De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag CDA Harlingen van de raadsvergadering 22 oktober 2020

30-10-2020

HARLINGEN - Aanwijzen lokale publieke media, Verkoop Havenkantoor, beeldkwaliteitsplan Perseverantia, bestemmingsplannen Kon. Wilhelminastraat en Koopmans locatie en het logiesbeleid.

Net zoals bij de begrotingsvergadering een dag eerder, was dit eveneens een digitale vergadering. Alle raadsfracties waren verdeeld in Stadhuis en Groenlandsvaarder. Het mag ook wel even gezegd worden dat de organisatie en gastvrijheid van beide vergaderingen keurig verzorgd waren. 

 

Het college had deze avond 4 mededelingen:

  • De gemeente Harlingen heeft zich inmiddels aangesloten bij de alliantie tegen kinderarmoede. Dit was naar aanleiding van een aangenomen motie van de gemeenteraad. We weten nog niet precies welke voordelen dit nu geeft, anders dan kennisdeling. Op termijn kijken wat het ons gaat brengen.
  • Het college kwam nog even terug op de vraag die eerder gesteld is door de CDA fractie naar aanleiding van onvoldoende AED’s in de wijken Groot Ropens en Schepenwijk. College is inmiddels bekend met deze constateringen en gaan kijken hoe dit opgelost kan worden. Het heeft meer tijd nodig om dit uit te zoeken.
  • In de begrotingsvergadering van 21 oktober is er een beleidswens aangenomen om een  Concerncontroller in dienst te nemen. De wethouder had naar aanleiding van een vraag van de Wad n Partij een toezegging gedaan om uit te zoeken hoeveel uren deze controller in dienst van Harlingen zou komen. Het antwoord is 24 uren in dienst van de gemeente Harlingen.
  • Als laatste had burgemeester Sluiter nog een mededeling over de coronamaatregelen. Er komen verscherpte maatregelen doordat er druk op de medewerkers van handhaving komt. Handhaving en politie gaan samen de naleving en overlast aanpakken van de corona maatregelen. Tijd voor waarschuwen is voorbij. Iedereen weet wat zijn/haar verantwoordelijk is.

 

Vragenhalfuurtje

PvdA had een vraag over de verstrekking van gratis mondkapjes aan minimagezinnen. Als er een verplichting komt voor het dragen van mondkapjes, is het college het met de PvdA fractie eens dat dit een grote impact heeft op de bestedingsruimte van minimagezinnen. Wil het college nadenken om hiervoor een compensatie te geven of verstrekking van de gratis mondkapjes via de voedselbank te regelen. Antwoord van het College hierop is, dat zij een andere opvatting hebben en hier niet in meegaan. Het is nog onzeker of er daadwerkelijk een  mondkapjesplicht komt. Daarbij zijn er  uitwasbare mondkapjes te verkrijgen voor een relatief kleine uitgave en vaker te gebruiken. Criteria om in aanmerking te komen hiervoor bij de voedselbank is niet bekend. Daarnaast zijn er al diverse regelingen die via het gebiedsteam aangevraagd kunnen worden.

 

Harlinger Belang kwam met de vraag over de ontvangst van een brief aan de raad van omwonenden van de Harlinger Straatweg over de verleende vergunning van het eiland parkeren op het witte kas terrein. Aanleiding van dit bezwaar is de aanleg van 2 bushaltes voor de pendelbussen langs de Harlinger Straatweg. Dit heeft geleid tot onrust. Waarom zijn de omwonenden niet geïnformeerd zoals is toegezegd in de vergadering van 1 juli? Antwoord van het college was, dat het college zich niet gerealiseerd heeft, dat de aanleg van de bushaltes tot ongerustheid zou leiden. De definitieve inrichting zou het eerste onderwerp van gesprek zijn met de bewoners. Dat dit voor onrust zou zorgen was niet voorzien. De Intentie is er om alles wat daar gaat gebeuren in overleg met de omwonenden te doen. 21 oktober is er al een gesprek geweest met de personen die bezwaar hebben aangetekend, eind november komt er een overleg met alle bewoners. Het college hoopt dat na het gesprek van november het bezwaar wordt ingetrokken.

 

De laatste vraag was van het CDA over het oud papier. De stimulans voor de inzamelaars van oud papier is de opbrengst hiervan. Het is mooi dat verenigingen deze taak op zich nemen. (A) dit is goed voor het milieu en (B) het is goedkoop voor de gemeente doordat dit niet in andere afvalstromen terecht komt. Nu de oud papier prijs door de bodem is gezakt, zou deze inzameling in gevaar kunnen komen. Vraag van Hendrik Sijtsma: Is het college ook voornemens om op deze negatieve prijs ontwikkeling maatregelen te nemen waardoor de huidige inzamelaars bereid zijn om de inzameling te blijven invullen.

 

Antwoord: College is hiermee bekend en is al overgegaan tot actie. De oorzaak van de prijsdaling is dat China geen oud papier meer afneemt uit Europa. De huidige inzameling van oud papier in Harlingen is een prima inzamelstructuur. Er wordt alles aan gedaan om dit in stand te houden. Er komt een onderzoek, in de eerste 2 maanden van 2021 komen de resultaten daarvan. Dit probleem speelt overigens in heel Nederland. Voorkomen moet worden dat het oud papier in de grijze container wordt gegooid.

 

Aanwijzen van een lokale publieke media-instelling

Bij besluit van 12 januari 2016 heeft het Commissariaat voor de Media Omroep RSH aangewezen als lokale publieke media- instelling voor gemeente Harlingen. Deze aanwijzing is ingegaan op 28 november 2015 en eindigt op 27 november 2020. Omroep RSH heeft het Commissariaat per brief  laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in de aansluitende periode. Het gaat om een verlenging voor 5 jaar. Het gemeentebestuur heeft hiermee ingestemd. Het CDA is blij met de voortzetting van Omroep RSH als lokaal uitzendingsmedium. Wij wensen de omroep veel succes de komende 5 jaar met hun uitzendingen.

 

Verkoop havenkantoor

Port of Harlingen (PoH) is op 20 december 2017 opgericht en met ingang van die datum voert zij haar taken zelfstandig uit. De gemeente is enig aandeelhouder. Bij de verzelfstandiging is bepaald dat de aandeelhouder overgaat tot het formuleren van een dividendregeling. Deze regeling wordt door dit voorstel aan de raad voorgelegd  en om instemming gevraagd. De regeling geeft een goede balans tussen dividend voor de aandeelhouder en financiële zelfstandigheid van PoH. De regeling zal in 2025 worden geëvalueerd. Een van de maatregelen uit de dividendregeling is o.a. dat tussen budgetneutraliteit en € 1.000.000 voorgesteld wordt om geen extra dividend uit te keren. Hierdoor kan het weerstandsvermogen en de solvabiliteit van PoH worden vergroot. Ook de financiële vrijheid en onafhankelijkheid zoals beoogd in het bedrijfsplan wordt vergroot. Budgetneutraliteit is bij de oprichting van de verzelfstandiging bepaald op een vast bedrag die als compensatie zal worden gegeven door de PoH voor de verliesgevende onderdelen die bij de gemeente zijn gebleven.

 

Gaandeweg werd duidelijk dat er een vorm van tegenstrijdigheid blijkt te zitten in de uitgangspunten die bij de verzelfstandiging zijn gehanteerd ten aanzien van budgetneutraliteit/het uitkeren van dividend en de kritische succesfactoren die zijn geformuleerd voor een goede exploitatie en ontwikkeling van PoH. Het bleek wenselijk om een aantal aanvullende maatregelen te treffen, waaronder de verkoop van het havenkantoor. Om daadwerkelijk zelfstandig te zijn dient PoH voor de uitvoering van haar investeringsplannen in staat te zijn financiering aan te trekken bij externe kredietverstrekkers en niet afhankelijk te zijn van haar aandeelhouder. Hiervoor is het opbouwen van weerstandsvermogen van groot belang. Hierdoor kunnen tegenvallers in de exploitatie beter worden opgevangen. Ook kunnen op deze wijze investeringen worden gedaan zonder het aangaan van een lening. Zonder meer slagkracht om te ondernemen ontstaat er een risico voor de uitvoerbaarheid van de havenvisie en het bedrijfsplan. Het CDA ziet de voorgestelde dividendregeling en de verkoop van het havenkantoor aan de PoH als een verdere ontwikkeling van de verzelfstandiging en biedt ruimte voor een betere exploitatie en het vergroten van het weerstandsvermogen. Allen de PvdA fractie zag het voordeel van de verkoop van het havenkantoor en de dividendregeling niet.

 

Uitbreiding uren griffiemedewerker

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffie de raadsleden bij. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren. Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.?

De werkdruk is de laatste jaren gestegen. Dit heeft onder andere te maken met de vele activiteiten die vanuit de raad worden opgepakt, het ambitieniveau van de raad ligt hoog. De griffie houdt zich bezig met ontwikkelingen intern en extern ten behoeve van de raad en er worden steeds meer vergaderingen voor de raad gepland. De griffier wil het hoge niveau van dienstverlening naar de raad maar ook naar inwoners en intern behouden. Er vinden momenteel verschuivingen plaats van werkzaamheden, met een urenuitbreiding van 18 naar 24 uur per week kan de griffiemedewerker de administratieve zaken blijven oppakken en de raad en de griffier optimaal blijven ondersteunen. Dit voorstel is zonder discussie door alle partijen als hamerstuk aangenomen.

 

Vaststellen beeldkwaliteitsplan Perseverantie terrein

Het Perseverantiaterrein is door de ombouw van de N31 ingrijpend veranderd. Van een terrein met tuinbouwkassen, een paar woningen en de verplaatsing van een auto-demontagebedrijf is het nu een deels braakliggend stuk grond geworden die vraagt om een ontwikkeling. Door de aanleg van de Almenumerweg is het gebied in tweeën gesplitst. Inmiddels heeft de brandweer zich in het gebied gevestigd waarmee een aanzet is gemaakt tot verdere ontwikkeling van het gebied. Voor het gebied is echter geen welstandsbeleid geldig en daarom is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

 

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft het beoogde ruimtelijke kwaliteit van het Perseverantiaterrein. Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de Welstandscommissie en is een aanvulling op het welstandsbeleid. Het plan sluit aan bij de beeldkwaliteit van de brandweerkazerne en biedt voldoende mogelijkheden om deze belangrijke toegangsroute een goede invulling te geven. Samen met het bestemmingsplan Harlingen – Perseverantiaterrein vormt dit voorstel een kader voor de ontwikkeling van dit gebied. Wat het CDA opviel tijdens de behandeling van dit voorstel, is dat het voor sommige partijen aanleiding gaf om alvast vooruit te lopen op welke activiteiten er allemaal zouden komen of juist niet zouden moeten komen. Het voorstel ging echter alleen over de beeldkwaliteit van toekomstige exploitaties in het gebied. Het beeldkwaliteitsplan is uiteindelijk aangenomen.

 

Bestemmingsplan Kon. Wilhelminastraat (woon- zorggebouwen)

De Bouwvereniging heeft het voornemen om het gebied ten zuiden van het station aan de Koningin Wilhelminastraat te her-ontwikkelen. Het plangebied betreft het noordelijke deel van de wijk Plan Zuid direct ten westen de middelbare school, de RSG Simon Vestdijk en ten zuiden van de spoorwegverbinding. De huidige invulling van het gebied bestaat uit een grasveld met een vijver. Binnen het plangebied staan geen gebouwen en of bouwwerken. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden 26 zorgwoningen mogelijk gemaakt. Hiervoor heeft de Bouwvereniging een overeenkomst gesloten met Stichting Begeleid Wonen NW-Friesland. De woningen zullen worden gerealiseerd in twee gebouwen. Om dit initiatief te kunnen uitvoeren is een nieuw bestemmingsplan nodig. De raad heeft ingestemd om het ontwerpbestemmingsplan Harlingen – Koningin Wilhelminastraat (woon-zorggebouwen) in procedure te brengen met 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

 

Bestemmingsplan Koopmanslocatie

Het vastgoedbedrijf Harns Invest heeft het plan ingediend voor de bouw van 45 duurzame en levensloopbestendige huurappartementen op de zogenaamde Koopmanslocatie, dit is gelegen op de hoek van de Kimswerderweg en de Oosterparkweg (tegenover het politiebureau). Op deze locatie is nu nog het schildersbedrijf Koopmans gevestigd. Dit bedrijf heeft een perceel grond gekocht langs de Almenumerweg nabij de ovotonde. Er komen drie woongebouwen bestaande uit meerdere bouwlagen. Alle appartementen worden aangeboden in de ‘middenklasse’ huursector (tussen ca. 750 en 950 euro per maand). De appartementen worden verder gasloos gebouwd en uitgerust met een warmtepomp en zonnepanelen. Om dit initiatief te kunnen uitvoeren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Na instemming van de gemeenteraad kan er worden gestart met de formele procedure door het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zes weken ter inzage te leggen. De meerderheid van de raad heeft hiermee ingestemd.

 

Vaststellen beeldkwaliteitsplan plan Zuid fase 3

De gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Harlingen – Plan Zuid fase 3 gewijzigd vast te stellen. Dit project van de Bouwvereniging bestaat uit de vervanging van de reeds gesloopte (duplex)woningen voor nieuwe grondgebonden woningen en appartementengebouwen ter plaatse van de Prins Bernhardstraat, de Prinses Margrietstraat en de Koningin Wilhelminastraat (oostzijde). In totaal zijn er 126 woningen gesloopt en zullen er maximaal 93 woningen terug worden gebouwd. Hiermee vindt er een opwaardering van de openbare ruimte plaats. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is er een wijzigingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De bevoegdheid om het wijzigingsplan vast te stellen ligt bij het college, de bevoegdheid tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan ligt bij de raad. Alleen GroenLinks stemde tegen.

 

Vaststellen Logiesbeleid

Naar aanleiding van diverse vragen van initiatiefnemers met betrekking tot de mogelijkheid van gebruik van panden voor het bieden van logies is halverwege 2019 besloten eerst logiesbeleid op te stellen. Inmiddels is dit logiesbeleid geformuleerd in de vorm van de rapportage "Onderzoek behoefte en beleid kleinschalige logiesmarkt Harlingen". Met dit document wordt een basis gelegd voor een actueel beleid inzake de mogelijkheden voor kleinschalige logies. Toekomstige aanvragen kunnen getoetst worden op dit beleid. Enkele raadsfracties hebben echter naar aanleiding van een inspreker in de raadscommissie aanleiding gezien om 2 onderdelen in het beleid door middel van een amendement te wijzigen: Het maximaal aantal eenheden gaat van 2 kamers naar drie kamers en het maximum aantal personen gaat van vijf naar zes.

 

Aanleiding hiervoor is o.a.:

  • Dat er met name in de maanden juni tot en met september sprake is van te weinig overnachtingsmogelijkheden in Harlingen
  • Er onderscheid wordt gemaakt in het aantal verhuur eenheden (kamers, appartementen etc.) dat door B&B’s aangeboden mag worden, namelijk in de binnenstad twee en in de buitenwijken maximaal vijf eenheden.
  • De B&B’s in de binnenstad worden teveel beperkt in hun mogelijkheden en er wordt onvoldoende tegemoet gekomen in de vraag naar het aantal slaapplaatsen en het komt bijna niet voor dat er vijf personen in twee kamers verblijven.

Er vond nog een discussie plaats om de parkeerdruk in de binnenstad die volgens sommigen zal toenemen door het aannemen van het amendement. Het CDA vindt dat deze discussie bij de parkeerverordening thuishoort, die volgende maand in de raadsvergadering wordt behandeld.

 

Het amendement en het voorstel zijn beide aangenomen. Hiermee kan er goed invulling gegeven worden aan het logiesbeleid.

 

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Sietse Zoodsma en Hendrik Sijtsma

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Open brief aan wethouder Paul Schoute: “Een dubbeltje toch een kwartje?”

30-10-2020

HARLINGEN - Als betrokken bewoners van Harlingen zijn wij buitengewoon geschrokken van het artikel in de Volkskrant van zaterdag 10 over het onderzoek van ESS (Erasmus School of Economics) waarin van alle Nederlandse gemeente, onze gemeente Harlingen de minste kansen biedt voor kinderen uit arme gezinnen.

Sasbrug gestremd voor voetgangers

30-10-2020

HARLINGEN - Dinsdag 3 november is de Sasbrug gestremd voor voetgangers tussen 8.00 en 13.00 uur ivm werkzaamheden.

Actie 'Red de Vloot' bier een succes!

30-10-2020

HARLINGEN - Twee weken nadat in aanwezigheid van wethouder Paul Schoute het speciale 'Red de Vloot' bier werd gepresenteerd blijkt de actie tbv de Bruine Vloot een groot succes te zijn.

Reacties

Hubo-Faber Hubo-Faber De Omdraai De Omdraai Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Haarmode Cats Haarmode Cats Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor De Lichtboei De Lichtboei Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot The Shamrock The Shamrock Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Food 80/20 Food 80/20 Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Fotografie Dorus Fotografie Dorus Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Copini Opticiëns Copini Opticiëns BENG Evenementen BENG Evenementen Visie Events Visie Events Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE
BENG Evenementen BENG Evenementen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation De Lichtboei De Lichtboei Visie Events Visie Events Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Hubo-Faber Hubo-Faber Zensa Moda Zensa Moda De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Copini Opticiëns Copini Opticiëns Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Fotografie Dorus Fotografie Dorus Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje