HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

Stem voor een groener socialer en inclusiever HARLINGEN!
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 35

02-09-2021

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 30-08 t\m 03-09-2021.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 20-08-2021, Heerlijk Harlingen (L.C.S.), evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement “Heerlijk Harlingen” van vrijdag 03-09-2021 tot en met zondag 05-09-2021, 8861 HV te Harlingen.
 • 20-08-2021, Heerlijk Harlingen (L.C.S.), ontheffing artikel 3 Alcoholwet tijdens het evenement “Heerlijk Harlingen” van vrijdag 03-09-2021 tot en met zondag 05-09-2021, 8861 HV te Harlingen.
 • 20-08-2021, De Weinstube, Alcoholvergunning voor het exploiteren van een horeca inrichting, Voorstraat 12, 8861 BK te Harlingen.
 • 20-08-2021, De Weinstube, Terrasvergunning voor het exploiteren van een terras bij de inrichting, Voorstraat 12, 8861 BK te Harlingen.
 • 31-08-2021, De heer Kooistra, standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen op het parkeerterrein van de Jumbo in de periode van 13-10-2021 tot en met 09-01-2022.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 01-09-2021
Rectificatie
 • Bij de bekendmakingen van vorige week stond dat er voor de Stationsweg 6 een omgevingsvergunning reguliere procedure is verleend. Dit betreft echter een uitgebreide procedure en is hieronder op de juiste manier vermeld.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 26-08-2021, Westmeep, Perceel E 713, Harlingen, bouwen van een vrijstaande woning; 26-08-2021, Ieslumbuorren 1, Harlingen, het plaatsen van een bedrijfswoning;
 • 27-08-2021, Westerzeedijk 15, Harlingen, het verlengen van de tijdelijke testlocatie;
 • 30-08-2021, Stationsweg 6, Harlingen, het bouwen van een beschuttingssysteem op station Harlingen;
 • 30-08-2021, Raamstraat 2, Harlingen, plaatsen van zonnepanelen;
 • 01-09-2021, Voorstraat 62, Harlingen, het wijzigen van het gebruik van het pand naar horeca.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:
 • 26-08-2021, Alde Leane 14, Wijnaldum, het milieuneutraal veranderen van het bedrijf;
 • 26-08-2021, Oude Trekweg 34 A, Harlingen, het uitbreiden van bestaande garage;
 • 31-08-2021, Grote Kerkstraat 23, Harlingen, het restaureren van bestaande voegen;
 • 30-08-2021, Hoekerhof 16, Harlingen, het vergroten van de dakkapel en het plaatsen van tuindeuren.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:
 • 19-08-2021, Harlingerstraatweg, Midlum, verlenging van het gebruik van het terrein als parkeerterrein met de daarbij behorende activiteiten;
 • 30-08-2021, Westmeep 89, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning;
 • 30-08-2021, Westmeep 43, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning;
 • 30-08-2021, Westmeep 93, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning;
 • 30-08-2021, Westmeep 45, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning;
 • 31-08-2021, Schritsen 3, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 01-09-2021, Lange Lijnbaan 60, Harlingen, het realiseren van een fietspad.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datumvan het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunningindienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
 
De volgende aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning is verleend:
 • 20-08-2021, Stationsweg 6, Harlingen, het schilderen van de gevels.
Degene wiens belang rechtstreeks bij het vaststellen is betrokken kan tegen deze beschikking beroep instellen bij
de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht p/a: Guyotplein 1 te Groningen. Het beroepschrift moet
binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de gemeente Harlingen ter inzage is gelegd aan de
rechtbank worden gestuurd. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.
 

Duurzaamheidsagenda

Gemeente Harlingen is bezig met het opstellen van de nieuwe duurzaamheidsagenda. Dinsdagavond 07-09-2021
gaan we graag in gesprek met onze inwoners over het thema duurzaamheid. Kijk op de website van de gemeente
voor meer informatie of meld u aan via communicatie@harlingen.nl.
 

Raadscommissie 08-09-2021 en Raadsvergadering 22-09-2021

In de raadscommissie van woensdag 08-09-2021, aanvang 19.30 uur, worden o.a. de volgende punten voorbereid:
 • Wijziging van de notitie geheimhouding
 • Jaarstukken 2020 GR Fryslan West en NV Empatec
 • Uitvoeringsplan Sociaaleconomisch Actieprogramma 2021-2023
 • Voorontwerp bestemmingsplan Oostpoort fase 3
 • Raadsinformatiebrief: Nieuwe cultuurvisie
 • Begrotingswijzigingen 2021
De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl
 
In de Raadsvergadering van woensdag 22-09-2021, aanvang 19.30 uur, wordt over de raadsvoorstellen een besluit genomen. U kunt de raadscommissie en raadsvergadering volgen via de website.
Wilt u inspreken? Dat kan in de raadscommissie, dat mag ook over punten gaan die niet op de agenda staan. Meldt u
uiterlijk 06-09-2021 aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl.
 

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure wandelpad Westerzeedijk-Plan Zuid

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 06-09-2021 gedurende zes weken voor iedereen de ontwerp-omgevingsvergunning Wandelpad Westerzeedijk – Plan Zuid ter inzage ligt. De gemeente is voornemens deze te verlenen. 
 
Wat regelt de ontwerp-omgevingsvergunning?
De ontwerp-omgevingsvergunning voorziet in de aanleg van een betonnen wandelpad vanaf de Westerzeedijk naar de Willem de Zwijgerstraat in Plan Zuid. Het tracé loopt vanaf de dijk ten noorden van de camping richting de Bolswardervaart. Via een brugverbinding loopt het tracé verder naar de N31 vanwaar het langs de snelweg noordelijk uitkomt in Plan Zuid. Mogelijk wordt het pad in een latere fase via een onderdoorgang bij de N31 aangelegd op de wijk Byniastate. Met de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3e Wabo) kan medewerking worden verleend aan deze aanvraag.
 
Waar ter inzage?
De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige corona maatregelen
kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak bij de gemeente via het telefoonnummer 14 0517.
 
Hoe reageren?
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 10-10-2021) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen hiervan wordt gekozen, kan men een afspraak daarvoor maken bij de gemeente via het telefoonnummer 14 0517.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf vrijdag 10-09-2021 om 01:00 uur tot zaterdag 11-09-2021 om 01:00 uur is de Spoorwegovergang Westerzeedijk afgesloten in verband met spoorwerkzaamheden.
 • Vanaf woensdag 01-09-2021 t/m vrijdag 17-09-2021 is de parallelweg Kimswerderweg bij woningen 10 t/m 36 afgesloten in verband met takelwerkzaamheden t.b.v. renovatie woningen. Deze afsluiting is dagelijks van 07:30 – 16:30 uur.
Stremming Julianastraat
 • De Julianastraat is gestremd voor doorgaand verkeer tot aan begin oktober 2021. Dit in verband met riool- en herinrichtingswerkzaamheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om schoolgebouwen en Nieuw Zuid bereikbaar te houden.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Nieuwe AED’s in Harlingen

02-09-2021

HARLINGEN - Donderdag 2 september zijn er twee nieuwe AED’s door wethouder Erik de Groot onthuld.

Burgemeester Sjerps bezoekt HMHC bij seizoensopening

02-09-2021

HARLINGEN - HMHC is zich aan het voorbereiden op de seizoensstart in het weekend van 11 en 12 september, wanneer de competitie weer begint.

Busreis Stichting Welzijn Senioren Harlingen

02-09-2021

HARLINGEN - Woensdag 8 september organiseert de SWSH een middagtocht voor de 50+.

Reacties