Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Heerlijk Harlingen

Heerlijk Harlingen

Op 20, 21 én 22 september verandert de Nieuwe Willemskade ook dit jaar weer in een culinair walhalla met de 5e editie van Foodfestival Heerlijk Harlingen!
Lees verder...
Spaar voor keukenmessen!

Spaar voor keukenmessen!

Bij PLUS Lunenborg kun je nu sparen voor 6 verschillende keukenmessen van Jamie Oliver. De actie loopt t/m 21 sept. 2019.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Vanaf 1 april kunnen de Willem Barentsz-werf en ook de Witte Swaen weer bezocht worden.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Stichting BHH in Tweede Kamer om veilige zoutwinning

12-09-2018

HARLINGEN - Stichting Bescherming Historisch Harlingen verzoekt vandaag de Tweede Kamer om veilige zoutwinning.

Aanleiding en doel

De zoutwinning door Frisia Zout BV voor de havenmond bij Harlingen is reeds vergund en staat voor ons niet ter discussie. Wel wil onze stichting alle onzekerheid op het gebied van materiële, immateriële en bedrijfsschade bij bewoners, bedrijven en bezoekers wegnemen vóórdat de zoutwinning van start gaat.

 

Harlingen

Frisia Zout wil vanaf 2020 zout winnen, slechts 3 kilometer voor de havenmond van Harlingen. De rand van de voorspelde bodemdalingskom raakt de monumentale stad. Met meer dan 600 (Rijks-) monumentale panden op slechts 1 km2 staat Harlingen in de Top 20 van Nederlandse monumentensteden.

 

Eerdere zoutwinning bij het dorp Wijnaldum, oostelijk van Harlingen, leidde tot grote onvoorziene bodemdaling, veel onvergoede materiële én immateriële schade bij dorpsbewoners en een

diepgeworteld wantrouwen naar de vergunningverlener: de Nederlandse staat.

 

Om herhaling in Harlingen te voorkomen wil de stichting, vóórdat de zoutwinning daadwerkelijk van start gaat, middels heldere afspraken een eind maken aan de gevoelens van onveiligheid en alle onzekerheid over schade. Dat geldt zowel materiële schade, bedrijfsschade als immateriële schade (emotionele, psychische en imagoschade). De zoutwinning bij Harlingen heeft alles in zich om als landelijke pilot voor dit ‘nieuwe veiligheidsdenken’ te dienen.

 

HOOFDVRAGEN

 1. Hoe kan zoutwinning op een veilige manier plaatsvinden?

In 2015 stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid*1 (OVV) dat onzekerheden inherent zijn aan activiteiten in de diepe ondergrond. Daaruit volgt dat delfstoffenwinning nooit 100% veilig kan plaatsvinden. Over de effecten van delfstoffenwinning is bovendien nog steeds veel onbekend, zoals blijkt uit de vele incidenten die zich met regelmaat voordoen.

 

Risico’s en onveiligheid bij delfstoffenwinning worden inmiddels openlijk door de overheid erkend. Inspecteur-generaal Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is er

- ook in de media*2 - openhartig over dat de kennis over de risico’s van delfstoffenwinning bij de toezichthouder tekort schiet. Ook minister Wiebes nam duidelijk stelling door ‘Veiligheid boven financiële en economische gevolgen’ te plaatsen*3. Onze stichting ziet dit als een positieve ontwikkeling, die wij als een ‘nieuw veiligheidsdenken’ karakteriseren.

 

De stichting onderschrijft de conclusies van de OVV en staat achter de uitspraken van het SodM en minister Wiebes. Op grond daarvan pleiten wij voor een tweesporenbeleid:

 1. Reduceer de onzekerheden bij delfstoffenwinning telkens verder door continu onderzoek te doen. Vertaal de inzichten die daaruit voortvloeien doorlopend in de ‘license to operate’, zowel in de bedrijfsvoering van de mijnbouwer als in de vergunningverlening door de overheid.

 2. Bagatelliseer of veronachtzaam de complexe, onzekere risico’s bij delfstofwinning niet, maar stel ze juist centraal teneinde er zo goed mogelijk op te kunnen anticiperen. Wees in de communicatie naar en in de dialoog met burgers transparant over onzekerheden en expliciteer en motiveer de plaats die onzekerheid krijgt in de besluitvorming over de exploratie en exploitatie van delfstoffen.

 

 1. Hoe kan eventuele schade worden gecompenseerd?

Conform het geldende beleid is compensatie op dit moment pas aan de orde wanneer schade onomstotelijk aan de delfstofwinning toegewezen kan worden door degene die schade heeft.

De stichting is van mening dat een wettelijk bewijsvermoeden zou moeten gelden voor alle delfstoffenwinning in Nederland, gekoppeld aan een afdoend en autonoom functionerend schadefonds, zoals dat in de ons omringende landen gebruikelijk is. Dit moet gelden voor zowel materiële, immateriële als bedrijfsschade.

 

Aanbevelingen

De stichting doet de volgende aanbevelingen:

 1. Vertaal nieuwe inzichten doorlopend in de ‘license to operate’ in de bedrijfsvoering én in nieuwe en reeds afgegeven vergunningen.

 2. Communiceer transparant met alle partijen over onzekerheden en expliciteer en motiveer de plaats van die onzekerheid in de besluitvorming over de exploratie en exploitatie van delfstoffen.

 3. Neem het wettelijk bewijsvermoeden op in de Mijnbouwwet, gekoppeld aan een autonoom functionerend schadefonds voor zowel materiële, immateriële als bedrijfsschade.

 

*1  ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen – onderzoek naar de rol van veiligheid van burgers in de besluitvorming over de gaswinning (1959-2014)’, februari 2015;

*2  Nieuwsuur en Met het Oogop Morgen, 1 februari 2018;

*3  Leeuwarder Courant, 29 maart 2018

 

DIALOOG ZOUTWINNING HARLINGEN

De stichting is vanaf oktober 2017 de dialoog aangegaan met onder andere Frisia Zout BV en de gemeente Harlingen, met als directe aanleiding de bereidheid van Frisia Zout nulmetingen te gaan verrichten aan panden in de Harlinger binnenstad die mogelijk beïnvloed zouden worden door bodemdaling als gevolg van zoutwinning.

 

De gemeente Harlingen ondersteunt de door de Stichting hierboven genoemde aanbevelingen en het effectueren van de resultaten die de dialoog inmiddels heeft opgeleverd, te weten:

 1. dat de nulsituatie en de bodemdaling in 2 panden continu gemonitord gaat worden met tiltmeters, die onderscheid kunnen maken tussen bodemdaling door zoutwinning en effecten door andere processen zoals waterpeilverlaging, gaswinning of inklinking.

 2. dat criteria worden geformuleerd om het Hand aan de kraan-principe met betrekking tot de stad en de inwoners recht te doen, mochten er onvoorziene effecten zoals afwijkende bodemdaling zijn.

Er is gezamenlijk een onafhankelijke deskundige gekozen, die de kennis en ervaring heeft om dit verder uit te werken.

 

Hoewel er dus overleg gaande is over de wijze van meten en monitoring, gaat het niet aan om een zo belangrijk onderwerp – de bescherming van Harlingen – over te laten aan private partijen. Vastlegging van de wijze van meten en monitoring in een besluit van de Minister op basis van advisering door het Staatstoezicht op de Mijnen, de Mijnraad en de Technische Commissie Bodembeweging biedt de beste waarborg voor een kwalitatief goede en transparante regeling. Dat komt de gemoedsrust van de Harlingers ten goede en draagt zo ook bij aan het draagvlak voor de zoutwinning. Dit is hard nodig gezien de eerdere negatieve ervaringen met bodemdaling door zoutwinning in de omgeving van Harlingen en de recente alarmerende berichten uit Groningen, waar de zoutwinning als gevolg van incidenten tot meer bodemdaling leidt dan toegestaan is. Het nieuwe veiligheidsdenken, als hoogste prioriteit, wordt zo afdwingbaar en handhaafbaar voor alle betrokkenen, in het bijzonder de toezichthouder, mijnbouwer, burgers en de stad Harlingen.

 

Artikel 36, derde lid Mijnwet

De Mijnwet biedt op grond van artikel 36, derde lid de mogelijkheid nadere voorwaarden te stellen aan - in ons geval – het instemmingsbesluit inzake de winning door Frisia Zout BV. Zoals eerder gememoreerd is herhaalde malen aangegeven dat veiligheid c.q. onzekerheid de hoogste prioriteit moet gaan krijgen. Dit hoogste belang moet binnen de bestaande vergunning expliciet worden gemaakt. Een integrale afweging is voor alle partijen inhoudelijk duidelijk en kosten- en tijdsefficiënter dan aparte procedures (vergelijk de nieuwe Omgevingswet).

Maatschappelijk is van belang dat de rechtszekerheid en de gemoedsrust van burgers die te maken kunnen krijgen met (schade door) delfstofwinning, hiermee vóóraf wordt verzekerd.

 

Onze stichting heeft het ministerie van EZK bij brieven van 14 februari en 9 april 2018 voorgesteld de zoutwinning bij Harlingen als pilot voor het ‘nieuwe veiligheidsdenken’ aan te grijpen, en zo onrust echt te voorkomen.

De situatie in Harlingen is namelijk:

 • dat de winning voor de Harlinger havenmond nog niet is gestart

 • dat er nog geen materiële, immateriële of bedrijfsschade is bij bewoners of bedrijven

 • dat de nulsituatie van de monumentale binnenstad in alle objectiviteit kan worden vastgesteld

 

Bij brief van 12 juni 2018 (bijlage 1) heeft het ministerie ons laten weten dat van veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten geen sprake is.

Naar ons inzicht is dat wel degelijk het geval.

 

Ten eerste stelt de overheid niet meer het economisch belang, maar veiligheid centraal en erkent zij onvoldoende kennis te hebben over de effecten van delfstoffenwinning. Ook bij de mijnbouwer zien wij een kentering in denken:

 • het instemmingsbesluit gaat alleen maar uit van buitendijkse metingen; inmiddels is met Frisia Zout overeengekomen ook binnendijks bodemdaling te gaan meten
 • het Hand aan de kraan-principe gold tot nu toe enkel de Waddenzee, maar wordt nu ook binnendijks van toepassing (historische binnenstad)

 

Van belang is verder dat de voortdurende stroom aan incidenten rond zoutwinning de onrust bij burgers steeds verder vergroot. De gemeente Harlingen neemt dan ook duidelijk stelling door garanties te vragen voor de veiligheid van stad en inwoners, zoals verwoord in deze Position Paper.

 

De bijgevoegde juridische memo van Veltman Advocaten (bijlage 2) beargumenteert dat niet goed valt in te zien waarom de minister inzake de zoutwinning bij Harlingen zijn bevoegdheid om het instemmingsbesluit te actualiseren niet zou moeten gebruiken.

 

Pleidooi

The proof of the pudding is in the eating. Grijp de zoutwinning bij Harlingen aan als landelijke pilot, om de 3 aanbevelingen van pagina 2 alsmede de resultaten van de dialoog te effectueren.

 

De stichting is er van overtuigd dat de pilot gaat slagen als alle betrokken partijen bereid zijn tot een open, continue dialoog. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in het herwinnen van vertrouwen in delfstofwinning in Nederland.

 

6 september 2018

 

 

Bijlagen:

 

PDF document icon Historisch_Harlingen_t.b.v._hoorzitting_rondetafelgesprek_Zoutwinning_d.d._12_september_2018_.pdf— PDF document, 2.42 MB (2536663 bytes)

Algemeen Gemeente

Meer nieuws

De Meiden van Zeerobben

12-09-2018

HARLINGEN – Het voetbalseizoen is inmiddels begonnen met de bekerwedstrijden.

Nuttige oefenwedstrijd Zeerobben tegen FC Den Helder

12-09-2018

HARLINGEN - Onder werkelijk ideale omstandigheden, een lekker temperatuur, geen wind en een licht stuifregentje eindigde deze oefenwedstrijd in een terecht gelijkspel, de gehele 90 minuten in ogenschouw genomen.

Reacties

VVV Harlingen VVV Harlingen Atelier de Groot Atelier de Groot Zensa Moda Zensa Moda Hema Harlingen Hema Harlingen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE IJssalon Min12 IJssalon Min12 Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Ons Food&Wine Ons Food&Wine BENG Evenementen BENG Evenementen Dio Jurien Dio Jurien Karsten Wonen Karsten Wonen Fotografie Dorus Fotografie Dorus HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hubo-Faber Hubo-Faber Copini Opticiëns Copini Opticiëns Plus Lunenborg Plus Lunenborg Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt De Lichtboei De Lichtboei Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus ForHim Menswear ForHim Menswear Haarmode Cats Haarmode Cats
Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt ForHim Menswear ForHim Menswear Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt BENG Evenementen BENG Evenementen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Fotografie Dorus Fotografie Dorus Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Atelier de Groot Atelier de Groot VVV Harlingen VVV Harlingen De Lichtboei De Lichtboei Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht"