is, dat we meer helderheid moeten geven over waar participanten wel of niet invloed op hebben en wie verder nog beslist over de uitkomsten.

 

Het CDA wil de participatie eigenlijk nog verder uitbreiden. Onze inwoners vinden Harlingen een prachtige gemeente. Om dit op onderdelen te verbeteren, op peil te houden en uit te bouwen moeten we informatie hebben die de gemeente daarbij kan helpen. Los van de thema’s uit het akkoord op hoofdlijnen waarop inwoners hun mening kunnen geven, moeten inwoners volgens Sietse Zoodsma ook eenzijdig hun wensen, verontrustingen en ideeën over andere zaken moeten kunnen delen, meer interactie dus tussen bestuur en inwoners.

 

Een leef-barometer zou hiervoor een goed instrument zijn naast burgerparticipatie die we voortaan alleen gaan toepassen op nieuw beleid. De leef-barometer is een instrument dat een inschatting geeft van de leefbaarheid zoals bewoners dit ervaren. Het instrument doet dat op basis van allerlei feitelijke kenmerken van gebieden zoals criminaliteit en overlast, voorzieningen, fysieke kenmerken van de woonomgeving en bevolkingssamenstelling. Met meer burgerparticipatie hopen we dat het vertrouwen in politiek weer terugkomt en er over vier jaar een hogere opkomst zal zijn bij de verkiezingen dan op 16 maart. Het CDA heeft vertrouwen in de opzet van de participatiecode en heeft voor het voorstel Participatiecode gestemd.

 

Wij zijn van mening dat de gemeenteraad meer moet laten zien wat ze doen voor de woon- en leefomgeving. Om die reden heeft het CDA samen met PvdA, VVD, Harlinger Belang en D66 een motie ingediend om verslaglegging van de raadsvergaderingen te delen via diverse media met de inwoners van de gemeente Harlingen omdat:

 • Het vertrouwen in de politiek afneemt.
 • Er (bijna) geen verslaglegging of informatie in de media wordt gepubliceerd van de raadsvergaderingen.
 • Het vertrouwen en met name het zichtbaar zijn van de raad vergroot moet worden
 • Er meer informatie over de voorstellen en besluiten die in de raad worden behandeld, via media met de inwoners moeten worden gedeeld.

 

De motie is met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen (Wad n partij en Hoop) aangenomen.

 

Uitvoeringsplan akkoord op hoofdlijnen 2022-2026

Het uitvoeringsplan Akkoord op hoofdlijnen is een thematisch akkoord. Het uitvoeringsplan is in goede samenwerking met de gehele gemeenteraad tot stand gekomen Daarin heeft de raad vastgelegd op welke thema’s de gemeenteraad de komende raadsperiode wil samenwerken en welke kaders en keuzes ze daarbinnen gemeenschappelijk hebben. In dit uitvoeringsprogramma heeft het college voor de punten die de raad in zijn akkoord heeft opgenomen een verantwoordelijke portefeuillehouder (wethouder) aangewezen, een planning gemaakt en aangegeven of, wanneer en in welke vorm deze voor de eerste keer naar de raad komen. In het Hoofdlijnenakkoord loopt de samenwerking tussen gemeente en gemeenschap als een rode draad. Bij de uitvoering van dit uitvoeringsprogramma zal het college de Participatiecode zoals die eerder deze avond is vastgesteld door de raad gebruiken.

 

We kunnen wel constateren dat we 9 maanden (!) nodig hebben gehad om tot de vaststelling van het uitvoeringsprogramma te komen. Gaan we dan nu eindelijk concreet bezig met het hoofdlijnenakkoord? Wat het CDA betreft wel. Het is een nieuwe manier van werken, dit heeft tijd nodig gehad, zo is gebleken.

 

Het CDA is benieuwd naar het vervolg van het proces en hoe e.e.a. bij ons als raad terugkomt. Als we kijken naar de planning staat er op korte termijn al veel genoemd. Hier zijn wij positief over, wij vermoeden dat het college en organisatie al uit de startblokken zijn v.w.b. de nieuwe punten die in het akkoord zijn opgenomen en verwachten dus ook dat de genoemde opleverdata haalbaar zijn.

 

In het raadsvoorstel is te lezen dat het uitvoeringsplan in goede samenwerking tot stand is gekomen. Reynold Bontes onderschreef dit namens het CDA. Het was een prettige manier van samenwerken.

Aandachtspunt wat het CDA betreft voor een eventuele volgende keer is om het proces naar voren te halen dan wel te versnellen en eerder het uitvoeringsplan vast te stellen.

Verder wensen wij college, organisatie en uiteraard onze collega fracties veel succes met de uitvoering van ons gezamenlijke hoofdlijnenakkoord.

 

Begrotingswijzigingen

Na de vaststelling van de programmabegroting 2022 door de raad, is het noodzakelijk gebleken om tussentijds budgetten aan te passen. Deze bijstellingen van de budgetten moeten aan de raad worden voorgelegd door middel van begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen moeten in een apart raadsvoorstel aan de raad worden aangeboden. Dit is de 17e wijziging. In deze wijziging worden 42 programmabudgetten gewijzigd/bijgesteld op basis van de viermaandelijks rapportage. Het CDA wil hier 1 thema uitlichten waar wij moeite mee hebben. Bij het vaststellen van de jaarrekening met een positief resultaat en/of bij de begrotingsbehandeling, worden er reserveringen gemaakt of extra geld aan bestaande reserveringen toegevoegd. Deze middelen worden als reservering door de raad vastgesteld. Het college mag zonder advies of akkoord van de raad geld onttrekken uit deze reservering voor een (Nieuwe) beleidswens of een voorbereidingskrediet die overschreden wordt, aan te vullen. Deze werkwijze heeft het CDA aan de orde gesteld tijdens de behandeling van dit voorstel. Reynold Bontes verzocht het college om eerder en vaker bij grote begrotingswijzigingen de raad uitgebreider te informeren al dan niet met een raadsinformatiebrief of met een raadsvoorstel. Reynold Bontes nodigde de collega fracties uit, om aan te geven wat zij hiervan vinden. Deze oproep werd door de voorzitter opgepakt om raad breed te informeren. De meerderheid gaf het CDA ruggensteun en de wethouder de Groot gaf aan hier voortaan rekening mee te houden.

 

Hamerstukken (voorstellen zonder debat)

Wijziging verordening toeristenbelasting 2023

In de raad van 23 november 2022 is de verordening toeristenbelasting voor 2023 vastgesteld. Halverwege november publiceerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) berichtgeving over de wijziging in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). In de verordening toeristenbelasting 2023 wordt naar deze wet verwezen en dit is niet meer juist. De verordening moet op dit punt worden aangepast.

 

Controleprotocol accountant

De gemeenteraad moet het college kunnen controleren. Om de raad adequaat en permanent te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad een gemeentelijke auditcommissie in het leven geroepen. De auditcommissie is in feite een verlengstuk van de gemeenteraad zonder politiek karakter.

Met het vaststellen van de verordening van de auditcommissie komen de taken van de auditcommissie samengevat op het volgende neer:

 • Aanbevelingen voor benoeming accountant;
 • Het onderhouden van contacten tussen de gemeenteraad en de accountant;
 • De gemeenteraad adviseren over het vast te stellen controleprotocol voor de accountantscontrole;
 • De gemeenteraad adviseren de jaarrekening wel of niet vast te stellen;
 • De gemeenteraad adviseren over de overige tussentijdse rapportages en producten;
 • De gemeenteraad adviseren over aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet;
 • Evalueren van het functioneren van de accountant;
 • Afstemmingsplatform over voorgenomen onderzoeken door accountant, rekenkamercommissie en het college;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over verbetering van de planning en control.  

 

De accountant voert jaarlijks de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet voor de gemeente Harlingen uit. Door middel van het controleprotocol geeft de raad richtlijnen voor de controle van de jaarrekening aan de accountant. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vaststellen van tolerantiegrenzen en het aangeven van accenten bij onderwerpen waaraan de raad meer dan gemiddelde aandacht zou willen schenken. In het voorjaar van 2023 wordt een nieuwe Planning & Control (P&C) systematiek besproken, hierdoor is er nu voor gekozen om geen wijzigingen door te voeren ten opzichte a vorig jaar.

 

Hiermee sluiten wij 2022 af. Wilt u weten welke mooie plannen en ambities het CDA heeft voor 2023-2026 en waar het CDA zich voor gaat inzetten? Wilt u met ons mee praten en meedenken? Dat kan, u kunt zich aanmelden op onze website of bezoek onze openbare fractievergadering. Kijk op www.cda.nl/harlingen

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

 

De Kracht van de samenleving!

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Sietse Zoodsma en Wim Wassenaar.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Terug naar Nieuws

Meer nieuws

Opdat wij niet vergeten

24-12-2022

HARLINGEN - Alweer voor de 8e keer zijn op Kerstavond door bestuursleden en vrijwilligers van de Ver. Oud Harlingen, lichtjes op de oorlogsgraven geplaatst op de Algemene Begraafplaats te Harlingen.

Exstador zaalvoetbalcompetitie 16-12-2022

24-12-2022

HARLINGEN - Verslag van de afgelopen week gespeelde wedstrijden.

Onair bij Omroep RSH

24-12-2022

HARLINGEN – Zaterdag 24 december 2022 van 10.00 – 11.00 uur, presentatie en samenstelling door Peter, Tiede en Dorus.

Reacties

CZVideoful CZVideoful Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Karsten Wonen Karsten Wonen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber Connexa Connexa Visie Events Visie Events Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten TeamFRL TeamFRL Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Zensa Moda Zensa Moda Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen BENG Evenementen BENG Evenementen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Haarmode Cats Haarmode Cats Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje
TeamFRL TeamFRL Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Visie Events Visie Events Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Hubo-Faber Hubo-Faber Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Haarmode Cats Haarmode Cats Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Connexa Connexa CZVideoful CZVideoful Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus BENG Evenementen BENG Evenementen Karsten Wonen Karsten Wonen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad
CZVideoful CZVideoful Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Karsten Wonen Karsten Wonen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires BENG Evenementen BENG Evenementen Haarmode Cats Haarmode Cats Connexa Connexa Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Visie Events Visie Events Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus TeamFRL TeamFRL Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Zensa Moda Zensa Moda Hubo-Faber Hubo-Faber Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad
Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen CZVideoful CZVideoful Connexa Connexa Zensa Moda Zensa Moda Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Visie Events Visie Events BENG Evenementen BENG Evenementen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Karsten Wonen Karsten Wonen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor TeamFRL TeamFRL Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Hubo-Faber Hubo-Faber Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Haarmode Cats Haarmode Cats Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen
Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Zensa Moda Zensa Moda Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen