De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag CDA Harlingen van de raadsvergadering 21 oktober 2020

25-10-2020

HARLINGEN - Algemene beschouwingen - Programmabegroting 2021.

Deze vergadering stond in het teken van de jaarlijkse begroting voor 2021. Met het vaststellen van de programmabegroting geeft de raad het college mandaat voor het doen van uitgaven en aangaan van verplichtingen. Het college gaat aan de slag met het uitvoeren van de plannen met het geld dat de raad daarvoor beschikbaar stelt. Ook de investeringen die daarbij horen maken onderdeel uit van de begroting.

 

Voorafgaand aan de begroting krijgt iedere raadsfractie maximaal 6 minuten om haar politieke beschouwing voor te dragen. Een terugblik op het afgelopen jaar, een vooruitblik of het college wensen of ideeë n mee te geven in de uitvoering van de plannen.

 

Via onderstaande link kunt de algemene beschouwing van het CDA lezen:

 

Begroting 2021

Voor de begroting van 2021 zijn een aantal nieuwe beleidswensen voorgesteld:

 • Een extra storting in de reserve Monumentenstichting Harlingen
 • Extra voorziening voor de beheerplannen 2020-2035 van gemeentelijke gebouwen, bruggen, sluizen etc.
 • Preventie en handhaving alcohol onder jongeren
 • Kunstobject nieuwe Willemshaven
 • Investeren in de jachthaven De Leeuwenbrug
 • Een concerncontroller
 • Extra budget van de rekenkamercommissie
 • Verhoging parkeeropbrengst met ca. 10%
 • Verhoging van de OZB voor 2021/2022 met 1% en 2023/2024 met 2%

 

Voor een aantal activiteiten en projecten zijn eenmalige kredieten in de begroting verwerkt:

 • Verhoging van de reserve voor ontwikkeling en uitvoering van het Westerzeedijkgebied
 • Doorontwikkeling van Citymarketing/promotie Harlingen welkom aan zee
 • Meerkosten herinrichting Winamerdyk
 • Extra bijdrage herinrichting Spoorstraat
 • Onderzoek toegankelijkheid minder-validen in openbaar gebied
 • Parkeerverwijzing bezoekers binnenstad
 • Fietsvlonders Grote Bredeplaats in de zomerperiode
 • Educatiemedewerker Museum Hannemahuis
 • Verlengen pilot preventieve inzet jeugdteam
 • Formatie vroeg signalering problematische schulden
 • Verplaatsen Hoofdveld FC Harlingen door plaatsen tribune
 • Vervolg Mien Maatsje door de Skule
 • Formatie Gebiedsteam binnen de huisartsenpraktijk
 • Onderzoek vergroten aanbod huurwoningen voor middeninkomens
 • Invoering Omgevingswet
 • Mobiel podium toneelvereniging
 • Uitbreiding medewerker communicatie

 

In de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 reserveert de gemeente geld voor diverse projecten en investeringen. Onderstaand een niet uitputtend overzicht van nieuwe investeringen:

 • Materieel reiniging, tractie, onderhoud
 • Materieel groenvoorziening
 • Materieel VVH
 • Riolering (GRP)
 • Anodes Zuiderhaven (Een anode  is een stuk metaal en beschermt tegen galvanische corrosie.)
 • Anodes Oude Buitenhaven (Een anode  is een stuk metaal en beschermt tegen galvanische corrosie.)
 • Aanpassen loods Willemskade
 • Herinrichting parkeerterrein P1
 • Parkeerterrein De Witte Kas
 • Schrobmachine Waddenhal

 

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen. Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

Een ander instrument is een amendement. Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is. Anders gezegd: het gaat om het wijzigen van een paar zinnen, letters of cijfers in het voorstel. Zo’n wijziging in de oorspronkelijke tekst kan vergaande consequenties hebben. Zo kan er in plaats van 1 miljoen, bijvoorbeeld 1,5 miljoen uitgegeven worden aan een project, omdat de gemeenteraad het amendement heeft aangenomen.
 

Er zijn voor de begroting vergadering 4 moties ingediend en 1 amendement:

 

 Moties

 • Zwemonderwijs van ChristenUnie GroenLinks, Wad n Partij, VVD, PvdA en CDA
  Opnieuw onderzoeken of de doelstelling en afspraken met Optisport moeten worden bijgesteld om elk kind een zwemdiploma te laten halen. Deze motie is aangenomen.
 • Klimaat langs de meetlat  van GroenLinks
  Elk plan langs een meetlat klimaat te leggen en de consequenties in kaart te brengen. Deze motie is aangehouden en maakt geen deel meer uit van deze vergadering.
 • Programmamanager klimaat en Duurzaamheid (1 fte) van GroenLinks en ChristenUnie
  Een fulltime medewerker die zich alleen bezighoud met klimaat en duurzaamheid doelstellingen voor de gemeente. Deze motie is aangehouden en maakt geen deel meer uit van deze vergadering.
 • Huis voor de Gemeente van D66
  Bij de verbouw van het nieuwe stadskantoor in de binnenstad, de mogelijkheden bekijken of je een ontmoetingscentrum kunt creëren voor alle ambtenaren, inwoners en ondernemers. Deze motie, is met enkele aanpassingen op verzoek van een aantal fracties, aangenomen.

 

Amendement van VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en Hoop

 • Reserve Sociaal domein te verhogen met € 800.000,-.
  Op verzoek van de wethouder financiën is het verzoek om 800.000 toe te voegen aan de reserve gewijzigd door 800.000 te bestemmen voor de jeugdzorg. Doel: Om daarmee het verwachte tekort in de jeugdzorg 2020 alvast in de begroting mee te nemen. Dit amendement is aangenomen. Harlinger Belang en Wad n Partij hebben tegengestemd.
   

Na de algemene beschouwingen volgde de beantwoording van het college op de bijdrages van iedere partij en een reactie op de ingediende moties en het amendement. Dit had wat het CDA betreft allemaal wel iets korter en bondiger gemogen. Daarna volgde nog een inhoudelijk debat tussen de 9 gemeenteraadsfracties over de programma begroting en de beschouwingen van elke partij en hun standpunten. Hendrik Sijtsma heeft aangekaart dat de eenmalige precariogelden die afkomstig zijn van Liander en in feite een opbrengst is van het doorbelasten aan inwoners van andere gemeentes, daarom besteed zou moeten worden aan een uitbreiding van de Waddenhal met 2 hallen met een regionaal karakter, in combinatie met een culturele invulling.

 

Om de begroting ook in de toekomst sluitend te houden is een tweetal beleidsvoorstellen opgenomen die extra opbrengsten genereren. Het gaat hierbij om het (stad)parkeren en de OZB-heffing (onroerende zaakbelasting). De extra kosten voor de inwoners zijn minimaal gelet op een begroting van meer dan 57,6 miljoen voor de gemeente Harlingen. Gezien de verhoging van de bijdrages voor de gemeenschappelijke regelingen en de verwachte overschrijding in de jeugdzorg voor 2020, zal je als gemeente moeten anticiperen en niet alleen kijken naar de sluitende begroting van 2021 op basis van eenmalig geld. Regeren is vooruitzien. Om de stad en dorpen Midlum en Wijnaldum structureel welvarend te maken blijven we ondanks de Covid19 pandemie investeren in projecten, beleid en voorzieningen voor alle inwoners.

 

Om te kunnen blijven investeren gaan de kosten voor parkeervergunningen en het stadsparkeren gemiddeld met circa 10% omhoog. De OZB-heffing stijgt met 1% extra bovenop de inflatie stijging van 1,5%. Dat een stijging van OZB-tarieven ook meteen leidt tot een lastenstijging, is een wijdverbreid misverstand. Dit komt omdat men alleen naar de tarief ontwikkeling kijkt. Terwijl de hoogte van de OZB niet alleen door het tarief maar ook door de WOZ-waarde wordt bepaald.

 

Het CDA kan wel zeggen dat ondanks dat de Gemeente Harlingen een fors tekort op jeugdzorg heeft en de gevolgen van de corona pandemie nog niet bekend zijn, wij het enorm knap vinden dat het gelukt is om zowel een sluitende begroting als een sluitend financieel meerjarenperspectief aan te bieden aan de gemeenteraad, waarin nog steeds ruimte is voor nieuw beleid van eenmalige-, maar ook structurele baten. Een grote prestatie! Het CDA heeft ingestemd met de begroting.

 

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Hendrik Sijtsma, Reynold Bontes en Sietse Zoodsma

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Zeerobben Herfst Mix Toernooi

25-10-2020

HARLINGEN - Voorlopig geen competitievoetbal voor de jeugdteams bij Zeerobben.

WAD’N PARTIJ: De ontwikkeling bij de Ovatonde, de centrale entree van Harlingen

25-10-2020

HARLINGEN - Beste mensen, inwoners van onze bijzondere gemeente,

WE R ONE

25-10-2020

HARLINGEN - Radio-Viva.nl heeft de actie WE R ONE opgezet om de Nederlandse Metal een hard onder de riem te steken in deze Corona tijd.

Reacties

Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Hubo-Faber Hubo-Faber De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Plus Lunenborg Plus Lunenborg Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï De Lichtboei De Lichtboei The Shamrock The Shamrock Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires BENG Evenementen BENG Evenementen Haarmode Cats Haarmode Cats Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Zensa Moda Zensa Moda Fotografie Dorus Fotografie Dorus Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Karsten Wonen Karsten Wonen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE
HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Zensa Moda Zensa Moda Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Visie Events Visie Events Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis De Omdraai De Omdraai Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie The Shamrock The Shamrock Karsten Wonen Karsten Wonen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot