Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 18 - 2020

01-05-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 27-04 t/m 01-05-2020.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 21-04-2020, De heer S. Kooistra, aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen op het parkeerterrein van de Jumbo aan de Spoorstraat 1 te Harlingen in de periode 10 oktober 2020 tot en met 10 januari 2021.
 • 23-04-2020, Poiesz Supermarkten B.V., 8862 BB – 5, aanvraag ontheffing winkeltijdenwet voor donderdag 21 mei.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 22-04-2020 tot en met 29-04-2020.
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 22-04-2020, Hopmansweg 3, Midlum, het plaatsen van een overkapping;
 • 23-04-2020, Nieuweburen 21, Harlingen, het vervangen van de dakkapel;
 • 27-04-2020, Nieuwe Willemskade 5, Harlingen, het plaatsen van nieuwe handelsreclame;
 • 27-04-2020, Schuitenzand 20, Harlingen, het legaliseren van een erfafscheiding;
 • 28-04-2020, Buorren 49, Wijnaldum, het kappen van een wilg;
 • 28-04-2020, Ludingaweg 27, Harlingen, het bouwen van een loods
 • 29-04-2020, Oosterparkweg 15, Harlingen, het kappen van een esdoorn.
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:
 • 24-04-2020, Midlumerlaan 39, Harlingen, het verbouwen van de woning;
 • 28-04-2020, Achlumerdijk 101, Harlingen, het uitbreiden van bestaand kinderdagverblijf;
 • 28-04-2020, F Domela Nieuwenhuisstraat 1, Harlingen, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.
 

Bediening bruggen en sluizen in Harlingen enigszins verruimd

Brug- en sluisbediening
De bruggen en sluizen in Harlingen worden vanaf 1 mei tot nader bericht volgens aangepast regime bediend.
 • Buitenbruggen: maandag t/m zondag van 08 - 19.00 uur (alleen beroepsvaart en vaste liggers, geen passanten.
 • Binnenbruggen: maandag t/m zondag van 09 - 12.00 /13.00 - 19.00 uur (alleen doorvaart, werfbezoek en vaste liggers, geen passanten)
 • Grote en Kleine sluis: op afspraak
Dit betekent een verruiming ten opzicht van het winterregime dat tot op heden gold. Verruiming van de tijden is wenselijk en past binnen de bedoeling. Dit is een besluit van de gezamenlijke burgemeesters van de Friese gemeenten. Voorzieningen langs havens en kaden, zoals
toiletgebouwen, zijn in ieder geval tot 20 mei gesloten.
 
Sluiting Jachthaven Noorder- en Zuiderhaven en HWSV voor passanten blijft van kracht
Om de veiligheid te kunnen waarborgen blijven de jachthavens in de Noorder- en Zuiderhaven en van de Harlinger Watersportvereniging tot nader bericht gesloten voor passanten. Op overnachtingen in de jachthaven is nog geen verbod. Vaste liggers kunnen hun boot dus gewoon bezoeken.
 
Ligplaatsen stadsgrachten beperkt
Omdat veel charterschepen voorlopig nog niet kunnen varen met gasten, worden de winterligplaatsen in de stadsgrachten langer gehandhaafd. Omdat de ruimte beperkt is zal Port of Harlingen zolang terughoudend pleziervaart toelaten. Neem hiervoor tijdig contact op met het havenbedrijf. Bedieningstijden en contactgegevens zijn te vinden op de website van het havenbedrijf portofharlingen.nl.
 

Voorontwerpbestemmingsplan Harlingen- Koningin Wilhelminastraat (Woon-Zorggebouwen)

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 6 mei 2020 gedurende zes weken voor
iedereen het voorontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen - Koningin Wilhelminastraat (Woon-Zorggebouwen)’ ter inzage ligt.
 
Wat regelt het bestemmingsplan?
De Bouwvereniging heeft het voornemen om het gebied ten zuiden van het station aan de Koningin Wilhelminastraat te herontwikkelen. Het plangebied betreft het noordelijke deel van de wijk Plan Zuid direct ten westen de middelbare school, de RSG Simon Vestdijk, en ten zuiden van de spoorwegverbinding. De huidige invulling van het gebied bestaat uit een grasveld met een vijver. Binnen het plangebied staan geen gebouwen en of bouwwerken. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden 26 zorgwoningen mogelijk gemaakt.
 
Waar ter inzage?
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf woensdag 6 mei ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige corona maatregelen is het gebouw gesloten en kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling via
telefoonnummer 14 0517. De planstukken kunnen ook bekeken worden op de website ruimtelijkeplannen.nl
 
Hoe reageren?
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (t/m 16 juni 2020) over het voorontwerpbestemmingsplan mondeling of schriftelijk zijn of haar inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.
 

Raadsvergadering 6 mei 2020

In de Raadsvergadering van woensdag 6 mei 2020, aanvang 19.30 uur, wordt over de volgende raadsvoorstellen een besluit genomen:
 • Actualisatie Grondbeleid
 • Concept Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân
 • FUMO lidmaatschap WSGO
 • Vaststellen nieuwe Havenverordening 2020
 • Bekrachtiging geheimhouding vaststellingsovereenkomsten
 
De agenda en stukken kunt u vinden op de website: harlingen.nl
 
Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus wordt de vergadering digitaal gehouden. Publiek kan de vergadering volgen via de livestream
op de website. De voorafgaande raadscommissie heeft schriftelijk plaatsgevonden. U kunt gebruik maken van het inspreekrecht door digitaal in te spreken tijdens de raadsvergadering of uw inspraakreactie schriftelijk in te dienen. Voor beide mogelijkheden geldt: meldt u uiterlijk 4 mei 2020 aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl of telefonisch 14 0517.
 

Inspraak logiesbeleid

Burgemeester en Wethouders van Harlingen maken bekend dat er een ontwerp logiesbeleid is opgesteld. Dit ontwerp logiesbeleid wordt nu ter inzage gelegd.
 
Ontwerp logiesbeleid
In de rapportage “Onderzoek behoefte en beleid kleinschalige logiesmarkt Harlingen” wordt een beeld geschetst van de kansen voor meer kleinschalig logiesaanbod. Met dit document wordt een basis gelegd voor een actueel beleid inzake de mogelijkheden voor
kleinschalig logies. Hoofdregel die in dit beleid wordt vastgelegd is dat er nog wel ruimte is voor ondergeschikt toeristisch recreatieve verhuur (hierbij is verhuurder hoofdbewoners en is er ondergeschikt ruimte voor logies, bijv. B&B) maar er is de komende 5 jaar geen ruimte meer
voor kleinschalige bedrijfsmatige toeristisch-recreatieve verhuur. (eigenaar is niet in pand aanwezig bijv.(vakantie) woningen die worden verhuurd) Aan de hand van dit beleid wordt zichtbaar gemaakt voor welke vormen van logies ons college eventueel kan afwijken van het bestemmingsplan.
 
Ter inzage legging
Burgemeester en wethouders zijn voornemens het logiesbeleid ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Alvorens dit te doen wordt een ieder, op grond van de gemeentelijke inspraakverordening, in de gelegenheid gesteld te reageren. Het document is vanaf 4
mei 2020 te raadplegen op de website van de gemeente Harlingen. Het document ligt ook met ingang van 4 mei 2020 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet
op de huidige beperkende maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517. Een ieder kan tot en met 14 juni 2020 schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, postbus 10.000, 8860 HA Harlingen zijn of haar reactie op dit ontwerp logiesbeleid naar voren brengen.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf 29 april 2020 wordt de Liemendijk gestremd voor doorgaand verkeer. De planning is dat de straten op vrijdag 17 juli 2020 weer opengesteld kunnen worden. Eerst zullen er kabels & leidingen vervangen worden door aannemer HAK. Aansluitend wordt de riolering vervangen door aannemer Cnossen Infra BV. Er wordt begonnen op de hoek Zoutsloot-Liemendijk en vanaf daar richting het noorden en de Anjelierstraat gewerkt. Tijdens de werkzaamheden zijn de straten gestremd voor doorgaand verkeer. De woningen zullen te voet of per fiets bereikbaar blijven.
 • In verband met heiwerkzaamheden op het Dukdalfterrein van aannemer Heijmans wordt een deel van de Zuiderhaven en een deel van het Werfpad binnenkort tijdelijk gestremd. De stremmingen betreffen de volgende data:
 • Voor de Zuiderhaven de stremming van 30 april t/m 15 mei 2020.
 • Voor het gedeelte Werfpad tegen de Zuiderhaven aan de stremming van 18 april 2020 t/m 29 mei 2020.
 • Vanaf maandag 27 april tot en met vrijdag 15 mei 2020 is de Westerzeedijk afgesloten voor motorvoertuigen, het fietspad is niet afgesloten. Er is een omleidingsroute aanwezig. Het betreft werkzaamheden ter verbetering van de stadsentree.

Gemeente

Meer nieuws

Creatief met corona 🍀: Kunst kijken met Hugo - deel 5

01-05-2020

HARLINGEN - Nu door de Corona-maatregelen Museum het Hannemahuis voorlopig gesloten is voor publiek, laat directeur Hugo ter Avest via filmpjes bijzondere voorwerpen in het museum zien.

Bij Expert Harlingen hebben wij alles voor uw thuiskantoor!

01-05-2020

HARLINGEN - Thuis is nu belangrijker dan ooit.

Bediening bruggen en sluizen in Harlingen een beetje verruimd

01-05-2020

HARLINGEN - De bruggen en sluizen in Harlingen worden vanaf 1 mei tot nader bericht volgens aangepast regime bediend.

Reacties

De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Karsten Wonen Karsten Wonen De Lichtboei De Lichtboei Food 80/20 Food 80/20 Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Haarmode Cats Haarmode Cats Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Hubo-Faber Hubo-Faber Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Fotografie Dorus Fotografie Dorus The Shamrock The Shamrock Broodje Nuchter Broodje Nuchter Visie Events Visie Events Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Plus Lunenborg Plus Lunenborg IJssalon Min12 IJssalon Min12 Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Greenart Production Greenart Production
Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Food 80/20 Food 80/20 Zensa Moda Zensa Moda Broodje Nuchter Broodje Nuchter Fotografie Dorus Fotografie Dorus IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje BENG Evenementen BENG Evenementen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires