Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Marathonzitting

02-10-2019

HARLINGEN - De raadsvergadering van 25 september j.l. was bijna een slijtageslag: 4 uur en 52 minuten klokte de burgemeester.

Nu kun je best zo lang iets doen, maar iedere deskundige zal beamen dat zo lang vergaderen niet efficient is. En sommige agendapunten waren echt wel belangrijk en andere misschien minder, maar dan wel weer principieel. Afijn, er is dan ook wat over gezegd in het presidium en we hopen maar dat het niet weer gebeurt.

 

Nu wordt er na een raadsvergadering bij vlagen door sommige partijen een, uiteraard gekleurd, verslag gedaan op Harlingenboeit. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Maar nu lijkt het me informatiever om gewoon mijn speeches hier te plaatsen, dan kunt u uw eigen oordeel vormen. Al zeg ik het zelf, ik denk dat ze redelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. En u mag uiteraard commentaar leveren, graag zakelijk en onderbouwd.

 

Vriendelijke groet,

Wim Wildeboer,

raadslid WAD'N PARTIJ Harlingen

 

Westerzeedijk

Voorzitter,

Ik ben in de loop der jaren geconfronteerd met verscheidene contracten van de gemeente met commerciele partijen die bijzonder slecht uitpakken voor de gemeente. Ik zal geen namen noemen, iedereen kent ze. Maar deze, over de aankoop van de Westerzeedijk, kende ik nog niet.

 

Om te beginnen is het al vreemd dat je als gemeente grond koopt van de Friesland Bank, waar dan op het laatste moment nog een derde commerciele partij tussengevoegd wordt, Verhoeve, die er natuurlijk aan moest verdienen. En je mag het toch wel op het laatste moment noemen, want toen de gemeente overeenstemming bereikte met Verhoeve was deze nog niet eens eigenaar van de grond. Maar vervolgens gaat de gemeente er ook nog eens mee akkoord dat deze verkopende partij het alleenrecht krijgt om de bodemsanering uit te voeren, en niet alleen dat, maar ook het bouwrijp maken en het woonrijp maken, waar ze natuurlijk ook weer aan moeten verdienen, alleen maar door er tussen te zitten. Want voorzover ik kan nagaan is Verhoeve zelf niet geequipeerd om degelijke werkzaamheden uit te voeren.  Is het Zeelenberg bekend dat ze voor al deze werkzaamheden aan Verhoeve vast zitten?

 

En nu we het daar toch over hebben: wat betekent die geheimzinnige zinsnede in het gemeentelijk persbericht dat Zeelenberg zich o.a. onderscheidde door, ik citeer, “de wijze waarop rekening wordt gehouden met de bodemverontreiniging”?

 

En dan natuurlijk het volgende essentiele punt: wanneer wordt de gemeenteraad bij dit alles betrokken? Ik lees dat het college van B&W Zeelenberg heeft aangewezen. Daarbij worden ronkende formuleringen aangevoerd over het plan van Zeelenberg, maar het enige wat er vervolgens bij de stukken zit is een algemeen overzichtstekeningetje van het hele middengebied van de Westerzeedijk. En verder een hoop mooie woorden waaraan de drie gepitchte plannen zijn getoetst, maar we kennen die drie plannen niet, zien ook nergens een uitwerking of invulling van die toetsing, en kunnen dus niets beoordelen.

 

En voordat de heer Erents nu weer gaat roepen dat ik vertrouwen moet hebben in het college: ik zit niet in de raad om op voorhand alles te aanvaarden wat het college doet. Een van de taken van de raad is nl. het controleren van het college. Zonder kennis en informatie gaat dat niet.

 

En voordat een van de wethouders nu weer roept dat het nu eenmaal een bevoegdheid van het college is: nee, dat is niet zo. In de eerste plaats is daar de wet. De gemeentewet stelt heel nadrukkelijk in art. 169 beperkingen aan de bevoegdheden van het college uit art. 160 en dat is hier aan de orde.

 

Maar er is ook nog een specifiek punt in deze. In een stuk gedateerd 5 januari 2009 van het college aan de raad, over de grondaankoop aan de Westerzeedijk, staat nadrukkelijk geformuleerd dat als het college in de toekomst tot overeenstemming komt met een eventuele ontwikkelaar van het gebied het onderhandelingsresultaat separaat aan de raad zal worden voorgelegd. En voorleggen is bepaald niet hetzelfde als mededelen wat het college besloten heeft.

 

Kortom, ik stel vast dat het college niet bevoegd is om de gemeente te binden aan Zeelenberg zonder een raadsvoorstel in te dienen. En de raad kan alleen tot een goed oordeel komen als ze bij dat raadsvoorstel alle informatie aantreft, dus zowel van en over het plan Zeelenberg als over de andere gepitchte voorstellen. Het is toch ook wel buitengewoon merkwaardig te noemen dat de klankbordgroep en het college de ingediende plannen al vele maanden kennen, terwijl de raad, ik herhaal het maar weer eens, het hoogste orgaan van de gemeente, van niets weet.

 

En dan hebben we een klankbordgroep om de gemeente adviseren, maar  opeens is er een tweede adviescommissie opgetuigd waarin twee wethouders en enkele ambtenaren zitting hebben. En die commissie heeft, i.t.t. de klankbordgroep, het college geadviseerd voor Zeelenberg te kiezen. Het college adviseert dus zichzelf. Merkwaardig.

 

En dat betreft dan alleen nog maar de gang van zaken rond vlek 5. Dat geeft ons niet zo heel veel vertrouwen in de aanpak van de rest van de vlekken. Wij hebben het idee dat een van de inspreeksters van twee weken terug gelijk heeft: als je met dit raadsvoorstel akkoord gaat zwem je als gemeenteraad verder een fuik in. En we weten allemaal hoe een fuik werkt.

 

Voorzitter, wij zouden er al wat meer vertrouwen in hebben als er in het voorstel niet drie keer zou staan, “in te stemmen met”, maar bijv. “als uitgangspunt in te stemmen met” of “als gedachtenbepaling in te stemmen met”. Kortom, dat de fuik voor de raad niet nu al dichtgesnoerd wordt, al is dat een misschien wat merkwaardig klinkende vergelijking.

 

Ook de opstelling die wethouder Kuiken in de HC van vorige week kiest geeft ons geen extra vertrouwen. Hij zegt: “Zet tien Harlingers in een kamer en de kans is klein dat ze ‘t allemaal met elkaar eens zijn.” En inderdaad, de Klankbordgroep bestaat uit tien Harlingers. Maar het grappige is, i.t.t. wat de wethouder suggereert, en wat ook onjuist in dit raadsvoorstel staat, dat die tien Harlingers het juist wel met elkaar eens waren. Alle tien staan inhoudelijk achter het uitgebrachte rapport. De vier leden die het niet hebben ondertekend, hebben dat niet wegens de inhoud gedaan, maar omdat ze bang waren in een politiek spelletje te belanden.

 

De wethouder zegt ook dat alles betreffende een mogelijk stadskantoor aan de Westerzeedijk nog open ligt. Tja, dan geeft het natuurlijk ook al geen extra vertrouwen als we een paar weken terug van het projectteam te horen krijgen dat ze een dergelijk kantoor alvast ingetekend hebben in vlek 2. Het hele stuk van de wethouder in de krant ademt de sfeer van, ja, zo’n klankbordgroep is leuk, maar ze moeten niet moeilijk gaan doen.

 

Wij wachten graag even af hoe de contacten tussen het college en de klankbordgroep de komende maanden gaan verlopen.

Een detailpuntje is nog dat de wethouder wel z’n feiten op een rijtje moet hebben. Het zogenaamde voorkeursmodel, waarvan we overigens nooit hebben begrepen wiens voorkeur dat nou eigenlijk was, is niet unaniem aangenomen in de raad. De WAD’N PARTIJ heeft tegengestemd.

 

Wij horen graag of het college bereid is de formulering betreffende het “instemmen met” in het voorstel af te zwakken, alvorens te besluiten voor of tegen te stemmen.

 

FUMO

Voorzitter,

De WAD’N PARTIJ heeft geen vertrouwen in de FUMO, dus is het ook niet logisch om haar begroting te steunen.

De duidelijkste onderbouwing voor dit gebrek aan vertrouwen is de zoutzuuruitstoot van de afvaloven. Vanaf het eerste begin heeft Omrin bewust een verkeerde berekening gehanteerd van de toegestane zoutzuuruitstoot. Daartegen moest tot bij de Raad van State geprocedeerd worden. En sinds dit voorjaar staat dan niet alleen inhoudelijk, maar ook juridisch, vast dat de berekening van Omrin niet deugde. Maar, en daar zit de kneep, er moest niet alleen gestreden worden tegen Omrin, maar ook tegen de FUMO, die Omrin al die jaren de hand boven het hoofd hield. Dus de organisatie die de burger moet beschermen tegen schadelijke uitstoot door bedrijven, beschermde juist een bedrijf tegen de burger.

 

En dat gaat nog dagelijks door. De afvaloven stoot elke dag meer zoutzuur uit dan ze op grond van haar vergunning mag. En de FUMO doet niets. De gemeente Harlingen trouwens ook niet. De FUMO heet “onze” milieudienst te zijn. Dan zou je verwachten dat de gemeente Harlingen de FUMO opdracht geeft, als ze het niet zelf wil doen, om de afvaloven onmiddellijk te sluiten wegens overtreding van haar vergunning. Er wordt echter WEER niet opgetreden tegen Omrin, deze staat in de staat.

 

Van zo’n “incompetente” organisatie kunnen wij de begroting niet goedkeuren.

Voorzitter, u kunt het niet zien, maar het woordje incompetent heb ik hier tussen aanhalingstekens staan. Ik heb het dus niet zelf verzonnen, maar citeer de inmiddels landelijk beroemde milieu- en afvalovendeskundige Johan Vollenbroek.

 

Armoedebeleid

Voorzitter,

Als ik het hele terrein van sociale zaken, zoals ik het maar even samenvat, overzie, bekruipt me vaak een wat unheimisch gevoel. Hebben we niet een enorm ingewikkeld en bureaucratisch systeem opgezet. En zijn we niet bezig het steeds ingewikkelder te maken? Waardoor we de mensen die we willen helpen ook nog eens moeten helpen om hun weg te vinden in al die hulpsystemen. En hoe ingewikkelder en verfijnder en bureaucratischer, hoe duurder uiteraard het systeem ook is en wordt. Terwijl ook nog eens de armoedeval wagenwijd open blijft staan.

 

Natuurlijk wil je een overheid die een helpende hand biedt als dat nodig is. Maar je wilt ook niet dat al dat helpen de daadkracht en slagkracht van de gemeente op andere terreinen aantast. Kijk naar de enorme tekorten waarmee sommige gemeenten nu al te maken hebben op het terrein van de zorg, in de ruimste zin. Kortom, er zijn naar onze mening grenzen aan al dat helpen. Wat niet wil zeggen dat we nu al zover zijn dat we bijv. tegen dit voorstel gaan stemmen. Maar wat niet is kan komen, om maar eens een dooddoener te gebruiken.

 

Er is nog een algemeen punt.

Uit m’n hoofd gezegd, want ik was te lui om het precies na te zoeken, was het die goeie ouwe Adam Smith die het gezegd heeft. Of iemand die hem ietwat geparafraseerd heeft. Maakt ook niet uit. Als u maar niet denkt dat ik zo creatief ben dat ik het bedacht heb.

 

En dat is de volgende opmerking, in mijn woorden:

Als je arm bent moet je proberen in de buurt van rijke mensen te verblijven en niet in de buurt van andere arme mensen. Want van een welvoorziene dis vallen meer en grotere kruimels dan van een armeluistafel.

 

Oftewel: Een rijke, welvarende maatschappij heeft de middelen, kan het zich permitteren om, wat tegenwoordig heet, de zwakkeren in de samenleving, te helpen. Een arme samenleving kan dat niet. Anders gezegd, fundamentele armoedebestrijding kan alleen door te zorgen voor een goed draaiende, evenwichtig opgebouwde economie. Al het andere zijn lapmiddelen. Je zult eerst geld moeten verdienen voordat je het kunt uitgeven aan uitkeringen. Klinkt als een dooddoener, maar er zijn nogal wat mensen die vergeten dat er geen uitkeringen betaald kunnen worden als er geen inkomen is. Het begint dus bij de economie, niet bij de uitkeringen. Die link zou ik wel wat zwaarder aangezet willen zien.

 

Vorige week was een aantal van ons bij de O3 bijeenkomst in de RSG Simon Vestdijk. Het samenwerkingspact van Onderwijs, Ondernemers en Overheid. Doel: stageplekken scheppen, jongeren in de regio houden en uiteindelijk dus werkgelegenheid en welvaart bevorderen. Daar werd ook de zojuist aangehaalde uitspraak van Adam Smith benoemd.

 

Economisch beleid en werkgelegenheid zijn voor de bestrijding van armoede dus belangrijker dan uitkeringen en 1001 regeltjes. Die zijn slechts een afgeleide. Dat zouden wij dus graag verder uitgewerkt willen zien in het beleid. En dat betekent niet maar weer een industrieterrein aanleggen, maar een visie ontwikkelen op waar je heen wilt met Harlingen en hoe je daar naartoe gaat werken. En zoals in die O3 bijeenkomst ook even aangestipt werd: daarbij gaat het niet alleen om werkgelegenheid an sich, maar vooral ook om hooggekwalificeerde werkgelegenheid. Want daar ontbreekt het aan in Friesland en in Harlingen nog meer in het bijzonder.

 

En dan komen we weer op dat citaat. Hooggekwalificeerde werkgelegenheid schept in haar kielzog lager gekwalificeerde werkgelegenheid. Dat zijn dus die grotere kruimels. Dus het werkt als het ware dubbel. Maar andersom werkt het niet.

Het is bijvoorbeeld prima en goed om als Harlingen in te zetten op toerisme, maar bedieningsbaantjes in de horeca is geen hooggekwalificeerde werkgelegenheid. Meer in het algemeen: we kennen in toenemende mate het fenomeen van werkende armen. Werk alleen is dus geen garantie tegen armoede. We zullen ook moeten gaan werken aan het aantrekken van hooggewalificeerd werk. Dat gaat veel tijd kosten, dus beter morgen beginnen dan volgende week. En dan hoeven we ons in de toekomst minder het hoofd te breken over armoedebeleid.

 

Winkeltijden

Voorzitter,

Wij snappen niet hoe het college in de RIB kan stellen dat er voldaan is aan de motie van 18 december. Het gaat immers niet alleen om de letterlijke tekst van een motie, maar ook om de bedoeling en het doel: het verwerven van inzicht en het op tafel krijgen van harde gegevens. En daar wordt volstrekt niet aan voldaan. Je kunt zelfs op goede gronden stellen dat er ook niet aan de letterlijke tekst van de motie wordt voldaan.

 

We hebben het hier over winkeltijden, niet over de openingstijden van restaurants of tankstations o.i.d. Dan wil ik dus weten wat winkeliers daarvan vinden, niet willekeurige ondernemers op bijv. Oostpoort, die ook lid kunnen zijn van Ondernemend Harlingen en die dus ook de enquete hebben kunnen invullen. Sterker nog, men heeft meer dan 300 mensen die op een nieuwsbrief geabonneerd zijn gevraagd om de enquete in te vullen. Hoe relevant zijn die mensen voor het concrete onderwerp, we weten het niet. Van de invullers zegt het grootste deel, ja, open om 9 uur op zondag. Maar zijn dat de winkeliers om wie het gaat of buitenstaanders? We weten het niet. En als de ChristenUnie hieromtrent opheldering vraagt dan wordt er domweg geen antwoord gegeven. Sterker nog, dan wordt er doodleuk door Ondernemend Harlingen gesteld dat de politiek de ondernemers hierin “dient te faciliteren”. Het woordje dient kan hier als synoniem gelezen worden van “moet”. Nou, ik “moet” niks. En ik vind dat Ondernemend Harlingen het fatsoen “moet” hebben om antwoord te geven als de raad om opheldering c.q. toelichting vraagt.

 

Wat wij als raad “moeten”, is het afwegen van alle belangen en alle voors en tegens. En daarvoor heb je zo goed mogelijke informatie nodig.

 

En niet alleen deugt de opzet van deze enquete dus niet, je kunt ook grote vraagtekens zetten bij de vraagstelling. Ik ben geen onderzoeksdeskundige, maar ik kan wel lezen en dan is zonneklaar dat de vraagstelling zeer subjectief en suggesties getoonzet is en daarmee sturend.

 

Kortom, ik heb niet het idee dat dit onderzoek begeleid is door een ter zake deskundige. Aan de uitkomst laat ik me dus niet veel gelegen liggen. En dan kan ik alleen maar herhalen dat ik niet snap hoe het college blijkbaar kan vinden dat dit OK is en voldoet, terwijl dat overduidelijk niet zo is.

 

Dan nog een ander puntje.

Als voorbereiding op vanavond heb ik de vergadering over dit onderwerp van vorig jaar teruggekeken. Wat voor mij dan in het oog springt is het gebrek aan logica in de verschillende redeneringen. Dat heeft dus niets te maken met eens of oneens met iemands standpunt, maar met logisch redeneren. Iets wat we in het Nederlandse onderwijs naar het schijnt al vele jaren niet meer leren. Helaas. De gevolgen waren op 14 november 2018 zichtbaar zullen we maar zeggen.

 

Het begon met de heer De Vries van de VVD en het werd gevolgd door de heren Van der Pol en Saakstra. De essentie van hun betoog was:

1) dat wij er niet over gaan en er ook niet over moeten willen gaan;

2) dat we nu eenmaal te maken hebben met een 24/7 interneteconomie waar we ons niet aan kunnen onttrekken;

3) dat de winkeliers zelf moeten weten wat ze doen.

 

Welnu, dan heb ik een nieuwtje voor de heren: wij gaan er WEL over. WIJ bepalen de winkeltijdenverordening. Of die nu 11 uur zondagochtend bepaalt, of 9 uur, WIJ gaan daar over. Over het tijdstip kun je discussieren, maar WIJ gaan er wel degelijk over.

 

En het mooie is dat de drie heren dat zelf ook impliciet toegeven. Want zij willen de zondagopening op 9 uur vaststellen. Maar ook dan stellen wij dus het tijdstip vast. 9 uur of 11 uur, dat is gradueel, maar WIJ stellen het vast. En niet alleen het begin, maar ook het eind, want in zowel het toenmalige voorstel van het college als in het aangenomen amendement staat het sluitingstijdstip op 18.00 uur, niet om 19.00 uur of om 21.00 ur, nee, om 18.00 uur. Daar heb ik de heren niet over gehoord. Objectieve logica in hun argumentatie (als dat al geen pleonasme is) ontbreekt dus. Ik citeer even de heer De Vries over die openstelling om 11.00 uur i.p.v. 9 uur: “...dit is een beperking van het ondernemerschap, dus voor mij is het 9 tot 6.” Volstrekt onlogisch. Waarom is 11 tot 6 wel een beperking van het ondernemerschap en 9 tot 6 niet?

 

Moeten wij er over WILLEN gaan? Dat is een interessant punt, maar ga die discussie dan aan en doe niet alsof 9 uur zondagochtend per definitie een beter, principieler of logischer tijdstip is dan 11.00 uur.

 

En dan komen we automatisch bij punt 2). Want als wij er niet over WILLEN gaan, is er maar EEN conclusie mogelijk: afschaffen van de winkeltijdenverordening. Oftewel: iedere winkelier mag doen wat hij wil, open of dicht wanneer hem dat goeddunkt, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daar kun je meningen over hebben, maar dat is wel de logica van je zelf verkondigde standpunt.

 

Toen de heer Van der Pol daarop werd aangesproken door mevrouw Huizenga van de PvdA ging hij duiken. Nee, daarover wilde hij het nu niet hebben, want het ging nu alleen om het voorstel van het college. Alsof je daar dan geen mening over hoeft te hebben. Vooral voor iemand die zich uitgebreid zogenaamd principieel opstelt is dat toch wel het uiterste zwaktebod. Punt was natuurlijk dat mevrouw Huizenga volkomen gelijk had en dat meneer Van der Pol geen weerwoord had.

 

En dan komen we aan punt 3), de vrijheid van de winkeliers om zelf te bepalen wat ze doen.

Ik hoop voor u dat u nooit in de situatie heeft verkeerd dat u ja of nee heeft moeten zeggen met een pistool tegen uw hoofd. Want dat is de vrijheid van keuze die de heren De Vries, Van der Pol en Saakstra u aanbieden. ‘t Is maar wat je onder vrijheid verstaat. Ik denk dat ik dat niet verder hoef uit te leggen. Over dat aspect is vorig jaar ook al gediscussieerd.

 

Nog een opmerking over een puntje van de heer Saakstra, nl. dat we gekozen hebben voor toerisme als economisch speerpunt. Meneer Saakstra, u wilt toch niet serieus volhouden dat we ter bevordering van het toerisme op zondagochtend de supermarkten om 9 uur open moeten doen? Denkt u echt dat toeristen om die reden naar Harlingen komen?

 

En dan heb ik meteen een slotpunt genoemd. Gaat het hier om winkeltijden of om supermarkttijden? Dat lijkt me nogal een verschil, gezien dat er 6 supermakten zijn en vele vele tientallen winkels.

 

Voorzitter, het lijkt me duidelijk: we hebben hier pas tien maanden geleden een besluit over genomen, het lijkt me niet dat we urgent daarop moeten terugkomen, dus we kunnen rustig de aangekondigde evaluatie van eind volgend jaar afwachten.

 

Begrotingswijzigingen

Voorzitter,

De WAD’N PARTIJ heeft vorig jaar tegen de begroting 2019 gestemd en dan moet je consequent zijn en dus ook tegen wijzigingen op die begroting stemmen. Ik had dit kunnen laten passeren als hamerstuk, maar er is nog iets aan de hand. Wij missen een uiterst belangrijke, want omvangrijke, begrotingswijziging.

 

Ik heb het voor de zekerheid nog even nagekeken, maar het staat zwart op wit in het raadsbesluit van 21 februari 2018: Agendapunt 18 onder 1 en 3, dat er 190.000 Euro ter beschikking wordt gesteld die uitsluitend aangewend mag worden voor de aankoop van de panden Voorstraat 84 en Heiligeweg 25.

 

Mijn collega Ton van der Plas heeft daar in de commissie al op gewezen. Wethouder Schoute reageerde daarop met de mededeling dat we nog niet toe zijn aan een begrotingswijziging (waarom niet maakte hij niet duidelijk) en dat er nog wel eens gekeken gaat worden hoe dat geld op een andere manier kan worden aangewend. Voorzitter, de zaak is klip en klaar: dat geld is alleen bestemd voor de aankoop van die twee panden. Dat is een besluit van de raad, dus niks kijken hoe het geld op een andere manier besteed kan worden.

 

Het staat vast dat deze aankoop niet doorgaat. Dus moet die 190.000 terug naar de algemene middelen. En dat gebeurt domweg niet. Dat vinden wij onaanvaardbaar en ook daarom gaan wij niet akkoord met de begrotingswijzigingen. Eerst de boel maar eens op orde brengen.

 

Voor de aardigheid, voordat wethouder Schoute weer iets mompelt over miereneuken, zoals hij in de commissie deed, wil ik een voorbeeld aanhalen van een jaar of drie/vier geleden. In het kader van het onderzoek naar een mogelijke verzelfstandiging van het HH, bleef er toen iets van 20 of 30.000 Euro over. Aangezien dat geld toch al was uitgetrokken voor het onderwerp HH stelde ik toen voor om dat geld dan maar te oormerken t.b.v. het museum.

Nou, ik kreeg te horen dat dat belachelijk was, dat geld moest binnen onze systematiek absoluut terug naar de algemene middelen.

 

En nu doet de wethouder, dus het college, luchtigjes over een bedrag van 190.000 Euro dat niet kan worden gebruikt voor het bestemde doel, maar waarvoor hij t.z.t. nog wel eens op zoek gaat naar een andere besteding. Dat heet redeneren naar wat je het beste uitkomt. Wij verwachten in de volgende raad een begrotingswijziging voorgelegd te krijgen.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Juffen IKC Middelstein gaan op vakantie

02-10-2019

MIDLUM - De juffen van Middelstein zagen dat het onderwerp van de Kinderboekenweek “Reizen” was.

Voorbeschouwing: Zeerobben – Broekster Boys

02-10-2019

HARLINGEN - Hoe stabiel is Zeerobben geworden.

Verslag van Harlinger Belang uit de Raad van 25 september 2019

02-10-2019

HARLINGEN - Het was weer een lange vergadering met diverse onderwerpen.

Reacties

Karsten Wonen Karsten Wonen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Zensa Moda Zensa Moda The Shamrock The Shamrock Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Haarmode Cats Haarmode Cats Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Hubo-Faber Hubo-Faber Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Greenart Production Greenart Production Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Visie Events Visie Events Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje De Lichtboei De Lichtboei Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona IJssalon Min12 IJssalon Min12 Fotografie Dorus Fotografie Dorus Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Broodje Nuchter Broodje Nuchter HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Plus Lunenborg Plus Lunenborg Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Food 80/20 Food 80/20
Karsten Wonen Karsten Wonen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Ons Food&Wine Ons Food&Wine Food 80/20 Food 80/20 Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Haarmode Cats Haarmode Cats De Lichtboei De Lichtboei Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Hubo-Faber Hubo-Faber Visie Events Visie Events Copini Opticiëns Copini Opticiëns De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE BENG Evenementen BENG Evenementen