RSG Simon Vestdijk 2021-2022

RSG Simon Vestdijk 2021-2022

Maak kennis met Simon Vestdijk! Ben je benieuwd? Meld je dan aan voor de beleefmiddagen, open dagen en voorlichtingsavonden en kom langs!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Spaar je club gezond

Spaar je club gezond

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Lunenborg sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 21 april 2021 - CDA Harlingen

29-04-2021

HARLINGEN - Benoeming duo-commissielid, kadernota, keuzedocument uitvoering participatiewet, economisch actieprogramma.

Het college had vanavond twee mededelingen

1. Wethouder Schoute: Het strand zou dit jaar weer volgens het tweejaarlijkse schema worden opgespoten, maar door omstandigheden is de aanbesteding door Rijkswaterstaat vertraagd, waardoor het nieuwe contract pas eind 2021 ingaat. Een aparte aanbesteding voor dit jaar zou € 70.000, - meer kosten dan twee jaar geleden. Daarom is de keuze gemaakt om te wachten op de gezamenlijke aanbesteding. Voor de komende periode komt de wethouder binnenkort met een mededeling wat we zelf kunnen doen om het strand schoon te houden.

 

In de raadsverslagen van collega raadsfracties wordt onder meer veronderstelt dat verzelfstandiging van de haven en oprichting van de Port of Harlingen o.a. de oorzaak is van het niet opspuiten van het strand. De aanbesteding ligt namelijk bij Rijkswaterstaat, niet bij de Port of Harlingen. PvdA haalt bijvoorbeeld het verbod van het sloeproeien en vissen erbij, dat een tijdje verboden werd in de haven. Ook dit is volgens hen te verwijten aan de verzelfstandiging. We hebben allemaal zitten te slapen bij de behandeling van het raadsvoorstel van de havenverordening. Er is door niemand behalve het CDA naar de verordening gevraagd. Iedereen heeft het recreatieve deel over het hoofd gezien. Inmiddels is het gelukkig hersteld en is het roeien en vissen weer toegestaan. Daarnaast wordt er beweert dat we met de oprichting van de Port of Harlingen geen invloed (meer) hebben op de komst van een Bio LNG centrale. Zonder verzelfstandiging hadden we ook geen zeggenschap gehad op de vergunningverlening. Die ligt namelijk bij de handhaver van de provincie de De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Dat de PvdA de verzelfstandiging van de haven nu aanwendt voor de inhoudelijke punten uit deze vergadering is wel heel bijzonder en droevig. Er wordt nu net gedaan alsof de verzelfstandiging van de haven geen juiste keuze is geweest. Kijkend naar de laatste jaarrekeningen van de Port of Harlingen, kunnen we wel concluderen dat verzelfstandiging van de haven in commercieel en organisatorisch opzicht een verstandige beslissing is geweest.

 

Om de verzelfstandige haven ook direct aan te grijpen als een slechte keuze omdat er 1 ondernemer geen compensatie krijgt van haven- en liggeld, gaat ons te ver. Ook het CDA is hier niet gelukkig mee, dat de gemeente als 100% aandeelhouder haar verantwoordelijkheid niet neemt, maar stelt wel samen met Harlingen belang het feit aan de orde en probeerden alsnog tevergeefs compensatie te vragen.

 

2. De burgemeester heeft wederom een mededeling over de overlast van jeugd in de binnenstad. Het gebiedsverbod liep 1 april af. Er is in de afgelopen drie weken geen overlast meer van de jeugd geweest in de binnenstad. Het Jongerenwerk is in gesprek met de betrokken jongeren.

 

Vragenhalfuurtje

Het CDA had twee vragen voor het vragenhalfuurtje:

Reynold Bontes vroeg de wethouder over de trainingsmogelijkheden van wielervereniging WCT Ouwe Seun in Harlingen. Sinds 2013 heeft Harlingen weer officieel een wielervereniging. Op dit moment is het een mooie solide vereniging en lijkt het ledenaantal nog steeds in de lift te zitten. In het weekend worden er duurtrainingen gehouden, dit zijn willekeurige routes. Op de woensdagen werd er afgelopen seinzoenen getraind op industrietrein de Oostport. Sinds kort kan/mag men niet meer trainen op de Oostpoort in verband met de verkeersveiligheid, ondanks eerdere maatregelen die in samenspraak met de gemeente zijn genomen.

 

De vraag van de CDA-fractie is: Is de wethouder inmiddels in gesprek met de vereniging over dit onderwerp, is er zicht op een passend alternatief waarbij de verkeersveiligheid kan worden gewaarborgd en/of heeft de WCT Ouwe Seun zelf nog alternatieven aangedragen die het onderzoeken waard zijn?

 

Antwoord van Wethouder Boon: Er zijn wel al veiligheidsmaatregelen getroffen, maar na overleg met de betrokkenen en de politie is de conclusie: Trainen op Oostpoort mag volgens de verkeerswet niet. Dit is voor deze groeiende vereniging een tegenvaller. Er is op 28 april een gesprek met een aantal partijen om te kijken om 1 maal per week een deel van het bedrijventerrein af te sluiten is. Dit gesprek wordt eerst afgewacht.

 

2e vraag van het CDA: Vorig jaar en ook dit jaar stelt het college zich in onze ogen goed op ten opzichte van onder andere de bruine zeilvaart en de horeca. Immers, beide bedrijfstakken krijgen geen nota voor het gebruik van openbaar gebied, openbaar water of kade. Er kunnen zich situaties voor doen, waarbij de onderneming niet tot de bruine zeilvaart of horeca behoord, maar wel gebruik maakt van openbaar gebied, openbaar water of kade en ook getroffen zijn door de landelijke Corona beperkingen en zo ook weinig tot geen omzet genereren. Hendrik Sijtsma had de volgende vragen:

  1. Heeft het college de ondernemers in beeld die door de Corona-maatregelen hun werk niet meer kunnen doen er hiermee geen inkomsten meer genereren, die buiten de gemeentelijke bevoegdheden vallen om voor compensatie van havengeld en precario in aanmerking te komen.
  2. Wat is de opstelling van het college hierin.

 

Antwoord van Wethouder Schoute: Het gaat waarschijnlijk om 1 ondernemer die vorig jaar in het gebied van Port of Harlingen lag en dit jaar in het gedeelte van de gemeente ligt. Port of Harlingen is niet bereid gevonden om net als de gemeente een compensatie te geven voor het kade en liggeld. Deze opstelling vinden wij jammer, met name omdat de gemeente 100% aandeelhouder is. Voor 2021 heeft deze ondernemer wel vrijstelling voor havengeld ontvangen van de gemeente Harlingen.

 

Raadsvoorstellen

Benoeming duo commissielid

Na het vertrek van Johan Erents, is Ankie Hoendervoogd in de vorige raadsvergadering beëdigd als raadslid voor de fractie van HOOP. Eenmansfracties mogen voor de commissievergaderingen een duo-commissielid benoemen. Mevr. Hoendervoogd heeft Dhr. S. Kooistra voorgedragen. Na behandeling en goedkeuring van de geloofsbrieven, heeft de burgemeester de belofte voorgelezen waarna de benoeming bevestigd is. Wij wensen dhr. Kooistra veel succes als commissielid.

 

Kadernota

De kadernota maakt deel uit van de Planning & Control cyclus. Deze cyclus omvat 3 documenten: de kadernota, de programmabegroting en de jaarstukken (de programmarekening). De programmabegroting en de jaarstukken zijn de wettelijk verplichte documenten. De kadernota is niet wettelijk verplicht. Deze kadernota is bedoeld om algemene uitgangspunten en kaders te stellen voor de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025. De kadernota is een uitgangspunt op basis waarvan het college en de ambtenaren de nieuwe begroting voor 2022 verder uitwerken, na vaststelling van de uitgangspunten en kaders in de raad. Ten opzichte van de kadernota 2021 zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen:

  • Salarissen en sociale lasten: geen aanvullende reservering voor loonstijgingen boven op de reeds gedane extra reservering van +1% per jaar (te beginnen op 1 juli 2021) bij de begroting 2021;  
  • Afvalstoffenheffing: in 2022 100% kostendekkend;
  • Rioolrecht: gezien de stand van de voorziening rioolheffing de huidige korting m.i.v. 2022 voor de periode 2022 t/m 2026 te verhogen van € 4 naar € 15;
  • Algemene uitkering: De herverdeling van het gemeentefonds is wederom een jaar uitgesteld, nu naar 1 januari 2023. Voor Harlingen bleek hieruit een positief effect van + € 1/ per inwoner. c.q. € 16.595. Dit wordt vooralsnog niet meegenomen in de meerjarenraming 2023-2025;

De kadernota is door de meerderheid aangenomen.

 

Keuzedocument uitvoering participatiewet Fryslan west

De gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland vormen met elkaar de Gemeenschappelijke regeling (GR) Fryslân-West. Als werkbedrijf van deze GR fungeert NV Empatec. Als gevolg van invoering van de Participatiewet, wijzigt de doelgroep en het verdienmodel van de NV. De Rijksvergoeding voor de loonkosten voor de Sociale werkvoorziening (SW) bouwt af, terwijl de doelstelling van de Participatiewet is om de doelgroep primair te begeleiden naar werk bij reguliere bedrijven. Het operationeel resultaat komt door de uitstroom van SW-medewerkers steeds meer onder druk te staan Er zijn dus keuzes nodig. De GR Fryslan west stelt in dit voorstel voor om een keuze te maken voor een nieuw Werkleerbedrijf, een soort Empatec 2.0.

 

De missie en ambitie zijn wel aanneembaar, maar de businesscase, het implementatieplan en de financiële onderbouwing, moeten nog volgen. Het keuzedocument is volgens Sietse Zoodsma niet duidelijk en helder genoeg als het gaat om de kaders die gesteld worden voor het opstellen van het bedrijfsplan. Daarom dienden het CDA samen met VVD, CU en HOOP een amendement in evenals dat in De Fryske Marren en Sudwest Fryslan is gebeurd om hiermee de raden te verbinden en de gezamenlijke colleges op te roepen om een aantal zaken duidelijk in het bedrijfsplan naar voren te laten komen. Het is juist de taak van de gemeenteraad om bij een raadsvoorstel de kaders scherper aan te zetten. Alhoewel de stemming in het algemeen bestuur (AB) bepalend is, wil dit niet zeggen dat het AB een in meerderheid aangenomen amendement zondermeer onbehandeld kan laten en van tafel kan vegen.

 

Zoals gezegd worden er in het algemeen bestuur waar de gezamenlijke wethouders deel van uitmaken in meerderheid besloten welke koers er gevaren moet worden. Dit zou o.a. een afspiegeling moeten zijn van de wensen van de gemeenteraad van Harlingen. Teleurstellend is opstelling van de PvdA die als een mak lammetje stelt dat de gemeenteraad van Harlingen buiten spel zou staan door deelname aan de gemeenschappelijke regeling (GR) en enige inspanning om het AB een duidelijke opdracht mee te geven laat schieten en tegen het amendement te stemmen en vervolgens bij het aannemen van het amendement zo gefrustreerd is, dat ze ook tegen het keuzedocument stemmen om een koers te formuleren om iedereen een zinvol leven te geven. Onbegrijpelijk en echt sociaal is deze opstelling niet. Als argument wordt aangegrepen dat er volgens het amendement bezuinigd zou moeten worden. Van wegbezuinigen is bij de indieners geen enkele sprake geweest. Bezuiniging in deze context wordt bedoeld door zaken slimmer en efficiënter aan te pakken.

 

Als er aan het einde van dit jaar een businessplan ligt die past binnen de huidige financiële kaders, dan ligt wat ons betreft dit model van het Werk-leerbedrijf voor de hand. Dit heeft volgens ons de sterkste focus op de arbeidsmarkt en op de uitstroom. Financieel gezien zouden wij ook graag een construct onderzocht willen hebben voor uitvoering door 1 centrumgemeente. De meerderheid heeft uiteindelijk het amendement en het voorstel aangenomen.

 

Sociaaleconomisch actieprogramma

Voor ons lag het gezamenlijk sociaaleconomisch actieprogramma van de gemeente Harlingen en de gemeente Waadhoeke. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met belangrijke stakeholders uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Duidelijk is geworden waar in onze regio de kansen liggen en welke opgaven ons te wachten staan. Er werd aan de raad gevraagd om het plan van aanpak programmateam als basis te nemen voor de verdere uitwerking tot een eerste uitvoeringsplan voor de komende twee jaar.

 

Op het eerste gezicht is actie om de structuur van de regionale economie en de economie houdbaar voor de toekomst voor te bereiden altijd goed, er zijn echter wel zaken in het raadsvoorstel opgenoemd waarvan de CDA-fractie de impact niet geheel kan overzien. Er wordt nogal wat over innovatie geschreven en dan wel specifiek regionale innovatie, want bij de Europese en landelijke innovatieprojecten kunnen ondernemers in onze regio zo aanhaken volgens Hendrik Sijtsma.

 

Wanneer er door onderzoek en innovatie een bedrijf in Noordwest Fryslan stappen op duurzaamheid, arbeid of milieu maakt, dit uiteraard binnenshuis houdt omdat zij zich hiermee kan onderscheiden in een concurrerende markt. De koppeling met het onderwijs staat ook beschreven maar het is het CDA niet duidelijk hoe dat in Noordwest Fryslan anders of een andere vorm heeft als in andere regio’s in het noorden. Ook het kennisnetwerk tussen ondernemers onderling is uiteraard goed, maar wat is het wezenlijk anders dan de diverse netwerkclubs die er nu al zijn. Zoals eerder aangegeven is het uiteraard goed om bezig te zijn met het toekomstbestendig maken van de regionale economie, daarom heeft het CDA voor dit voorstel gestemd en zien uit naar het uitvoeringsprogramma waarin staat hoe het een en ander vorm krijgt de komende twee jaar. De echte lakmoesproef komt bij het uitvoeringsplan die de raad binnenkort gaat behandelen.

 

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Sietse Zoodsma, Reynold Bontes en Hendrik Sijtsma.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Waddenrobkes

29-04-2021

HARLINGEN - Afgelopen woensdag was er weer een mooie groep kinderen op de training bij de Waddenrobkes.

Jeugdjournaal Zeerobben

29-04-2021

HARLINGEN - Zoals gebruikelijk is was er afgelopen zaterdag wederom een goed gevuld programma.

Uit de schatkamer van... Henk Zegel

29-04-2021

HARLINGEN - Donderdagavond 29 april zendt Omroep RSH van 19.00 - 20.00 uur het radioprogramma 'Uit de schatkamer van... Henk Zegel' uit.

Reacties

Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires The Shamrock The Shamrock Copini Opticiëns Copini Opticiëns Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor IJssalon Min12 IJssalon Min12 Plus Lunenborg Plus Lunenborg Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Visie Events Visie Events De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Hubo-Faber Hubo-Faber Zensa Moda Zensa Moda Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Karsten Wonen Karsten Wonen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Food 80/20 Food 80/20 Haarmode Cats Haarmode Cats De Omdraai De Omdraai Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie
Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot The Shamrock The Shamrock Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Haarmode Cats Haarmode Cats Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Hubo-Faber Hubo-Faber Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad BENG Evenementen BENG Evenementen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Zensa Moda Zensa Moda Plus Lunenborg Plus Lunenborg Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen