Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raad 25 september 2019

28-09-2019

HARLINGEN - Beëdiging nieuwe loco griffier, Schetsontwerp Westerzeedijk, Nieuw Trebol, Jaarstukken dienst 2018 Noardwest Fryslân, ontwerpbegroting 2020 Fumo, Sturing Sociaal domein, reclamebelasting, armoedebeleid en winkeltijden.

De hier bovengenoemde opsomming van bespreekstukken geeft al aan dat we deze keer een behoorlijke opgave hebben gekregen als raad om alle informatie te lezen, te bespreken en een oordeel te vormen voor de raadsvergadering van afgelopen woensdag.

 

Nadat er een raadsadviseur is weggegaan voor de zomer bij de afdeling griffie, is er gelukkig in rap tempo een nieuwe raadsadviseur/loco griffier gevonden. De raad had formeel op 10 juli het besluit al genomen, woensdagavond vond de officiële beëdiging plaats.

 

Het eerste bespreekstuk van de raad, werd gelijk een spektakelstuk. Het schetsontwerp Westerzeedijk lag voor ter behandeling. Weet u het nog, gestart met een open planproces, inspraakbijeenkomsten, informatieve openbare raadsvergadering, inspraak van de klankbordgroep en nu dan het vaststellen van het schetsontwerp met de verschillende uitgangspunten om het Westerzeedijkgebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatief gebied. Er is al geruime tijd een projectteam actief. Naast dit projectteam is er de stuurgroep vanuit de gemeente en er is een klankbordgroep aangesteld als adviesorgaan aan het projectteam. In een lange sessie werd er door iedere fractie zijn of haar visie gegeven. Reynold Bontes bedankte de Klankbordgroep voor haar waardevolle advies en de vele uren en energie die de groep in dit project heeft gestoken. Wij begrijpen dat niet alle adviezen worden overgenomen om welke reden dan ook. Graag zien wij wel dat er aansluiting blijft van de klankbordgroep. Het CDA is blij om te zien dat er veel overeenkomsten zijn met het Westerzeedijkplan van het CDA wat in 2013 via een initiatiefvoorstel is gepresenteerd en opgesteld is door verschillende inwoners van Harlingen. Burgerparticipatie in de basis!

 

Reynold verzocht de wethouder nog met klem om bovenop de subsidie aanvragen te zitten vanwege de forse investering de komende jaren. Na het vaststellen van dit ontwerp zal naar gelang er initiatieven komen, worden beoordeeld of het past in het plan en zullen de bestemmingsvoorstellen nog voorgelegd worden aan de raad. Het CDA kon instemmen met dit raadsvoorstel.

 

Stadsschouwburg Trebol gaat de deuren sluiten. De huidige eigenaren hebben het pand verkocht. De nieuwe eigenaren willen op deze locatie een woongebouw realiseren met 16 koopappartementen. Om dit allemaal mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan komen waar de gemeenteraad over moest beslissen. De basis van het ontwerp gaat terug naar de architectuur van het oude Trebol aan het begin van de 20ste eeuw. Inhoudelijk had het CDA geen opmerkingen op het voorontwerpbestemmingsplan Nieuw Trebol. Sietse Zoodsma vroeg de wethouder nog wel naar de parkeernorm en verzocht hem om van het bedrag dat de ontwikkelaar moet storten voor het niet realiseren van de aantal parkeerplekken, te gebruiken om de parkeerplekken tegenover Nieuw Trebol langs de Zuidoostersingel op te knappen inclusief het gehele openbare gebied tussen station en de drie bruggen. Het voorontwerp Nieuw Trebol werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

 

Vastgestelde Jaarstukken 2018 Dienst Noardwest Fryslân

De raad was reeds eerder geïnformeerd over het tekort op jeugdzorg. Accountantskantoor KPMG zal via een onderzoek een analyse geven over de kostenontwikkeling binnen de jeugdzorg en inkoopsystematiek. Daarnaast krijgt de gemeenteraad binnenkort een informatiebrief van het college met een overzicht van de acties en maatregelen om de tekorten terug te dringen. Met de bovenstaande informatie kon het CDA instemmen met het besluit om kennis te nemen van de jaarrekening 2018.

 

Het volgende onderwerp was een begroting van de Gemeenschappelijke regeling Fumo, de Friese uitvoeringsdienst milieu en omgeving. Een uitvoeringsdienst waarin meerdere gemeentes aandeelhouder en deelnemer zijn. Het besluit bij dit voorstel verzocht om geen wensen en bedenkingen te uiten. Nou, die had het CDA wel. Het CDA wilde graag een zienswijze indienen bij het dagelijkse bestuur om de asbestcontroles die in de ontwerpbegroting staat te wijzigen. Om het voorstel te wijzigen heeft het CDA samen met drie andere partijen een amendement ingediend. Hendrik Sijtsma gaf aan van mening te zijn dat het effect op de asbestcontroles bij de saneerbedrijven hetzelfde is, als deze controle op 25% wordt gezet i.p.v. 50%. (1 op de 4 saneringen worden dan gecontroleerd). De saneerbedrijven zullen volgens ons, ook dan niet hun licentie op het spel zetten.

 

Eindelijk worden de taken door alle deelnemende partijen bij de Fumo neergelegd door het besluit VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Daarvoor waren er veel gemeentes niet zo coöperatief. Ook pleit het CDA voor een mandatering aan de Fumo om de uitvoering volledig zelf te doen. Het werkplezier wordt daardoor verhoogd en het ziekteverzuim gaat inmiddels naar beneden. Door de informatie die wij hebben gekregen op een regionale bijeenkomst van de Fumo in Beetsterzwaag en de transitiebegroting die er ligt, denken wij dat de Fumo op de goede weg is. Het amendement en voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.

 

Sturing sociaal domein Noardwest Fryslân

Dit agendapunt is een vervolg op een besluit dat de gemeenteraad op 10 juli heeft aangenomen. De deelnemers uit het samenwerkingsverband Dienst SoZaWe zeggen de huidige gezamenlijke regeling op en daarvoor in de plaats komt een nieuwe bedrijfsvoering organisatie (BVO). De BVO verzorgd de uitvoering van het beleid dat elke gemeente weer zelf gaat bepalen. Er waren 2 punten in juli in het beslisdocument nog geen beslissing genomen, dit ging om Participatie en beleidsvoorbereiding. In dit voorstel is op basis van het beslisdocument beleidsvoorbereiding en Participatie nader uitgewerkt.

 

Volgens het CDA is nog steeds niet een keuze gemaakt, wel worden er twee scenario’s voorgesteld et daarin verschillende varianten. De huidige beleidsambtenaren verdelen tussen de gemeentes of werken met een beleidspool. Sietse Zoodsma gaf wethouder Kuiken daarom een advies: Door de grote complexheid van het sociaal domein denkt het CDA dat het zeer gewenst is om een centraal cluster beleidsambtenaren, dat zich bezighoudt met de beleidsvoorbereiding en evaluatie, in stand te houden om met voldoende deskundigheid de gemeenteraden de juiste keuzes voor te kunnen leggen. De constructie van een beleidspool zorgt voor een bundeling van capaciteit en leidt niet tot verlies van expertise en deskundigheid. Voor de taken op het gebied van Participatie (meedoen met de samenleving) te kiezen voor doorontwikkeling van de huidige organisatievorm. In mei heeft de raad ingestemd met een visie en uitgangspunten van de positionpaper (toekomstvisie) op de uitvoering van de participatiewet. Empatec, Pastiel en de Dienst gaan samen een uitvoeringsplan maken. Tot zolang neemt de raad nog even geen besluit waar de capaciteit wordt ondergebracht en verdeeld.

 

Toen volgde de reclamebelasting. De reclamebelasting heeft als doel om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te verbeteren om zo meer bezoekers te trekken. Deze belasting wordt betaald door ondernemers in een bepaald gebied rondom de binnenstad. De oude verordening van deze belasting is door de rechtbank onderuitgehaald naar aanleiding van een juridische procedure. In het oordeel van de rechtbank was er o.a. te weinig onderbouwing. De gemeente heeft nu met behulp van advies van van den Bosch & Partners een nieuwe verordening reclamebelasting opgesteld. Wij zijn van mening dat de nieuwe verordening juridisch houdbaar is en kan worden uitgevoerd zoals het bedoeld is; traffic generen in de binnenstad. Voorstel aangenomen.             

 

Armoedebeleid

Ook hier in onze gemeente is het nodig. De raad werd in maart door de wethouder gevraagd om met ideeen en suggesties te komen, nou dat heeft ie geweten. Tientallen aanbevelingen kwamen zijn kant op. Ondertussen lag er ook een Preadvies armoedebeleid van de projectorganisatie Sociaal domein. De inkomensgrens van het kind pakket (leergeld, cultuur- en sportfonds) gaat omhoog naar 130% van de bijstand grens. Meer gezinnen kunnen hier dus gebruik van maken. De adviezen van de projectorganisatie worden bij het aannemen van dit besluit overgenomen. Er wordt een pakket van werk stimulerende maatregelen ontwikkeld en ook een communicatieplan om alle regelingen die er zijn onder de aandacht te brengen. Niet iedereen is op de hoogte van alle regelingen die er zijn, zo blijkt. Een prima voorstel. Bij dit voorstel is een motie ingediend. Een verzoek aan het college om te onderzoeken of een af te sluiten armoedepact gebaat is bij een verbinding met de Alinatie kinderarmoede Nederland. Daar kan je nooit op tegen zijn. Het CDA heeft de motie daarom mee ingediend.

 

Over de winkeltijden waren de meningen nogal verdeeld in de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 18 november zijn de winkeltijden op zondag verruimd van 12.00 naar 11.00 uur. Daarvoor gold een algehele vrijstelling voor de zondag tussen 12.00 – 18.00 uur.

 

Vanuit een aantal ondernemers kwam de vraag om de winkeltijden wederom te verruimen. Vooral voor de toeristen. Wij zijn van mening dat dit niet echt veel effect heeft op de huidige situatie in de binnenstad. Hendrik Sijtsma hield een mooi betoog over de verandering in Nederland vanuit en joods-Christelijke traditie naar een geseculariseerde samenleving. De zondag is bij velen van een rustdag verandert in een actiedag. De zondag heeft een andere functie gekregen dan de tijd waarin de winkelwetten gemaakt zijn. Het CDA streeft naar een leefgemeenschap waar mensen die seculier zijn, mensen die de zondag bijvoorbeeld als een actiedag beleven, mensen die de zondagsrust voor hen zelf hoog in het vaandel hebben en alles wat daartussenin zit elkaar respecteren. We zijn allen inwoners van de gemeente Harlingen. De tijd van de verzuiling is gelukkig voorbij. Dit is de reden waarom het CDA voor dit voorstel heeft gestemd.

 

Het voorstel over de Regionale Energie Strategie is van de agenda gehaald en de agendapunten 11. Aanleggen kabel en leidingen in de gemeente Harlingen en punt 15. Bestuurlijke fusie RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles waren hamerstukken.

 

Na 4 uren en 52 minuten kon de voorzitter de vergaderen afsluiten. Maar goed dat we deze keer om 18.30 uur waren begonnen. Lijkt het u ook interessant om eens met ons mee te praten, dan bent u van harte welkom op onze openbare vergaderingen.

 

Goed voor elkaar!   

Namens de fractie van CDA: Sietse Zoodsma, Reynold Bontes en Hendrik Sijtsma.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Timo Vlagsma en Sven Vrij winnen Verf van der Feer bokaal in Sneek

28-09-2019

HARLINGEN - Woensdag 25 september waren de afsluitende jeugd wedstrijden om de Verf van der Feer Bokaal voor het seizoen 2019 op wielerbaan “het Schuttersveld” in Sneek.

Meer bewegen? Ga zwemmen!

28-09-2019

HARLINGEN - Zwemmen is niet alleen ontspannend, het is ook nog eens heel goed voor je lichaam en je gezondheid.

Kinderboekenweek 2019: Op reis in de bieb!

28-09-2019

HARLINGEN - De 65e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 2 tot en met 13 oktober.

Reacties

Greenart Production Greenart Production Broodje Nuchter Broodje Nuchter Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Fotografie Dorus Fotografie Dorus Haarmode Cats Haarmode Cats The Shamrock The Shamrock Ons Food&Wine Ons Food&Wine HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok BENG Evenementen BENG Evenementen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Hubo-Faber Hubo-Faber Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Visie Events Visie Events Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Karsten Wonen Karsten Wonen VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Copini Opticiëns Copini Opticiëns Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Food 80/20 Food 80/20 Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen
Fotografie Dorus Fotografie Dorus Visie Events Visie Events BENG Evenementen BENG Evenementen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Broodje Nuchter Broodje Nuchter Plus Lunenborg Plus Lunenborg Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg The Shamrock The Shamrock Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok