Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 1 - 2023

06-01-2023

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 2 t/m 6 januari 2023.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 22-12-2022, Stichting Harlinger Watersport en Recreatie Evenementen, Evenementenvergunning voor het organiseren van het Harlinger Kampioenschap Sloeproeien op 22 april 2023.
 • 27-12-2022, P. Pieters, Vergunning voor ingebruikname openbare grond voor het plaatsen van een container op een parkeervak achter de Kerkpoortstraat 21 te Harlingen.
 • 27-12-2022, Rotary Club Harlingen, Evenementenvergunning voor het organiseren van het Engelse Tuinfeest op 27 april 2023.
 • 27-12-2022, Rotary Club Harlingen, Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor de tijdelijke verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het Engelse Tuinfeest op 27 april 2023.
 • 28-12-2022, The Shamrock Irish Pub, Aanwezigheidsvergunning voor het mogen plaatsen van speelautomaten in The Shamrock voor het jaar 2023.
 • 03-01-2023, Lions Franeker-Harlingen, Evenementenvergunning voor het organiseren van de Lions Wadden Rally op 25 maart 2023.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 •  04-01-2023, R. Plekker, Heiligeweg 26, 8861 EH Harlingen, wijziging leidinggevenden.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 28-12-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 22-12-2022, Oude Trekweg, Perceel D 3150, Harlingen, het bouwen van een winkelruimte;
 • 23-12-2022, Noorderhaven 114, Harlingen, vergunning brandveilig gebruik;
 • 23-12-2022, Lange Lijnbaan 58, Harlingen, het uitbreiden van hal 6 van de betonfabriek;
 • 27-12-2022, Balklandpark, perceel A 10508, Harlingen, het realiseren van een bijenstal.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

 • 22-12-2022, Harlingerstraatweg, Perceel D 89, Midlum, het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling;
 • 23-12-2022, Heiligeweg 28, Harlingen, het verbouwen van een kantoor tot woning;
 • 23-12-2022, Noorderhaven 33, Harlingen, het verbouwen van de woning;
 • 23-12-2022, Nieuw Trebol 7, Harlingen, het legaliseren van reeds geplaatste zonwering.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 22-12-2022, Diverse locaties, Harlingen, het kappen van 18 zieke bomen;
 • 22-12-2022, Midlumerlaan 30, Harlingen, het kappen van een boom;
 • 23-12-2022, Zuiderbolwerk 20, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 23-12-2022, Noorderhaven 61, Harlingen, het intern verbouwen en het wijzigen van de gevels van het pand;
 • 23-12-2022, Franekereind 42, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 24-12-2022, Alde Leane, Perceel F 431, Wijnaldum, het legaliseren van een pluk-/ schooltuin;
 • 27-12-2022, Zuiderhaven 162, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 28-12-2022, Waddenpromenade, Harlingen, het bouwen van bunkers ten behoeve van elektronica en bediening van de bruggen;
 • 28-12-2022, Westmeep 22, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning met garage;
 • 28-12-2022, Zuiderhaven 116, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij

burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Tijdelijke pop-up vaccinatielocatie

GGD Fryslân opent op dinsdag 17 januari 2023 weer een tijdelijke pop-up vaccinatielocatie in Harlingen. De data hiervoor zijn als volgt:

 

 • Dinsdag 17 januari, van 10:00 - 13:00 uur
 • Dinsdag 31 januari, van 10:00 - 13:00 uur
 • Dinsdag 07 februari, van 10:00 - 13:00 uur
 • Dinsdag 14 februari, van 10:00 - 13:00 uur

 

De vaccinatielocatie is in het Multifunctioneel Centrum het Vierkant. Het adres is Johan van Oldebarneveltstraat 2, 8862 BB Harlingen. U kunt uw vaccinatie tussen 10.00 en 13.00 uur halen. Een afspraak maken is niet nodig. U kunt gewoon komen op het tijdstip dat u past. Houd er wel rekening mee dat u misschien moet wachten. Neem een geldig identiteitsbewijs en een mondkapje mee.

             

Raadscommissie 11 januari 2023 en Raadsvergadering 25 januari 2023

In de raadscommissie van woensdag 11 januari 2023, aanvang 19.30 uur, worden de volgende punten voorbereid:

 • Evaluatie Tall Ships Races
 • Cultuurnota gemeente Harlingen 2022 - 2028
 • Fryske regiovisie Jeugdhulp
 • Oplossen wachtlijst Beschut werk
 • Landschapsbiografie 'Harlingen, landschap aan zee'
 • Diverse besluiten onder de Omgevingswet
 • Raadsinformatiebrief Zeehavenbad
 • Aanpassen OZB-percentages 2023
 • Diverse aanpassingen in Gemeenschappelijke Regeling (GR) Marrekrite
 • Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2024 - 2027
 • Verhoging decentraal opleidingsbudget griffie
 • Budget gemeenteraadsverkiezingen

 

De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl of via het burgeraccount van iBabs-pro (site: harlingen, e-mail: burger, wachtwoord: burger)

 

In de Raadsvergadering van woensdag 25 januari, aanvang 19.30 uur, wordt over de raadsvoorstellen een besluit genomen. Publiek kan de vergadering bijwonen of volgen via de livestream op de website. Wilt u inspreken? Dat kan in de raadscommissie, dat mag ook over punten gaan die niet op de agenda staan. Meldt u uiterlijk 9 januari aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl.

 

Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Harlingen – Verplaatsing Aldi’

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat ter inzage liggen:

 • Het op 21 december 2022 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Harlingen – Verplaatsing Aldi’. Dit bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van de supermarkt aan de Westerzeedijk 1 naar het perceel aan de Oude Trekweg 34b in Harlingen nabij de rotonde. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan hebben betrekking op de toekomstige verkeersontsluiting van het terrein.
 • De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst welke gesloten is tussen de gemeente en de initiatiefnemer ten behoeve van de verplaatsing van de supermarkt.

 

Locatie en termijn ter inzage

Bovengenoemde stukken liggen met ingang van 9 januari 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Daarnaast kan het vastgestelde bestemmingsplan ook worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Indienen beroep

Er kan door belanghebbenden beroep worden ingediend tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. Het beroepschrift kunt u tijdens de beroepstermijn van zes weken (dus t/m 19 februari 2023) schriftelijk indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.  

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Nieuwjaarsreceptie gemeente Harlingen 2023

De gemeente Harlingen nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op maandag 16 januari van 17.00 – 19.00 uur in Anna Casparii, Noorderhaven 71 in Harlingen.  Na de nieuwjaarspeech van burgemeester Ina Sjerps, luiden we samen het nieuwe jaar in onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens de receptie worden ook de Boei van Harlingen en de Hotze Schuiltrofee uitgereikt.

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Dinsdag 17 januari 2023 is de Havenweg-Spoorstraat vanaf 7.00 uur tot en met 14.00 uur afgesloten. In verband met het herstellen van de schade aan fiets/voetgangersoversteekplaats. Er is een omleiding via de Zuiderhaven.
 • Vanaf maandag 12 september 2022 tot en met 12 juni 2023 is de Kerkpoortsbrug (Rozengracht - Harmenspark) gestremd in verband met onderhouds-werkzaamheden.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Burgerhulpverlening onder druk

06-01-2023

HARLINGEN - Maandag 2 januari werd in het NOS journaal van 20.00 uur melding gemaakt van het feit dat er 30.000 burgerhulpverleners zijn afgehaakt en niet meer kunnen worden opgeroepen als er een reanimatie moet plaats vinden.

U2 Onair bij Omroep RSH

06-01-2023

HARLINGEN - Zaterdag 7 januari 2023 van 10.00 – 11.00 uur, presentatie en samenstelling door Dorus Breidenbach.

Genomineerden Hotze Schuiltrofee 2022 bekend

06-01-2023

HARLINGEN - De drie genomineerden voor de beste sportprestatie van 2022 zijn bekend: karateka Hillebrand Pander, Zeerobben Vrouwen 1 en het afdelingspartuur van Kaatsvereniging Eendracht.

Wellheat Shop Wellheat Shop Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor IJssalon Min12 IJssalon Min12 Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen The Shamrock The Shamrock Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten BENG Evenementen BENG Evenementen Zensa Moda Zensa Moda Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad CDA Harlingen CDA Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas TeamFRL TeamFRL Fotografie Dorus Fotografie Dorus Visie Events Visie Events Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Karsten Wonen Karsten Wonen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation
CDA Harlingen CDA Harlingen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Wellheat Shop Wellheat Shop BENG Evenementen BENG Evenementen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Hubo-Faber Hubo-Faber Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Karsten Wonen Karsten Wonen Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE