HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

Stem voor een groener socialer en inclusiever HARLINGEN!
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 1 - 2022

06-01-2022

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 3 t/m 7 januari 2022.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 23-12-2021, TSM Horeca B.V., Waddenpromenade 5, 8861 NT Harlingen, wijzigen leidinggevenden op Alcoholvergunning.
 • 24-12-2021, Poiesz Vastgoed B.V., Edisonstraat 3, 8606 JH Sneek, wijziging leidinggevenden op Alcoholvergunning slijter.
 • 24-12-2021, VOF Kemper, Kemper en Bruijn, Westerzeedijk 17, 8862 PK Harlingen, Alcoholvergunning voor exploitatie horeca inrichting Westerzeedijk 2, 8862 PK Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 06-01-2022 de volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 22-12-2021, Koningsweg 27, Harlingen, het verhogen van bestaande loods;
 • 23-12-2021, Dalpad 9, Harlingen, het verbouwen van het pand;
 • 23-12-2021, Koningin Julianastraat, Perceel A 10744, Harlingen, het bouwen van 24 rug-aan-rugwoningen;
 • 26-12-2021, Readyk 15, Harlingen, het aanleggen van een in-/uitrit;
 • 30-12-2021, Jan Rudolf Thorbeckestraat 108 A t/m J, Harlingen het bouwen van tien garageboxen;
 • 31-12-2021, Curiestraat, Perceel F 1470, Harlingen, het bouwen van een complex met kleinschalige werk- en opslagruimten;
 • 01-01-2022, De Spiker 43, Harlingen, het plaatsen van een dakkapel;
 • 03-01-2022, Lange Lijnbaan 60, Harlingen, het aanleggen van twee inpandige opslagtanks;
 • 05-01-2022, Ludingaweg 31, Harlingen, het realiseren van een tweede bedrijfswoning.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:
 • 23-12-2021, Midlumerlaan 58, Harlingen, het bouwen van een garage;
 • 24-12-2021, Heiligeweg 11, Harlingen, het vervangen van twee markiezen op de begane grond en het nieuw plaatsen van drie markiezen op de eerste verdieping;
 • 04-01-2022, Grote Bredeplaats 19, Harlingen, het bouwen van een steegmuur;
 • 05-01-2022, Westmeep, kavel 143, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:
 • 23-12-2021, Grote Bredeplaats 2, Harlingen, het vervangen van de markiezen aan de zijgevel;
 • 03-01-2021, Frittemastraat 28, Midlum, het realiseren van een tijdelijke woonruimte.
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
 
De volgende aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning is verleend:
 • 04-01-2022, Harlingen, het aanleggen van een betonnen wandelpad tussen de Westerzeedijk en De Hoop.
Degene wiens belang rechtstreeks bij het vaststellen is betrokken kan tegen deze beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht p/a: Guyotplein 1 te Groningen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de gemeente Harlingen ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd. De beschikking ligt vanaf 10-01-2022 ter inzage. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.
 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen – Almenum wooncentrum’ met ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 10-01-2022 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Harlingen – Almenum wooncentrum’ ter inzage liggen.
 
Wat regelt het ontwerpbestemmingsplan?
De Bouwvereniging heeft het voornemen om de verouderde gebouwen van het woonzorgcentrum Almenum aan het Van Harinxmakanaal te slopen en hiervoor in de plaats nieuwbouw te realiseren in meerdere gebouwen. Alle 162 appartementen worden gesloopt en daarvoor komen 155 woonappartementen terug.
 
De voorgenomen herontwikkeling past niet binnen de bouwvlakken van het geldende bestemmingsplan. In de raad van 22-12-2021 heeft de raad ingestemd met de reactienota en is besloten om het ontwerpbestemmingsplan en -beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen.
 
Wat regelt het ontwerpbeeldkwaliteitsplan?
Op basis van het beeldkwaliteitsplan kan de toekomstige welstandsbeoordeling van de bouwplannen in het plangebied plaatsvinden.
 
Wat regelt het ontwerpbesluit hogere grenswaarde?
De Wet geluidhinder (Wgh) stelt grenzen aan de geluidbelasting bij gevoelige bestemmingen zoals woningen. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ten aanzien van industrielawaai voor de woningen aan het kanaal een lichte overschrijding optreedt van de normen met 2 dB. Deze woningen kunnen worden gerealiseerd binnen de randvoorwaarden van de Wgh met een hogere waardenprocedure van 52 dB(A) voor uitsluitend industrielawaai. De hogere waardenprocedure wordt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan gestart.
 
Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 10-01-2022 ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de geldende corona maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517.
 • Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunnen verder bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Hoe reageren?
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (t/m 20-02-2022) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.
 

Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 10-01-2022 gedurende zes weken het vastgestelde bestemmingsplan en het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ‘Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk’ voor iedereen ter inzage liggen. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 08-12-2021 deze stukken definitief vastgesteld.
 
Wat regelt het bestemmingsplan?
In september 2019 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp en de ontwikkelstrategie voor het Westerzeedijkgebied vastgesteld. In dat schetsontwerp is voor een deelgebied (vlek 5), ten noorden van de camping, de beoogde functie van verblijfsrecreatie toegekend. Daarna is tussen de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf Zeelenberg een overeenkomst gesloten om het gebied te ontwikkelen met maximaal 50 recreatiewoningen.
 
Het beoogde plan is echter in strijd met de geldende agrarische bestemming. Om die reden hebben een ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zes weken ter inzage gelegen en zijn de ontvangen zienswijzen beantwoord. Daarna heeft de raad het nieuwe bestemmingsplan definitief vastgesteld.
 
Wat regelt het beeldkwaliteitsplan?
Op basis van het beeldkwaliteitsplan kan de toekomstige welstandsbeoordeling van de bouwplannen in het plangebied plaatsvinden.
 
Locatie en termijn ter inzage
De documenten liggen met ingang van 10-01-2022 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de geldende corona maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunnen verder bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Indienen beroep
Een belanghebbende kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan binnen bovengenoemde termijn (dus t/m 20-02-2022) schriftelijk een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
 

Raadscommissie 12-01-2022 en Raadsvergadering 26-01-2022

In de raadscommissie van woensdag 12-01-2022, aanvang 19.30 uur, worden o.a. de volgende punten voorbereid:
 • Toelating mevrouw A. Berkouwer tot lid van de raad van Harlingen Benoeming mevrouw A.R. Hoendervoogt als lid van de werkgeverscommissie
 • Centrale huisvesting gemeente Harlingen
 • Besluitvorming rondom Tall Ship Races 2022
 • Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
 • Archiefverordening gemeente Harlingen 2021
 • Verklaring van geen bedenkingen woningbouw Stationsgebied
 • Aanpassen OZB percentages 2022
De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl of via het burgeraccount van iBabs-pro (site:harlingen, e-mail: burger, wachtwoord:burger)
 
In de Raadsvergadering van woensdag 26-01-2022, aanvang 19.30 uur, wordt over de raadsvoorstellen een besluit genomen. U kunt de raadscommissie en raadsvergadering volgen via de live-stream op de website.
Wilt u inspreken? Dat kan in de raadscommissie, dat mag ook over punten gaan die niet op de agenda staan. Meldt u uiterlijk 10-01-2022 aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl.
 

Ontvang de WOZ aanslag via MijnOverheid

Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan. MijnOverheid biedt toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. De gemeente Harlingen verstuurt dit jaar de WOZ aanslag digitaal via MijnOverheid.
 
Activeer in vier stappen uw account op mijn.overheid.nl
Al veel Nederlanders kennen het gemak van MijnOverheid. Ervaar het zelf en activeer uw account met uw DigiD op mijn.overheid.nl. Na registratie kunt u direct gebruikmaken van Berichtenbox. Heeft u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan via digid.nl/aanvragen.
 
 1. Ga naar mijn.overheid.nl en meld u aan via DigiD. Vervolgens gaat u akkoord dat u post van de overheid voortaan digitaal in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt.
 2. Wilt u een e-mail ontvangen als u nieuwe post in uw Berichtenbox heeft ontvangen? Kies dan, ja.
 3. Geef uw e-mailadres op. U krijgt voortaan op dit e-mailadres een melding als u nieuwe post in uw Berichtenbox heeft ontvangen.
 4. Om te controleren of het e-mailadres correct is, sturen we u een e-mail met een verificatiecode. Vul de code in.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Op maandag 10-01-2022 vanaf ca. 07:00 uur tot vrijdag 14-01-2022 ca. 17:00 uur is de Roeperssteeg afgesloten in verband met het aanbrengen duivenwering aan pand Noorderhaven 106.
 • Op maandag 10-01-2022 vanaf ca. 07:00 uur tot vrijdag 18-03-2022 ca. 16:00 uur is de Winamerdyk, bij de brug Reatille, afgesloten in verband met vervangen Reatillebrug.

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

fc Harlingen start met de jeugdtrainingen

06-01-2022

HARLINGEN - Na 3 weken vakantie komt er weer beweging op en rond de velden van fc Harlingen.

Weekspecial Hippe Frieten: Koreaanse kip én stamppot rode kool!

06-01-2022

HARLINGEN - Onder de titel ‘Weekspecial’ brengt Hippe Frieten iedere week van donderdag t/m zondag een speciale Loaded Fries onder de aandacht.

Reacties