RSG Simon Vestdijk 2021-2022

RSG Simon Vestdijk 2021-2022

Maak kennis met Simon Vestdijk! Ben je benieuwd? Meld je dan aan voor de beleefmiddagen, open dagen en voorlichtingsavonden en kom langs!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Spaar je club gezond

Spaar je club gezond

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Lunenborg sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 16 juni 2021 - Harlinger Belang

24-06-2021

HARLINGEN - Mevrouw Konst en de PvdA de weg kwijt.

Het was de eerste raadsvergadering onder leiding van burgemeester Sjerps. Deze kon gelukkig weer fysiek gehouden worden in het Vierkant, zij het met inachtneming van de geldende Corona regels.

 

Burgemeester Sjerps trachtte bij aanvang van de vergadering de raadsleden te paaien met de belofte van een “versnapering” (zoute haring met een korenwijntje) na afloop van de vergadering, “Als het niet te laat zou worden”.

Ze heeft intussen de mores van de raad leren kennen! Ondanks een kleine agenda werd het weer laat, mede door de inbreng van een drietal moties. Hierover straks meer. De traktatie liet zich echter ook in de pauze uitstekend smaken en werd zeer op prijs gesteld.

 

Terug naar de agenda:

De jaarrekening en ontwerpbegroting Hûs en Hiem leverde weinig discussie op en werd met grote meerderheid aangenomen. De Wad’n Partij was tegen.

 

De start formele procedure bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk gaf meer stof tot praten bij diverse raadsleden. De inbreng van de klankbordgroep kreeg waardering, maar werd volgens een aantal sprekers niet voldoende teruggezien in het eindresultaat. Dit was voor D66 uiteindelijk de reden om tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan te stemmen.

 

Men vond de “burgerparticipatie” niet voldoende. Het blijkt steeds weer, dat burgerparticipatie en daarbij het wekken van bepaalde verwachtingen vaak een moeilijk proces oplevert, waarbij teleurstellingen onvermijdelijk zijn. Verwachtingen managen is bijna een vak op zich.

 

Harlinger Belang en de meerderheid van de raad is van mening, dat het plan een goede stap voorwaarts is in de verdere ontwikkeling van het Westerzeedijk gebied. Het biedt het juridisch-planologisch kader om maximaal 50 recreatiewoningen te realiseren.

 

Het plan wordt nu 6 weken voor eenieder ter inzage gelegd voor verdere inspraak en komt daarna terug in de raad voor besluitvorming.

 

Dan het onderwerp de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie):

In deze RES 1.0 staat beschreven welke bijdrage de provincie Fryslân (totaalbijdrage van alle Friese gemeenten) zal leveren aan de landelijke doelstelling uit het klimaatakkoord voor het onderdeel duurzame elektriciteit. Beoogd wordt om in 2050 tot een volledige duurzame energievoorziening te komen.

Na de instemming met het concept RES lag nu de definitieve RES 1.0 voor.

 

Harlinger Belang heeft in de discussie over de concept RES met name kritische geluiden laten horen over de kreet “gasloos” en de haalbaarheid en betaalbaarheid van dit streven. Immers, om een voorbeeld te noemen, in Duitsland gaat men juist over van bruinkool naar gas….

 

Dit “gasloos” maken van Nederland zal ongetwijfeld ingegeven zijn door de problematiek van het Groninger gas, maar experts betwijfelen of dit binnen de gestelde termijn behaald kan worden.

 

Sommigen menen, dat kernenergie nodig zal zijn. De VVD roept dit onder andere. Wij zijn daar geen voorstander van. De discussie hierover zal zonder meer verder worden gevoerd.

 

Na veel wikken en wegen hebben wij uiteindelijk toch voor het voorstel gestemd. De doorslag heeft gegeven het feit, dat we ook als Harlinger gemeenschap moeten bijdragen aan het Klimaatakkoord naar evenredigheid.

 

Het “bod” van de gemeente Harlingen (in het totale plaatje voor de provincie Fryslân) als “slimme volger” is ons inziens realistisch.

 

Met de reeds aanwezige windmolens en zonnepanelen en verdere plannen op dit gebied (denk bijv. aan zonnepanelen op het langparkeren terrein voor eilandbezoekers) moet Harlingen zijn aanbod tot 2030 kunnen waarmaken.

Echter, een strategie ontwikkelen op papier is één kant van de medaille, maar het uitvoeren tegen aanvaardbare kosten is een tweede. Hoe haalbaar en betaalbaar zal het worden en wie gaat de uiteindelijke rekening betalen? U en wij weten het al: Er zal een heel circus van subsidieregelingen opgetuigd worden. De slimste jongetjes en meisjes van de klas zullen profiteren…., maar de burger gaat betalen!

 

De gemeente Harlingen is nu aan zet met o.a. de pilot gebieden Wijnaldum en Trebol buurt. We wachten de verdere plannen met belangstelling af. De meerderheid van de raad stemde in. VVD en Wad’n Partij tegen.

 

Dit waren de officiële agendapunten, waarna er nog een drietal moties moest worden besproken.

 

De eerste op initiatief van het CDA, met als onderwerp het Witte Anjer Perkje als eerbetoon aan de veteranen, ging vlot. Alle partijen hadden die motie medeondertekend.

 

De tweede was ingediend door GroenLinks en betrof het onderwerp Kindvluchtelingen.

Ook deze werd in meerderheid aangenomen. Ook Harlinger Belang heeft hiermee om humanitaire redenen ingestemd, net als met de motie “Coalition of the willing” van destijds, ook ingediend door GroenLinks. Wel hebben we mevr. Geurtz/GroenLinks de boodschap meegegeven, dat “haar mes bot wordt”. Wij als puur lokale partij krijgen altijd van de landelijke partijen te horen, dat ze altijd van die geweldige kontakten hebben in het Haagse met hun vrienden in de Tweede Kamer. Dus heren en dames van GroenLinks, PvdA, CDA, VVD, D66 en CU: los deze problematiek op waar het thuis hoort, in Den Haag, in de Tweede Kamer. Met andere woorden laten we ons in Harlingen met de lokale politiek bezighouden, dat is al interessant genoeg.

 

Dan de uitsmijter, de derde motie, ingediend door mevr. Konst namens de PvdA.

Het onderwerp was de eventuele komst van de BioLNG centrale in de industriehaven.

In deze motie werd de stelling geponeerd, dat er onrust onder de inwoners is, dat de noodzaak om dit bedrijf hier te vestigen ontbreekt en verder werd geschreven, citaat uit de motie: “het niet wenselijk is dat naast de REC nog een afvalverwerker in de haven van Harlingen te situeren”.

 

Dit werd allemaal onderbouwd met vage aannames en tendentieuze veronderstellingen, die het betreffende bedrijf SFP en de Port of Harlingen naar onze mening gemakkelijk kunnen weerleggen.

 

U moet weten, dat de PvdA destijds als enige partij tegen de verzelfstandiging van de haven heeft gestemd en te pas en te onpas met insinuaties komt over zogenaamd slecht functioneren van de haven. Insiders weten, dat de haven momenteel financieel en economisch prima draait.  

 

Men kan blijkbaar moeilijk leven met dat democratisch genomen besluit en wil kennelijk nog steeds de baas spelen over de haven.

 

De informatiebrief met gedetailleerde uitleg, die het college had gestuurd over de rollen van de verschillende, betrokken partijen was ook niet besteed aan de PvdA en mevr. Konst. Hieruit blijkt, dat men geen vertrouwen heeft in haar eigen college, de Port of Harlingen, de Provincie, de FUMO en anderen.

 

En waar gaat het dan verder over? De communicatie tussen het college, lees wethouder Schoute, en het geïnteresseerde bedrijf over de beantwoording van de vragen was volgens mevr. Konst niet goed verlopen en dus de motie……

 

Alle partijen hekelden de toon en opstelling van de PvdA!

 

Harlinger Belang had al eerder richting Griffie het verzoek gedaan om een bezoek aan het bedrijf in Zeeland te organiseren om in die fabriek alle vragen beantwoord te krijgen, zoals het bedrijf SFP in diverse mails had aangegeven.

D66, HOOP en Harlinger Belang hadden geen signalen gehoord over onrust, terwijl mevr. Konst beweerde, dat “haar mailbox was volgelopen”.

 

Wij hebben het idee, dat de zogenaamde onrust wordt opgeklopt door de PvdA en vroegen haar of hier misschien sprake was van “politieke stemmingmakerij op voorhand”. Wij kregen geen antwoord, zoals ook de opmerkingen en vragen van andere partijen vaak zonder een adequaat antwoord bleven…

 

Volgens Tjepke van der Pol/D66 schaadt de PvdA het vestigingsklimaat voor ondernemers in Harlingen.

Ook van haar coalitiepartijen CDA en VVD kreeg mevr. Konst geen enkele steun. Integendeel.

 

De heer Sijtsma/CDA wees haar er fijntjes op, dat de PvdA destijds bij het aannemen van het bestemmingsplan er mede zelf voor heeft gezorgd, dat het vestigen van een vergistingsinstallatie mogelijk is. Kennelijk had mevr. Konst haar huiswerk niet goed gedaan….. De heer De Vries/VVD noemde de overwegingen van de PvdA misplaatst.

 

Harlinger Belang heeft de aannames en overwegingen in de motie tendentieus genoemd.

Je moet als PvdA toch wel kilo’s boter op je hoofd hebben om de REC-afvalfabriek op één lijn te plaatsen met de beoogde BioLNG fabriek. Dat is appels met peren vergelijken. En dan hebben we in dezelfde vergadering gesproken over de Regionale Energie Strategie inzake verduurzaming van de Harlinger gemeenschap….. Blijkbaar heeft mevr. Konst daar niet opgelet.

 

Trouwens, wie wilde destijds de REC, de afvalfabriek, die de Harlinger gemeenschap tot het bot verdeelde?

Juist ja, de PvdA (met CDA en VVD). Wil de PvdA weer een dergelijke discussie? Of is dit een verkapte spijtbetuiging?

 

Harlinger Belang en GroenLinks waren destijds tegen de REC, om alle misverstanden te voorkomen..

We zullen de geschiedenis niet verder oprakelen, maar misschien kan mevr. Konst even te rade gaan bij haar oudere partijgenoten.

 

Wat wij verder misten in haar betoog was het totaal ontbreken van de woorden werkgelegenheid en Economie.

Wij zijn afsluitend van mening, dat deze motie totaal overbodig was en een zorgvuldig afgewogen proces in de weg staat.

 

Alle partijen dachten er zo over. Na een schorsing besloot ze de motie niet in stemming te brengen.

 

De Leeuwarder Courant sprak van een “publieke oorwassing voor mevr. Konst/PvdA”.

Wij zullen deze woorden niet overnemen. Harlinger Belang is van mening, dat mevr. Konst de weg is kwijtgeraakt. Wij spreken de wens uit, dat ze deze spoedig terugvindt.

 

De laatste raadsvergadering voor het reces is op woensdag 7 juli a.s.

 

Fractie Harlinger Belang,

Lokaal en loyaal.

 

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Friese frisse lucht voor iedereen

24-06-2021

HARLINGEN - Provincie Fryslân heeft de schoonste lucht van Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Milieudefensie.

Wat mag er per 26 juni allemaal weer?

24-06-2021

HARLINGEN - Vanaf zaterdag 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft.

Lesaanbod nieuwe seizoen gereed, introductie Seewynpas

24-06-2021

HARLINGEN - Seewyn Kunsteducatie heeft het aanbod voor het nieuwe seizoen, dat maandag 23 augustus van start gaat, compleet.

Reacties

Copini Opticiëns Copini Opticiëns Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires BENG Evenementen BENG Evenementen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad De Omdraai De Omdraai Plus Lunenborg Plus Lunenborg Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï IJssalon Min12 IJssalon Min12 The Shamrock The Shamrock Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Visie Events Visie Events Karsten Wonen Karsten Wonen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Haarmode Cats Haarmode Cats Food 80/20 Food 80/20
HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Visie Events Visie Events Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus The Shamrock The Shamrock Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Copini Opticiëns Copini Opticiëns Hubo-Faber Hubo-Faber Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas De Omdraai De Omdraai Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor