HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

GroenLinks: voor een groene en sociale gemeente. Het is tijd voor verandering. Voor nu en later.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 18 maart - CDA Harlingen

23-03-2021

HARLINGEN – Benoeming nieuw raadslid, verantwoording fractievergoedingen, PVA Transitievisie warmte, wandelpad Westerzeedijkgebied, exploitatie parkeren, Kunstwerk Broken Jug en Initiatiefvoorstel Schooltuin.

In verband met de Tweede Kamerverkiezingen was de raadsvergadering verplaatst naar donderdag 18 maart.

 

Het college had vanavond twee mededelingen

1. Wethouder de Groot: De wethouder geeft uitleg over de voortgang van de zonnepanelen in de binnenstad. Eind april staat de welstandsnota geagendeerd, het zonnepanelenbeleid wordt onderdeel van de welstandnota.   

2. De burgemeester heeft een mededeling over de overlast van jeugd in de binnenstad. Er is een gebiedsverbod gegeven aan de overlast veroorzakende jeugd. Het resultaat is, dat de jeugd zich heeft verplaatst naar een plek buiten het centrum, maar zich wel rustig houdt. Er zijn gesprekken geweest met ouders en met de betreffende jeugd door het jongerenwerk en gebiedsteam. Met de jeugd worden afspraken gemaakt over de afloop van het gebiedsverbod en hoe het dan verder gaat zodat er geen herhaling komt van de overlast.  

 

Vragenhalfuurtje

D66 - De fractie van D’66 is benaderd door bewoners over het strand. Het strand is amper toegankelijk door slib. Het ziet er niet netjes uit. Vraag: Gaat er op korte termijn wat aan gedaan worden?

Antwoord van Wethouder Schoute: Ja. Planning is dat er in april weer nieuw zand opgespoten gaat worden. In juni start de pilot met het plaatsen van de algenschermen, gefinancierd door het waddenfonds om zo het slib tegen te houden. Er zijn meerdere ideeen om het strand op te knappen met attributen om meer vertier op het strand te krijgen. De wens is om ook in de wintermaanden het strand netjes en schoon te houden. De Wadden partij wilde nog graag weten waar het zand vandaan komt wat gebruikt wordt voor het opspuiten.

 

Wad'n Partij - Manifest laat Lale Vrij. Wad'n Partij vraagt of het college het manifest wil steunen. College gaat dit niet op deze manier vertegenwoordigen. Niet als raad en college, maar op persoonlijke titel het manifest te ondertekenen.

 

2e vraag: Is het college bekend met de plannen van Wijnaldum om een idee uit 2010 nieuw leven in te blazen om de ijsbaan om te vormen tot een multifunctioneel terrein met o.a. een skeelerbaan en activiteiten te organiseren en is college bereid om dorpsbelang Wijnaldum hierin bij te staan. Volgens dhr. Wildeboer is er in de jaarvergadering van dorpsbelang hierover gesproken.

 

Antwoord van Wethouder Boon: College is niet bekend met deze ontwikkeling. In de dorpsvisie staat hierover niets opgenomen.

 

PvdA - Aanleg Trailerhelling: Een paar jaar geleden is er door de gemeente een trailerhelling aangelegd, die direct daarna is gesloten i.v.m. de Wet markt en overheid. Vraag: Wat is de stand van zaken en komt deze trailerhelling voor het visseizoen nog in gebruik.

 

Antwoord van wethouder Schoute: Er wordt momenteel gekeken naar een mogelijke oplossing, door bijvoorbeeld de nieuwe beheerder van de parkeerterreinen als derde partij hierbij te betrekken om zo de procedure die aangespannen is i.v.m. wet markt en overheid te kunnen ontwijken. Als dat rond is, kan er weer gebruik worden gemaakt van de nieuwe trailerhelling. Wel is er overeenstemming om tot januari de trailerhelling bij de Ried BV gratis ter beschikking te stellen volgens dhr. Schoute. Als aanvulling in de beantwoording wordt er aangegeven dat de grond van Drijfhout nu officieel in bezit van de gemeente is inclusief trailerhelling. Jammer dat dit niet actief als mededeling aan de raad is gecommuniceerd, maar door vragen van een raadslid bekend moet worden gemaakt.

 

PvdA – Openbare toiletten: Bezoekers en inwoners die onze binnenstad bezoeken, ervaren dat er weinig tot geen toiletten beschikbaar zijn, ook voor minder validen, als er hoge nood is. I.v.m. de coronamaatregelen is de horeca dicht en zijn de openbare toiletten volgens de PvdA niet toegankelijk. Bezoek aan binnenstad moet niet gehinderd worden door het ontbreken van openbare toiletten.

 

Antwoord van wethouder Boon: Het openbare toilet bij de Leeuwenbrug is altijd open en de toiletten bij het Badhuus zijn open in het weekend. Er komt binnenkort een beleidsstuk over het verbeteren van de situatie van openbare toiletten. Er wordt daarnaast ook gekeken naar de mogelijkheden om een mindervalide dixi te gaan plaatsen.

 

CDA – Pachtvrijstelling kermis: Gemeente Harlingen heeft besloten om de horeca vrij te stellen van precariobelasting in 2021. Vraag: Gaat het college dit ook hanteren voor de kermisexploitanten, deze groep heeft het door corona ook bijzonder zwaar.

 

Antwoord van wethouder Schoute: College brengt zelf geen pacht in rekening. Het openbaar gebied wordt beschikbaar gesteld aan het comité Visserijdagen die vervolgens huur/pacht in rekening brengt bij de exploitanten. Het CDA zou graag zien dat het college in overleg gaat met het comité en aan te dringen om te kijken naar mogelijkheden om in 2021 geen pacht te heffen aan de Kermisexploitanten. College zal hierover in gesprek gaan met het comité visserijdagen.

 

Raadsvoorstellen

Benoeming raadslid mevrouw Hoendervoogt

Na het afscheid van de heer Erents van de fractie van HOOP, is er per 1 maart een vacature binnen de gemeenteraad ontstaan. Binnen veertien dagen na de kennisgeving van het ontslag van de heer Erents, moet de voorzitter van het centraal stembureau de opvolger benoemd verklaren. Voor HOOP is dit mevrouw Hoendervoogt. Om mevrouw Hoendervoogt te benoemen wordt een commissie samengesteld van drie raadsleden om de geloofsbrieven te onderzoeken voordat mevr. Hoendervoogt toegelaten kan worden. De commissie heeft ingestemd met de benoeming waarna mevr. Hoendervoogt beëdigd is door de burgemeester. Wij wensen mevrouw Hoendervoogt veel succes als raadslid.

 

Verantwoording fractievergoedingen 2020

Jaarlijks ontvangen de 9 fracties een financiële vergoeding als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Dit bedrag wordt als voorschot uitbetaald. Alle fracties leggen jaarlijks verantwoording af over deze uitgaven. De Auditcommissie bestaande uit een aantal raadsleden heeft de verantwoording gecontroleerd.

 

Dit jaar werden er vragen gesteld in de raadscommissie over facturen die betrekking hebben op advertentiekosten die door een fractie zijn gedeclareerd. Advertentiekosten om meningen te uiten en andere fractie via de media ‘aan te vallen’ die vervolgens door gemeenschapsgeld worden betaald gaat onze fractie iets te ver. In de huidige fractieverordening is deze constructie toegestaan. Sietse Zoodsma heeft namens het CDA via een stemverklaring de auditcommissie gevraagd om inhoudelijk naar de verordening te kijken en evt. aan te passen op het punt van het declareren van advertentiekosten. Dit moet volgens het CDA niet leiden tot onwenselijke situaties dat er advertentiekosten t.b.v. de lokale gemeenteraadsverkiezingen 2021/2022 ingezet gaan worden van de fractievergoedingen, daar is het niet voor bedoeld.

 

Plan van aanpak Transitievisie warmte gemeente Harlingen en Waadhoeke

In het Klimaatakkoord heeft Nederland de ambitie vastgelegd van een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. 2030 vormt een tussendoel: minimaal 1,5 miljoen bestaande woningen moeten van het gas af zijn. Aan de gemeenten is gevraagd om uiterlijk 31 december 2021 op wijkniveau het tijdspad en de hiertoe te nemen stappen vast te leggen in een Transitievisie Warmte. Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte hebben de gemeenten Harlingen en Waadhoeke besloten om de handen ineen te slaan. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van een eigen Transitievisie Warmte, maar door de onderlinge samenwerking kan het proces om tot een Transitievisie Warmte te komen efficiënter doorlopen worden. Er wordt samengewerkt waar mogelijk, maar indien noodzakelijk worden onderdelen separaat per gemeente opgepakt. Op deze manier blijft de eigen identiteit per gemeente gewaarborgd. Samen met de gemeente Waadhoeke is er nu een plan van aanpak opgesteld waarin het proces staat beschreven hoe we gezamenlijk een Transitievisie Warmte gaan opstellen.

 

Het plan van aanpak bevat een eerste analyse met lokale data om een grof beeld te krijgen van de samenstelling van de gebouwde omgeving in de gemeenten. In fase 2 worden de warmteopties nader onderzocht. In de laatste fase worden de bevindingen op papier gezet. Alle resultaten uit de voorgaande stappen worden hierin meegenomen. Daarmee ontstaat het onderbouwde overzicht van de prioritering, planning en voorgestelde technieken per buurt. De bedoeling is dat de definitieve  Transitievisie Warmte ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd in de raadsvergadering van november.

 

Plan van aanpak warmte transitie is eigenlijk voor onze beeldvorming een eind weg, maar we moeten er zogezegd wel snel iets mee. Het gaat nadrukkelijk over een plan van aanpak en niet over de inhoud, iets waar wij als politiek in het algemeen liever onze mening over geven. Het plan van aanpak is volgens Hendrik Sijtsma een proces wat niet in beton gegoten moet worden, maar aan verandering onderhevig moet zijn als de tijd verstrijkt en mogelijkheden en onmogelijkheden scherper worden. Ook zullen accenten in de loop van de tijd veranderen. Duidelijk is dat wij wereldwijd naar een duurzamere wereld toe zullen en moeten gaan, dit kan d.m.v. in 2050 helemaal van het gas af te zijn, maar het kan ook zijn enerzijds van het gas af waar het technisch en betaalbaar kan en in andere woningen waar de opgave nu nog onrealistisch is qua techniek en kosten, het verbruik d.m.v. betere isolatie terug te dringen. Het CDA wil het college meegeven dat wij verwachten dat gaande weg het proces de raad wordt geïnformeerd over de verdere invulling.

 

Wandelpad Westerzeedijkgebied

Het CDA is blij met de eerste fase van de aanleg van het wandelpad Westerzeedijk. Een wandelpad tussen Westerzeedijk en Byniastate dat het CDA in haar initiatiefvoorstel in 2013 heeft gepresenteerd. Dit pad maakt nu deel uit van de vastgestelde ontwikkelstrategie van het Westerzeedijkgebied. Het deel vanaf de N31 tot aan Byniastate is gelegen op een perceel van derden, er is op dit moment helaas nog geen overeenstemming met de eigenaar van de grond en dat deel kan daarom nu nog niet worden aangelegd.

 

Hendrik Sijtsma wilde nogmaals benadrukken dat het CDA voortaan ook de financiën in het voorstel opgenomen wil zien als het ontwikkelingen betreffen op eigen grond. Dat er wordt aangegeven hoeveel grond er met de investering gemoeid is en bij benadering welke waarde het heeft voor de bewustwording.

 

Exploitatie gemeentelijke parkeervoorzieningen

Sinds 1 januari 2021 is de gemeente Harlingen exploitant en beheerder van de gemeentelijke parkeervoorzieningen aan de Harlingerstraatweg, parkeergarage Waddenpromenade en het terrein aan de Westerzeedijk. De exploitatie hiervan heeft financiële gevolgen welke op de juiste wijze in de financiële administratie opgenomen moeten worden. Het betreft dan de benodigde investeringskredieten en de exploitatie zelf. Met de gemeenteraad was afgesproken om met een speciaal voorstel over de financiën rond de parkeervoorzieningen te komen waarbij naast een overzicht voor 2021 ook een doorkijk naar 2022 gegeven zou worden. Dit voorstel voorziet hierin en omvat een aantal beslispunten:

1. De ramingen voor de exploitatie van de gemeentelijke parkeerterreinen in 2021 vast te stellen;

2. De voor de exploitatie van de gemeentelijke parkeerterreinen noodzakelijke 

    investeringsbudgetten vast te stellen;

3. Kennis te nemen van het structurele financiële beeld van de exploitatie van de gemeentelijke parkeerterreinen vanaf 2022;

 

De financiële uitkomst van de begrotingswijziging is dat er een voordelig saldo in 2021 resulteert van € 47.000. (Bovenop het reeds geraamde voordelige saldo van € 250.000) Dit bedrag wordt gereserveerd binnen de parkeerexploitatie.

 

De raad heeft het voorstel met 15 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

 

Kunstwerk Broken Jug van Frank Stella

Het kunstwerk Broken Jug, gebouwd in Cherbourg, is door toeval een paar jaar geleden in de Harlinger haven beland. Frank Stella wenst dat iedereen kan genieten van dit unieke werk en heeft het in bruikleen aangeboden aan de gemeente Harlingen. Via een persbericht kreeg de raad nota bene te horen dat er een intentieverklaring was gesloten en was nog niet eerder betrokken bij dit voorstel. Dit kan natuurlijk als iets geheel onverwachts op je pad komt en er voor de kans die je geboden word haast vereist is, maar beide argumenten zijn volgens Hendrik Sijtsma niet van toepassing.

 

Het college ziet het kunstwerk als een aanwinst voor de stad en een iconisch kunst object wat uitnodigt voor een bezoek aan Harlingen, waardoor dit Harlingen weer meer op de kaart zet en meer bezoekers naar het centrum trekt wat uiteraard goed voor de economie in Harlingen is, tot zover kan de CDA fractie het college volgen. Dit voorstel gaat ook over toerisme, het CDA heeft de toeristische visie erop na geslagen en over kunstwerken plaatsen staat niets geschreven, wel staat er genoemd dat de gemeente Harlingen de eilandtoerist wil verleiden om het centrum van Harlingen te bezoeken en niet de eilandtoerist te vermaken op het parkeer terrein. Dit voorstel wijkt enigszins af van de visie die de gemeenteraad heeft vast gesteld. Maar nu de locatie waar het kunstwerk gepland is volgens de inleiding; Als het kunstwerk een icoon is, zet je deze wat het CDA betref, niet op een parkeerterrein maar op een prominentere plaats, een plaats waar iedereen van dichtbij of van een iets grotere afstand van het kunstwerk kan genieten ,wij denken dan meer aan de zijtak van de Zuiderpier of een locatie bij/aan de westerzeedijk zodat je van dichtbij het kunstwerk kunt beleven en de bezoekers van de Willemskade en de veerboten hetzelfde van een afstand kunnen zien en beleven. Het kunstwerk zal dan volgens het CDA meer tot zijn recht komen en liefhebbers van kunst worden vanaf de veerboot verleid om Harlingen op een later tijdstip te bezoeken. Bezoekers aan Harlingen die het kunstwerk willen bezichtigen kunnen dan parkeren bij de Waddenhal en naast het kunstwerk genieten van het strand en het balklandpark. Een mooie combinatie, een iconisch kunstwerk verdiend de beste plaats om volledig tot haar recht te komen.

 

Dan de tariefverhoging van 7 euro naar 7,25 euro voor het parkeren van een auto voor een dag op het langparkeerterrein in beheer van de gemeente Harlingen. Sinds 1 januari van dit jaar exploiteert de gemeente zelf het parkeren aan De Harlingerstraatweg. Enkele jaren geleden is de visie ontstaan om het eiland gerelateerd parkeren aan de noord zijde van het kanaal te concentreren. Hiermee was en is de CDA fractie het volledig eens, alleen de wijze hoe en waarop dit tot stand moest komen waren wij het niet geheel eens met het college. Het CDA was van mening dat de parkeervoorziening zo goed en voor een dermate prijs moest zijn, dat ook de calculerende toerist naar de noordkant van het kanaal zou gaan op deze manier zou je door concurrentie scherp blijven, maar de werkelijkheid is anders geweest. De concurrentie is door wijzigingen van bestemmingsplannen eigenlijk uitgeschakeld. Dit komt zeker de veiligheid op de route tussen de diverse parkeerplaatsen aan de oostkant van de stad en de veerbootterminal ten goede, maar hierdoor is de balans tussen ondernemen en leveren aan de ene kant en de concurrentie aangaan aan de andere kant in onbalans.

 

Het college voert als argument aan dat de bus van en na de boot gratis is en dat de gasten die parkeren  nu goedkoper uit zijn en dat er online gereserveerd kan worden en dat er dus meer gemak is en dat het daarom een hogere prijs rechtvaardigt. Wij hopen en denken dat dit zo zal gaan, maar het moet in het komende seizoen eerst maar bewezen worden dat alles op rolletjes verloopt en dat de kinderziektes uit de systemen zijn en dat de gasten op een adequate wijze worden vervoert pas dan is het gerechtvaardigd dat er een prijsverhoging word door gevoerd.

Kortom, de gemeente Harlingen heeft op dit moment vrijwel geen concurrentie wat eiland gerelateerd parkeren betreft. Het CDA is van mening dat de gemeente op die wijze dient te handelen dat je de ogen van een eventuele concurrent in je nek voelt, want dat heeft iedere ondernemer toch nodig om in balans te blijven. Daarnaast nog het volgende; Bij het scenario over 5 jaar bij met een eenzijdige opzegging wordt niet stilgestaan. Bij het aannemen van dit voorstel, moet je je wel realiseren dat er dan 5 jaar een beeldbepalend kunstwerk staat. Als het over vijf jaar de Broken Jug tot de identiteit van Harlingen behoort, zou het erg vervelend zijn dat één van deze scenario’s zich voordoet, (a) of het object is voor Harlingen te duur of de familieleden willen het terug en de Harlinger’s en haar bezoekers blijven met liefdesverdriet achter... Wij hopen uiteraard niet op één van deze scenario’s maar zijn hier wel op bedacht.

Het CDA is voor cultuur, blij met het kunstwerk, maar willen de plaatsing van de Broken Jug op een andere locatie!

 

De meerderheid van de raad heeft ingestemd met het raadsvoorstel voor plaatsing van de Broken Jug op het parkeerterrein. 

 

Initiatiefvoorstel Schooltuin Harlingen

Het CDA heeft samen met een initiatiefnemer een voorstel opgesteld voor het opzetten van een schooltuin waarin alle basisschoolkinderen van groep 6/7 één seizoen mogen tuinieren in een ‘eigen’ moestuin van minimaal 7 m2 onder begeleiding van een vakleerkracht biologie die overigens niet in dienst komt van de gemeente, maar er zal worden gezocht naar een andere invulling. De schooltuinlessen sluiten aan op de kerndoelen van het onderwijs met als doel:

 

Leerlingen over een langere periode de natuur laten ervaren zodat ze zich door deze eigen ervaring bewuster worden van natuur, voeding en het milieu. Het koppelt kennis aan beleving en zintuiglijke ervaring. Leerlingen doen kennis op van planten, dieren, voedsel en natuurlijke processen en leren door zelf te doen, te ontdekken en te onderzoeken.

 

De doelen van de schooltuin kort samen gevat

  • Meer kennis van natuur, milieu en Landschap maakt bewust en vergroot betrokkenheid
  • Versterken van voedsel en voedingsbewustzijn van kinderen.
  • Leren wat gezond voedsel is
  • Kennis van kringloop, ecologie, jaarcyclus
  • Tuinieren als onderdeel voedseleducatie
  • Aandacht voor obesitas en overgewicht bij kinderen
  • Praktijkonderwijs inspireert en blijft ‘hangen’
  • Buiten bezig zijn
  • Schooltuinen dragen bij aan de biodiversiteit van de stad.

 

Buiten de investeringen en een geschikte locatie, is het voorstel inhoudelijk uitgewerkt. De scholen staan achter het initiatief. Het college werd voorafgaand aan de behandeling van het raadsvoorstel in de gelegenheid gesteld om haar wensen en bedenkingen te geven over het voorstel. Het college gaf echter aan het initiatief te steunen en te willen uitwerken, maar dan moesten enkele uitgangspunten van het voorstel worden aangepast. De PvdA fractie heeft deze gewenste aanpassingen in een amendement verwerkt, Waarna PvdA, VVD, CDA en Wad n Partij het voorstel tot het financieel uitwerken van het voorstel konden ondersteunen.

 

Bij de behandeling van de begroting in oktober zal het college met een uitgewerkt voorstel komen. In de tussenliggende periode zal er gekeken worden naar een locatie en zullen de scholen worden benaderd voor het praktische deel. Een aantal partijen zien de toegevoegde waarde helaas (nog) niet van deze nieuwe manier van (praktische) natuureducatie aan kinderen. Wij hopen dat wanneer het voorstel in oktober weer aan bod komt met een uitgebreide financiële uitwerking, er meer steun zal zijn. Deze manier van onderwijs wordt in andere steden al 100 jaar toegepast. Toon visie en betrokkenheid met de jeugd van Harlingen en laat Harlingen voorbeeld zijn voor de rest van de provincie.

 

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Hendrik Sijtsma, Sietse Zoodsma en Reynold Bontes.

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 18 maart 2021 - Harlingen Belang

23-03-2021

HARLINGEN - Het politieke spelletje van de coalitie rondom de schooltuin.

Avondklok naar 22.00 uur, géén ruimte voor versoepelingen

23-03-2021

HARLINGEN - De huidige maatregelen worden met drie weken verlengd, tot 20 april.

Aangepaste openingstijden gemeente Harlingen

23-03-2021

HARLINGEN - In de komende weken past de gemeente Harlingen haar openingstijden aan.

Reacties