Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Heerlijk at the movies!

Heerlijk at the movies!

Op 16, 17 & 18 oktober wordt de parkeerplaats aan de Westerzeedijk in Harlingen omgebouwd tot een drive-in bioscoop. Bestel nu je tickets!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 18 - 2020

01-05-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 27-04 t/m 01-05-2020.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 21-04-2020, De heer S. Kooistra, aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen op het parkeerterrein van de Jumbo aan de Spoorstraat 1 te Harlingen in de periode 10 oktober 2020 tot en met 10 januari 2021.
 • 23-04-2020, Poiesz Supermarkten B.V., 8862 BB – 5, aanvraag ontheffing winkeltijdenwet voor donderdag 21 mei.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 22-04-2020 tot en met 29-04-2020.
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 22-04-2020, Hopmansweg 3, Midlum, het plaatsen van een overkapping;
 • 23-04-2020, Nieuweburen 21, Harlingen, het vervangen van de dakkapel;
 • 27-04-2020, Nieuwe Willemskade 5, Harlingen, het plaatsen van nieuwe handelsreclame;
 • 27-04-2020, Schuitenzand 20, Harlingen, het legaliseren van een erfafscheiding;
 • 28-04-2020, Buorren 49, Wijnaldum, het kappen van een wilg;
 • 28-04-2020, Ludingaweg 27, Harlingen, het bouwen van een loods
 • 29-04-2020, Oosterparkweg 15, Harlingen, het kappen van een esdoorn.
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:
 • 24-04-2020, Midlumerlaan 39, Harlingen, het verbouwen van de woning;
 • 28-04-2020, Achlumerdijk 101, Harlingen, het uitbreiden van bestaand kinderdagverblijf;
 • 28-04-2020, F Domela Nieuwenhuisstraat 1, Harlingen, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.
 

Bediening bruggen en sluizen in Harlingen enigszins verruimd

Brug- en sluisbediening
De bruggen en sluizen in Harlingen worden vanaf 1 mei tot nader bericht volgens aangepast regime bediend.
 • Buitenbruggen: maandag t/m zondag van 08 - 19.00 uur (alleen beroepsvaart en vaste liggers, geen passanten.
 • Binnenbruggen: maandag t/m zondag van 09 - 12.00 /13.00 - 19.00 uur (alleen doorvaart, werfbezoek en vaste liggers, geen passanten)
 • Grote en Kleine sluis: op afspraak
Dit betekent een verruiming ten opzicht van het winterregime dat tot op heden gold. Verruiming van de tijden is wenselijk en past binnen de bedoeling. Dit is een besluit van de gezamenlijke burgemeesters van de Friese gemeenten. Voorzieningen langs havens en kaden, zoals
toiletgebouwen, zijn in ieder geval tot 20 mei gesloten.
 
Sluiting Jachthaven Noorder- en Zuiderhaven en HWSV voor passanten blijft van kracht
Om de veiligheid te kunnen waarborgen blijven de jachthavens in de Noorder- en Zuiderhaven en van de Harlinger Watersportvereniging tot nader bericht gesloten voor passanten. Op overnachtingen in de jachthaven is nog geen verbod. Vaste liggers kunnen hun boot dus gewoon bezoeken.
 
Ligplaatsen stadsgrachten beperkt
Omdat veel charterschepen voorlopig nog niet kunnen varen met gasten, worden de winterligplaatsen in de stadsgrachten langer gehandhaafd. Omdat de ruimte beperkt is zal Port of Harlingen zolang terughoudend pleziervaart toelaten. Neem hiervoor tijdig contact op met het havenbedrijf. Bedieningstijden en contactgegevens zijn te vinden op de website van het havenbedrijf portofharlingen.nl.
 

Voorontwerpbestemmingsplan Harlingen- Koningin Wilhelminastraat (Woon-Zorggebouwen)

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 6 mei 2020 gedurende zes weken voor
iedereen het voorontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen - Koningin Wilhelminastraat (Woon-Zorggebouwen)’ ter inzage ligt.
 
Wat regelt het bestemmingsplan?
De Bouwvereniging heeft het voornemen om het gebied ten zuiden van het station aan de Koningin Wilhelminastraat te herontwikkelen. Het plangebied betreft het noordelijke deel van de wijk Plan Zuid direct ten westen de middelbare school, de RSG Simon Vestdijk, en ten zuiden van de spoorwegverbinding. De huidige invulling van het gebied bestaat uit een grasveld met een vijver. Binnen het plangebied staan geen gebouwen en of bouwwerken. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden 26 zorgwoningen mogelijk gemaakt.
 
Waar ter inzage?
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf woensdag 6 mei ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige corona maatregelen is het gebouw gesloten en kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling via
telefoonnummer 14 0517. De planstukken kunnen ook bekeken worden op de website ruimtelijkeplannen.nl
 
Hoe reageren?
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (t/m 16 juni 2020) over het voorontwerpbestemmingsplan mondeling of schriftelijk zijn of haar inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.
 

Raadsvergadering 6 mei 2020

In de Raadsvergadering van woensdag 6 mei 2020, aanvang 19.30 uur, wordt over de volgende raadsvoorstellen een besluit genomen:
 • Actualisatie Grondbeleid
 • Concept Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân
 • FUMO lidmaatschap WSGO
 • Vaststellen nieuwe Havenverordening 2020
 • Bekrachtiging geheimhouding vaststellingsovereenkomsten
 
De agenda en stukken kunt u vinden op de website: harlingen.nl
 
Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus wordt de vergadering digitaal gehouden. Publiek kan de vergadering volgen via de livestream
op de website. De voorafgaande raadscommissie heeft schriftelijk plaatsgevonden. U kunt gebruik maken van het inspreekrecht door digitaal in te spreken tijdens de raadsvergadering of uw inspraakreactie schriftelijk in te dienen. Voor beide mogelijkheden geldt: meldt u uiterlijk 4 mei 2020 aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl of telefonisch 14 0517.
 

Inspraak logiesbeleid

Burgemeester en Wethouders van Harlingen maken bekend dat er een ontwerp logiesbeleid is opgesteld. Dit ontwerp logiesbeleid wordt nu ter inzage gelegd.
 
Ontwerp logiesbeleid
In de rapportage “Onderzoek behoefte en beleid kleinschalige logiesmarkt Harlingen” wordt een beeld geschetst van de kansen voor meer kleinschalig logiesaanbod. Met dit document wordt een basis gelegd voor een actueel beleid inzake de mogelijkheden voor
kleinschalig logies. Hoofdregel die in dit beleid wordt vastgelegd is dat er nog wel ruimte is voor ondergeschikt toeristisch recreatieve verhuur (hierbij is verhuurder hoofdbewoners en is er ondergeschikt ruimte voor logies, bijv. B&B) maar er is de komende 5 jaar geen ruimte meer
voor kleinschalige bedrijfsmatige toeristisch-recreatieve verhuur. (eigenaar is niet in pand aanwezig bijv.(vakantie) woningen die worden verhuurd) Aan de hand van dit beleid wordt zichtbaar gemaakt voor welke vormen van logies ons college eventueel kan afwijken van het bestemmingsplan.
 
Ter inzage legging
Burgemeester en wethouders zijn voornemens het logiesbeleid ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Alvorens dit te doen wordt een ieder, op grond van de gemeentelijke inspraakverordening, in de gelegenheid gesteld te reageren. Het document is vanaf 4
mei 2020 te raadplegen op de website van de gemeente Harlingen. Het document ligt ook met ingang van 4 mei 2020 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet
op de huidige beperkende maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517. Een ieder kan tot en met 14 juni 2020 schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, postbus 10.000, 8860 HA Harlingen zijn of haar reactie op dit ontwerp logiesbeleid naar voren brengen.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf 29 april 2020 wordt de Liemendijk gestremd voor doorgaand verkeer. De planning is dat de straten op vrijdag 17 juli 2020 weer opengesteld kunnen worden. Eerst zullen er kabels & leidingen vervangen worden door aannemer HAK. Aansluitend wordt de riolering vervangen door aannemer Cnossen Infra BV. Er wordt begonnen op de hoek Zoutsloot-Liemendijk en vanaf daar richting het noorden en de Anjelierstraat gewerkt. Tijdens de werkzaamheden zijn de straten gestremd voor doorgaand verkeer. De woningen zullen te voet of per fiets bereikbaar blijven.
 • In verband met heiwerkzaamheden op het Dukdalfterrein van aannemer Heijmans wordt een deel van de Zuiderhaven en een deel van het Werfpad binnenkort tijdelijk gestremd. De stremmingen betreffen de volgende data:
 • Voor de Zuiderhaven de stremming van 30 april t/m 15 mei 2020.
 • Voor het gedeelte Werfpad tegen de Zuiderhaven aan de stremming van 18 april 2020 t/m 29 mei 2020.
 • Vanaf maandag 27 april tot en met vrijdag 15 mei 2020 is de Westerzeedijk afgesloten voor motorvoertuigen, het fietspad is niet afgesloten. Er is een omleidingsroute aanwezig. Het betreft werkzaamheden ter verbetering van de stadsentree.

Gemeente

Meer nieuws

Creatief met corona 🍀: Kunst kijken met Hugo - deel 5

01-05-2020

HARLINGEN - Nu door de Corona-maatregelen Museum het Hannemahuis voorlopig gesloten is voor publiek, laat directeur Hugo ter Avest via filmpjes bijzondere voorwerpen in het museum zien.

Bij Expert Harlingen hebben wij alles voor uw thuiskantoor!

01-05-2020

HARLINGEN - Thuis is nu belangrijker dan ooit.

Bediening bruggen en sluizen in Harlingen een beetje verruimd

01-05-2020

HARLINGEN - De bruggen en sluizen in Harlingen worden vanaf 1 mei tot nader bericht volgens aangepast regime bediend.

Reacties

De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona De Lichtboei De Lichtboei Visie Events Visie Events Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Food 80/20 Food 80/20 Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor BENG Evenementen BENG Evenementen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Plus Lunenborg Plus Lunenborg Copini Opticiëns Copini Opticiëns Karsten Wonen Karsten Wonen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Broodje Nuchter Broodje Nuchter Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt IJssalon Min12 IJssalon Min12 Fotografie Dorus Fotografie Dorus Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Haarmode Cats Haarmode Cats Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus
Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE The Shamrock The Shamrock Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Haarmode Cats Haarmode Cats Fotografie Dorus Fotografie Dorus Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Food 80/20 Food 80/20 VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt