Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 14 - 2022

08-04-2022

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 4 t/m 8 april 2022.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 04-04-2022, Stichting Rijdend Motorsport Museum, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement historische Demo-races op 19 juni 2022 van 13:00 tot 19:00 uur op het bedrijventerrein Oostpoort te Harlingen.
 • 05-04-2022, Zwemvereniging de Vikings, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Caspar de Robles Zeezwemtocht op 31 juli 2022 van 08:00 tot 14:00 uur op de Westerzeedijk te Harlingen.
 • 05-04-2022, Jongerenwerk Harlingen, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Spijkerstad van 18 tot en met 21 juli 2022 op de Skeelerbaan aan de Achlumerdijk te Harlingen.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 01-04-2022, Wijkvereniging Oosterpark, evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement “Darttoernooi OPW” op 9 april 2022.
 • 01-04-2022, Wijkvereniging Oosterpark, ontheffing artikel 35 Alcoholwet op 9 april 2022.
 • 06-04-2022, Vereniging Bruine Zeilvaart Harlingen, evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement “Vlootdag” op 9 april 2022.
 • 07-04-2022, Stichting Watersport, evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement “ Open Kampioenschap Sloeproeien en Benefiet op 9 april 2022.
 • 07-04-2022, Stichting Watersport, ontheffing artikel 35 Alcoholwet op 9 april 2022.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 06-04-2022 de volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 31-03-2022, Oude Trekweg 102 P, Harlingen, het uitbreiden van bestaande loods;
 • 01-04-2022, St. Annahof 5, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 01-04-2022, Hofstraat 7, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 01-04-2022, Kruisstraat 1Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 01-04-2022, Ludinga, Kavel 137, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning;
 • 05-04-2022, Schritsen, Rozengracht en Brouwersstraat, Harlingen, het kappen van 36 bomen.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 31-03-2022, Zuiderhaven 21, Harlingen, het intern verbouwen van het pand en het wijzigen van de gevel;
 • 01-04-2022, Noorderhaven 114, Harlingen, het intern verbouwen van het pand;
 • 04-04-2022, Schritsen 63, Harlingen, het isoleren van het dak en het deels vernieuwen van dakramen, dakpannen, goten en een dakkapel;
 • 05-04-2022, Marnehiem 21, Harlingen, het plaatsen van een dakkapel.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij

burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Raadsvergadering 13 april 2022

In de raadsvergadering van woensdag 13 april aanvang 19.30 uur, wordt over onderstaande raadsvoorstellen een besluit genomen.

 • Aanbieding overdrachtsdocument voor de raad 2022-2026
 • Aanwijzen plaatsvervangende raadsvoorzitter
 • Benoeming voorzitters en leden van diverse commissies
 • Benoeming Duo-commissieleden

De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het Stadhuis of te volgen via de livestream op de website.
 

Verkoop grond aan de Kimswerderweg

Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen maakt hierbij bekend dat de gemeente Harlingen voornemens is een drietal percelen grond aan Ontwikkelingsmaatschappij Kimswerda B.V. te verkopen. Het betreft de volgende percelen, kadastraal bekend, gemeente Harlingen:

 

Het betreft de volgende percelen, kadastraal bekend, gemeente Harlingen:

 

Aan de Kimswerderweg te Harlingen is een detailhandelscentrum gevestigd. Ontwikkelings- maatschappij Kimswerda B.V. is de ontwikkelaar van dit detailhandelscentrum.  De voornoemde percelen grond zijn benodigd voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van het centrum. 

 

Ontwikkelingsmaatschappij Kimswerda B.V. enige serieuze gegadigde

De gemeente is van mening dat Ontwikkelingsmaatschappij Kimswerda B.V. de enige serieuze gegadigde is voor aankoop van de voornoemde percelen. Om die reden ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan andere geïnteresseerden om mee te dingen naar de onderhavige gronden. 

 

Criteria en onderbouwing

De gemeente heeft aan de hand van criteria een onderbouwing opgesteld op grond waarvan zij meent dat Ontwikkelingsmaatschappij Kimswerda B.V. de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde percelen grond te kopen. Deze criteria en bijbehorende onderbouwing kunt u opvragen bij het team Juridische Zaken van de gemeente Harlingen. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het Klantcontactcentrum op 14 0517 of via info@harlingen.nl.

 

Belangstellende(n) voor koop

Iedere belangstellende die van mening is eveneens in aanmerking te komen voor aankoop van de onderhavige gronden kan een schriftelijke en gemotiveerde reactie sturen. Deze reactie moet uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 door het college van burgemeester en wethouders zijn ontvangen.

 

U kunt deze sturen aan:

Per e-mail: info@harlingen.nl

Per post:    Burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. 

U kunt uw reactie ook persoonlijk afgeven op het gemeentehuis. Het bezoekadres van de gemeente Harlingen (locatie Groenlandsvaarder) is: Voorstraat 35, (8861 BD)  Harlingen. Raadpleegt u de website voor de openingstijden van het gemeentehuis.

 

Vervolgprocedure

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de hand van de voornoemde criteria beoordelen of belangstellende(n) die zich vóór 30 april 2022 hebben gemeld tevens als serieuze gegadigden zijn aan te merken. Ingeval het college besluit dat dit niet het geval is, zullen deze belangstellende(n) zich binnen 3 weken tot de voorzieningenrechter kunnen wenden. Wanneer zich geen belangstellenden bij het college en de voorzieningenrechter melden, zullen de gronden aan Ontwikkelingsmaatschappij Kimswerda B.V. worden verkocht en geleverd.

 

Ontwerpbestemmingsplan Harlingen – Uitbreiding Maritieme Academie, ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een facilitair gebouw en ontwerp beschikking hogere waarde.

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in het kader van een gecoördineerde afhandeling met ingang van 11 april 2022 gedurende zes weken ter inzage liggen:

 • het ontwerpbestemmingsplan Harlingen – Uitbreiding Maritieme Academie;
 • de ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van een facilitair gebouw op een locatie aan de Almenumerweg te Harlingen;
 • ontwerp besluit tot vaststelling van hogere geluidswaarden op de gevels van het nieuwe gebouw.

 

De stukken zijn op de volgende wijze raadpleegbaar:

 • Het ontwerpbestemmingsplan via de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere waarde bij het Klanten-contactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.

 

Gemeente en gebiedsteam Harlingen gesloten

Op de volgende data zijn de gemeente en het gebiedsteam gesloten

 • Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022
 • Paasmaandag 18 april 2022
 • Koningsdag: woensdag dinsdag 27 april 2022

 

Aanwijzen huwelijkslocatie voor 1 dag

Het college van burgemeester en wethouders heeft de onderstaande huwelijkslocatie voor 1 dag aangewezen: Op het Wad binnen de grenzen van de gemeente Harlingen op donderdag 28 april 2022.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA  HARLINGEN.

 

Wegwerkzaamheden in de gemeente Harlingen

 • Buitenhavens te Harlingen, stremming In verband met evenement geldt het volgende Stremming Nieuwe Willemshaven en Voorhaven te Harlingen; Dit geldt op zaterdag 9 april 2022 van 11.50 tot 12.30 uur. Sloeproeiwedstrijd vanuit de Nieuwe Willemshaven naar de Boontjes vv, Doorvaart uitsluitend na toestemming verkeerspost
 • Vanaf maandag 11 april wordt gestart met het opspuiten van het strand van Harlingen. Hierbij wordt zand gebruikt wat vrijkomt bij het onderhouden van de vaargeul. Het opspuiten zal ongeveer 5 dagen in beslag nemen. De trailerhelling blijft bereikbaar.
 • Vanaf maandag 4 april tot en met dinsdag 12 april 2022 is de Harlingerstraatweg (deel Haulewei inclusief kruispunt tot Skiepedykje) afgesloten. In verband met het realiseren van verkeersvoorzieningen. De lang parkeerterreinen blijven bereikbaar.
 • In verband met de Vlootdag geldt de volgende stremming. Zaterdag 9 april 2022 is de Zuiderhaven (zeezijde) afgesloten voor (vracht) auto's van 7.00 uur tot en met 19.00 uur.
 • Vanaf maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 15 april 2022 is het Werfpad en de Zuiderhaven gestremd in verband met herbestratingswerkzaamheden. Er zal gestart worden aan de zijde van het Werfpad en gewerkt worden richting Zuiderhaven.
 • Vanaf maandag 28 maart tot en met vrijdag 15 april 2022 is de Blauwe Slenk, ter hoogte de nummers 2 tot en met 10, afgesloten voor (vracht)auto's. Dit in verband met het woonrijp maken van de grond. Voetgangers kunnen via de stoep.
 • Vanaf maandag 4 april tot en met vrijdag 29 april is de Admiraal Stellingwerfstraat gestremd, vanwege het vervangen van een waterleiding. De Admiraal Stellingwerfstraat is wel bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Gemeente

Meer nieuws

Kom genieten bij dé Irish Pub van Harlingen!

08-04-2022

HARLINGEN - Bij The Shamrock aan de Grote Bredeplaats kun je genieten van verschillende bieren en whiskeys en als je een sportwedstrijd wilt zien, ben je hier zeker weten op de juiste plaats!

Deze week in Afslag Harlingen bij Omroep RSH

08-04-2022

HARLINGEN - Zaterdag 9 april is er van 11.00 - 13.00 uur bij Omroep RSH weer een nieuwe aflevering van Afslag Harlingen, Harlingenboeit.nl geeft alvast een tipje van de sluier.

Aanmelding 71e editie Lanenkaatsen van start!

08-04-2022

HARLINGEN - Nog een kleine 2 maanden en dan is de 71e editie van het Lanenkaatsen weer losgebarsten met een mix van spanning, humor en sensatie.

Reacties

Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires TeamFRL TeamFRL Haarmode Cats Haarmode Cats Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Zensa Moda Zensa Moda Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Copini Opticiëns Copini Opticiëns Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Visie Events Visie Events Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Hubo-Faber Hubo-Faber Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis CDA Harlingen CDA Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Wellheat Shop Wellheat Shop The Shamrock The Shamrock BENG Evenementen BENG Evenementen
BENG Evenementen BENG Evenementen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Wellheat Shop Wellheat Shop TeamFRL TeamFRL Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Fotografie Dorus Fotografie Dorus Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Hubo-Faber Hubo-Faber Copini Opticiëns Copini Opticiëns Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zensa Moda Zensa Moda Karsten Wonen Karsten Wonen Visie Events Visie Events Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen The Shamrock The Shamrock CDA Harlingen CDA Harlingen