De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Spaar je club gezond

Spaar je club gezond

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Lunenborg sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 19 mei 2021 - VVD Harlingen

24-05-2021

HARLINGEN - Standpunten van de VVD Harlingen.

Beleidsnotitie ‘Ondersteuning en waardering van mantelzorgers in Harlingen 2021-2025’

Het beleid is aan vernieuwing toe. De Stuurgroep POSD heeft opdracht gegeven tot herijking van het mantelzorgbeleid.

 

De voorgelegde beleidsnotitie is het resultaat daarvan. Hierin zijn visie, missie en hoofddoelen beschreven voor 2021-2025. Daarnaast is beschreven op welke manier we dat willen bereiken, namelijk met drie speerpunten:

 1. We ontwikkelen op basis van acht functies (zie notitie) een laagdrempelig ondersteuningsaanbod van goede kwaliteit, dat op maat en zoveel mogelijk met regie van demantelzorger en zorgvrager kan worden ingezet.
 2. We maken met onze lokale netwerkpartners werk van het herkennen en betrekken van mantelzorgers, het vroegtijdig signaleren van (over)belasting en het doorverwijzen naar de juiste hulp.
 3. We bieden jaarlijks een blijk van waardering aan mantelzorgers die zorgen voor inwoners van onze gemeente.

 

De VVD Harlingen ondersteunt deze nieuwe beleidsnotitie van harte.

 

Raadsvoorstel en besluit herziene begroting 2021 GR Fryslan West

De raad werd gevraagd om te besluiten:

 1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2021 van de GR Fryslân-West.
 2. Geen zienswijze te geven op de herziene begroting 2021.
 3. In te stemmen met de structurele verhoging van de bijdrage aan GR Fryslân-West ingaande 2021 als gevolg van de stijging van de bijdrage van € 2.000 naar € 3.000 per SE.
 4. De hogere bijdrage ad € 58.100 te dekken uit de algemene investeringsreserve.
 5. De structurele bijdrage met ingang van 2022 op te nemen in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

 

De VVD Harlingen heeft hierop samen met het CDA, HOOP en D66 een amendement ingediend om te komen tot een zienswijze.

 

Hierin staat:

Via een brief aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken dat er

 1. een afsprakenkader op basisprincipes moet komen over de herverdeling van kosten, opbrengsten en winstverdeling; Daarnaast een onderbouwde afspraak over de bijdrage van de NV Empatec en gemeenten;
 2. een uitgewerkt plan hoe de NV Empatec om denkt te gaan met minder inkomsten vanuit de GR, afnemende aantallen SW-ers en dus afslanken van de organisatie;
 3. een uitwerking van de invloed van de Covid-19 pandemie op de bedrijfsvoering, de hoogte van eventuele compensatie, met een onderbouwde toelichting waarom compensatie hiervoor uitsluitend aan de NV Empatec ten goede zou moeten komen.

 

Daarnaast wordt het oorspronkelijke voorstel in die zin gewijzigd dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage van 2000 naar 3000 euro vooralsnog niet structureel in de gemeentebegroting wordt opgenomen. Pas als we de nog op te leveren businesscase kennen voor een dóór te ontwikkelen leerwerkbedrijf krijgen we meer zicht op de meerjarige financiële vooruitzichten.

 

Het amendement kreeg ruime steun, de PvdA was tegen.

 

Welstandsnota 2021, Herijking

In 2015 heeft de raad de Welstandsnota Harlingen vastgesteld. Nu 6 jaar verder, blijkt dat een aantal criteria niet meer voldoen aan de huidige ontwikkelingen. Toename van de vraag naar alternatieven voor energievoorzieningen (bv zonnepanelen op daken), ontwikkelingen in bouwmaterialen en andere technologische ontwikkelingen vragen om een ruimere interpretatie van de nota.

 

Het doel is te komen tot actueel, toekomstbestendig, samenhangend, praktisch en burgervriendelijk beleid dat de gewenste ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad Harlingen zo goed mogelijk borgt.

 

De herijking van de welstandsnota heeft, ondanks dat het hier een actualisatie betreft en geen algehele herziening, een traject van inspraak c.q. afstemming doorlopen. In de voorbereidingsfase zijn een aantal mensen/partijen geïnterviewd om zo een goed beeld te krijgen wat de gebruikers wensen. Dit betrof Vereniging Oud Harlingen, Adviescommissie

Ruimtelijke Kwaliteit Hûs & Hiem, medewerkers van de gemeente. Daarnaast is de Huurdersvereniging Harlingen en De Bouwvereniging Harlingen aangehaakt. Alle aanpassingen zijn met betrokkenen afgestemd en het voorliggende concept is aan alle partijen voorgelegd.

 

Er is een klantvriendelijke/burgervriendelijke versie van de richtlijnen voor het plaatsen van zonnepanelen opgesteld.

 

De VVD Harlingen is van mening dat er een zorgvuldige balans gevonden moet worden tussen de wens van vele bewoners om zonnepanelen op hun daken te leggen en het aangezicht van onze monumentale binnenstad. Dit is niet altijd een makkelijk proces, maar deze actualisatie heeft onze steun. Zonnepanelen op daken is steeds meer een middel om bij te dragen aan een duurzame samenleving. In de vorige welstandsnota was hier niet genoeg duidelijkheid over, waarna er een scheefgroei aan zonnepanelen op daken dreigde te ontstaan. Het college heeft dit ons inziens op een praktische en doeltreffende manier per situatie goed opgelost.

 

Ons uitgangspunt blijft: het blijven streven naar het beperken van de verstoring van het daklandschap in een monumentale omgeving als beschermt stadstoezicht en bijzondere gebieden.

Nog iets over de nota zelf: de leesbaarheid van de nota is behoorlijk verbeterd, ook de vindbaarheid van doelgerichte onderwerpen is goed werkbaar. Wel vinden wij een welstandsnota van dik 250 pagina’s nog steeds enorm veel en enorm lang.

 

19e begrotingswijziging

De raad ging unaniem akkoord met de volgende begrotingswijziging:

De 19e begrotingswijziging heeft betrekking op aanvullende corona steunmaatregelen. Alsgevolg hiervan worden een aantal inkomsten afgeraamd c.q. een budget geraamd. Het betreft de volgende posten:

 

 • niet heffen haven- en kadegelden bruine vloot 2021 € 80.000,
 • onderzoek naar een fonds m.b.t. Varend Erfgoed € 10.000,-
 • vervallen precarioheffing terrassen € 57.000,-

€ 147.000,-

Dekking vindt plaats uit het positieve begrotingsresultaat 2021.

 

Naast bovenstaande onderwerpen is het navolgende door de raad vastgesteld:

 • Toekomstig burgemeester mevrouw C.M. Sjerps vanaf 31 mei 2021 voor maximaal een jaar ontheffing te verlenen van de verplichting om haar werkelijke woonplaats in de gemeente Harlingen te hebben.
 • De door het college geheimhouding ten aanzien van ENSIA 2020 op grond van artikel 25lid 2 van de Gemeentewet, te bekrachtigen.
 • T.a.v. De Ontwerpbegroting 2022 FUMO en wijziging Gemeenschappelijke regeling FUMO (GR): 1 Een opmerking te plaatsen voor wat betreft de te behalen productienorm zoals die als uitgangspunt dient in de ontwerpbegroting 2022. 2 Niet in te stemmen met het loslaten van de norm voor overhead. 3. Voor het overige geen wensen of bedenkingen te uiten over de ontwerpbegroting 2022. 4. De noodzakelijke toestemming te verlenen tot het vaststellen van deze wijziging van de GR.
 • De Begroting 2022, jaarstukken 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 en raadsbrief taakdifferentiatie Veiligheidsregio Fryslân.
 • De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân 2021 vast te stellen ingaande 1 januari 2021.
 • GR Marrekrite jaarstukken 2020 en begroting 2022 en meerjarenrekening 2023-2025.

 

U kunt de vergadering terugkijken via onderstaande link.

 

Dan tenslotte: Dit was de laatste vergadering van burgemeester Sluiter.

 

In de bijzondere raadsvergadering van vrijdag 28 mei 2021, aanvang 16.00 uur nemen we afscheid van de heer W.R. Sluiter als burgemeester van Harlingen.

In verband met de coronamaatregelen kunnen alleen raadsleden en een beperkt aantal gasten de bijeenkomst bijwonen. 

 

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Sjoerd en Rutger Zwart winnaars van de Fondvlucht op Sourdun

24-05-2021

HARLINGEN - Jan Hoogland winnaar van de Vitesse op Sittard.

Kom ook basketballen bij de Green Lions!

24-05-2021

HARLINGEN - Na een periode van een aantal weken noodgedwongen buiten te hebben getraind (i.v.m. de corona perikelen) zijn de jongens en meisjes van de Green Lions afgelopen week weer begonnen met de zaaltraining.

Punten scoren en Bricks sparen doe je bij fc Harlingen en Plus Lunenborg

24-05-2021

HARLINGEN - Heel Nederland maakt zich op voor het EK 2021.

Reacties

Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona De Omdraai De Omdraai Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Copini Opticiëns Copini Opticiëns Food 80/20 Food 80/20 Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï The Shamrock The Shamrock Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje IJssalon Min12 IJssalon Min12 Visie Events Visie Events Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Plus Lunenborg Plus Lunenborg Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Karsten Wonen Karsten Wonen BENG Evenementen BENG Evenementen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Haarmode Cats Haarmode Cats
Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Copini Opticiëns Copini Opticiëns Fotografie Dorus Fotografie Dorus Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn IJssalon Min12 IJssalon Min12 HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Zensa Moda Zensa Moda Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Plus Lunenborg Plus Lunenborg Hubo-Faber Hubo-Faber Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot