Een gezellig avondje uit!

Een gezellig avondje uit!

Bij de Lachende Koe geniet je van heerlijke gerechten voor een vaste prijs inclusief onbeperkt tapbier, wijn en fris.
Lees verder...
Open dag en Doe-middagen

Open dag en Doe-middagen

Zit je in groep 8 of misschien in groep 7? Kom kijken en kennis maken op de rsg Simon Vestdijk!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Boers Box

Boers Box

Nieuw in Harlingen! Huur nu uw eigen opslagruimte voor archief, inboedel of voorraad goederen bij Boers Box self storage!
Lees verder...
Plus en The Voice

Plus en The Voice

Beleef The voice of Holland intenser dan ooit bij PLUS Lunenborg. Spaar voor exclusieve The voice of Holland gadgets.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Alinex

Alinex

Alinex Uitzendbureau is specialist in uitzenden, detacheren, payrollen en werven- en selecteren van personeel in diverse sectoren.
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Vanaf 1 november is de werf en het bezoekerscentrum gesloten. Rond 1 april 2019 is bezoek weer welkom, tot dan!
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Informateur Hein Kuiken presenteert zijn eerste bevindingen aan de gemeenteraad

06-04-2018

HARLINGEN - Vrijdagmiddag is in de Groenlandsvaarder een bijeenkomst, waar de raad geïnformeerd is over de bevindingen van de eerste gesprekken en heeft Hein Kuiken bekend gemaakt met welke partijen de gesprekken, om te komen tot een coalitie, worden voortgezet.

Informateur Hein Kuiken presenteert zijn eerste bevindingen aan de gemeenteraad Informateur Hein Kuiken

Op vrijdag 23 maart is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Harlingen definitief vastgesteld. Diezelfde middag heeft er een eerste bijeenkomst met alle verkozen lijsttrekkers en de burgemeester plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over de wijze waarop de informatieronde vorm zou moeten krijgen. Unaniem is er voor gekozen om de PvdA als grootste partij het voortouw te laten nemen.

 

 

De PvdA heeft vervolgens mondeling geschetst hoe zij zelf invulling wilde gaan geven aan de informatieronde. Dit heeft er in geresulteerd dat de PvdA in week 13 met alle partijen een gesprek heeft kunnen voeren. Voorafgaand aan het gesprek is er een gesprekshandleiding aan alle fracties toegestuurd. De volgende onderwerpen zijn in meer of mindere mate onderwerp van gesprek geweest:


1) Duiding van de verkiezingsuitslag
2) Vorm van een verbond in de Raad: coalitie of raadsprogramma?
3) Samenstelling van een haalbare/mogelijke/wenselijke coalitie
4) Vorming, omvang en samenstelling van het college van B&W
5) Verdere inrichting van het (in)formatieproces

 

Een driekoppige delegatie van de PvdA heeft steevast twee representanten van de overige partijen gesproken over het vervolg van deze verkiezingsuitslag. Alle gesprekken hebben ongeveer een uur in beslag genomen.

 

De inhoud van elk gesprek is telkens verwerkt in een afzonderlijk beknopt gespreksverslag. Elk gespreksverslag is ter verificatie voorgelegd aan de desbetreffende partijdelegatie. Enkele partijdelegaties hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het gespreksverslag aan te scherpen.


Het resultaat is dat er van elk gesprek een geverifieerd gespreksverslag ligt. Op basis van de gesprekken en deze acht verslagen zijn enkele conclusies en een advies geformuleerd. Het informatieverslag wordt op 6 april tijdens een openbare bijeenkomst aangeboden aan de burgemeester. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen aan de informateur.

 

Gespreksconclusies

Coalitie of raadsprogramma?

De Harlinger gemeenteraad bestaat vanaf heden uit 5 eenmansfracties, twee tweemansfracties en een drie- en vijfkoppige fractie. In alle gesprekken is er de bereidheid uitgesproken om verantwoordelijkheid te dragen in dekomende raadsperiode. Over de vorm waarin dat tot uiting zou moeten komen bestaan echter verschillende opvattingen. Met name onder de eenmansfracties lijkt er draagvlak te bestaan voor een raadsprogramma waarin wordt gezocht naar een zo breed mogelijk gesteund koersdocument voor de gemeente Harlingen. De voorkeuren variëren van het daadwerkelijk proberen absolute overeenstemming te bereiken op belangrijke beleidsterreinen tot het verkrijgen van de mogelijkheid om input te leveren op een conceptcoalitieakkoord. Het verkrijgen van de mogelijkheid om input te leveren op een coalitieakkoord is onder andere als “the next best thing”, “het maximaal haalbare” en een “stap in de goede richting” gekwalificeerd. Deelname aan een coalitie wordt overigens door geen enkele eenmansfractie categorisch uitgesloten.

 

De drie meerkoppige fracties hebben de voorkeur voor coalitievorming uitgesproken in de gesprekken, en ook de PvdA is die mening toegedaan. Daarmee is er een ruime
raadsmeerderheid die coalitievorming een logisch vervolg op verkiezingsuitslag vindt. De vier grootste fracties vinden dat er voor alle partijen de mogelijkheid moet zijn om input te leveren op een door de formerende partijen geschreven coalitieprogramma.


Coalitievorming

Met alle fracties is gesproken over coalitievorming, ook al was dat soms in weerwil van de uitgesproken voorkeur voor een raadsprogramma. Geen van de fracties heeft een andere partij categorisch uitgesloten, wel is er in vrijwel alle gesprekken een voorkeur uitgesproken richting potentiële samenwerkingspartners.

 

In de gesprekken zijn geen keiharde breekpunten onderstreept door de fracties. Wel zijn verschillen tussen partijen aan bod gekomen, maar die lijken op voorhand geen enkele coalitiecombinatie te blokkeren.

Een tweetal eenmansfracties heeft aangegeven dat mocht er een coalitie ontstaan het voor de hand ligt om een tienzetelcoalitie te formeren. De fracties van de WPH en CU zijn deze mening toegedaan.

GroenLinks heeft, in het geval van coalitievorming, een voorkeur uitgesproken voor een “coalitie over links” met de PvdA, CDA en GL.

 

De fractie van HOOP heeft de voorkeur voor een minderheidscoalitie tussen PvdA en CDA.

D66 wil, bij coalitievorming, een zo’n breed mogelijk coalitie maken waarbij de maximaal verkregen steun per programmaonderdeel kan verschillen.

CDA, VVD en Harlinger Belang hebben allen een tienzetelcoalitie vermeld als eerste voorkeur. Ook de PvdA heeft een voorkeur voor de tienzetelcoalitie.

 

Samenstelling coalitie

De PvdA en het CDA zijn onmisbaar in het formeren van een tienzetelcombinatie bestaande uit drie partijen. Om de optelsom richting tien zetels te volbrengen is aansluiting van een tweekoppige fractie noodzakelijk: Harlinger Belang of de VVD.

  • Drie eenmansfracties (WPH, HOOP en CU) hebben aangegeven dat mocht er een tienzetelcoalitie ontstaan zij het logischer vinden dat de VVD aanschuift. De belangrijkste motivering hiervan ligt in de bescheiden winst van de VVD ten opzichte van het geleden verlies door Harlinger Belang.
  • De VVD heeft een voorkeur uitgesproken voor de combinatie PvdA, CDA en VVD. Aan deze voorkeur liggen een aantal redenen ten grondslag, onder andere: verkiezingswinst, programmatisch haalbaar, nieuw elan en goede vooruitzichten op prettige samenwerking.
  • Harlinger Belang is voorstander van het continueren van de huidige coalitie bestaande uit PvdA, Harlinger Belang en het CDA. Harlinger Belang geeft aan dat de huidige coalitie op meer zetels kan steunen na de recentelijke verkiezingen, en vindt continuïteit in beleid en uitvoering van belang. Daarnaast vindt Harlinger Belang coalitiedeelname als derde partij van Harlingen wenselijk.
  • Het CDA heeft een coalitie van PvdA, CDA en VVD als meest wenselijk genoemd. De onderbouwing van dit standpunt is min of meer gelijkluidend aan de motivering van de VVD.
  • De PvdA denkt met alle meerkoppige fracties in coalitieverband goed te kunnen samenwerken in een door haar begeerde tienzetelcombinatie. HB is in de ogen van de PvdA een betrouwbare coalitiepartner geweest, maar ook met de VVD denkt de PvdA haar ambities te kunnen verwezenlijken.

 

Collegevorming

In alle gesprekken is ook de samenstelling en omvang van het nieuw te vormen college besproken. Opvattingen over de omvang van een nieuw college variëren van twee tot drie wethouders die gezamenlijk met de burgemeester het nieuwe college moeten gaan bemensen. De fractie van HOOP heeft als enige een duidelijke voorkeur uitgesproken voor het bestuurlijk afschalen naar twee fulltime wethouders in het college.

 

De overige fracties hebben, om verschillende redenen, aangegeven te willen volstaan met de benoeming van drie wethouders. De door de overige fracties beoogde omvang in formatieplaatsen beweegt van ongeveer 2,5 tot 3 FTE.

 

Meerdere fracties hebben aangegeven in een kandidaat-wethouder te kunnen voorzien mocht coalitiedeelname in het verschiet liggen.


Verder wil de Wad’N Partij graag dat er een zakencollege komt en D66 wil graag een vrijere benoemingsprocedure waarbij iedere fractie een voordracht zou kunnen doen.

 

Er is brede consensus over de onwenselijkheid van politiek gevoelige portefeuilles in handen van de burgemeester, maar over welke portefeuilles precies “politiek gevoelig” zijn bestaan verschillende opvattingen.


Advies

Het advies van de PvdA-delegatie, op basis van de gevoerde gesprekken, is om als eerste te onderzoeken of er een coalitie mogelijk is tussen de PvdA, het CDA en de VVD. Samen kunnen deze partijen komen tot een meerderheid van tien zetels: de grootst mogelijk te behalen meerderheid waarin drie partijen deelnemen.

 

Deelname van de PvdA aan de formatie lijkt onomstreden. Het is de grootste partij en de grootste winnaar van de laatstgehouden verkiezing.

 

Het CDA heeft weliswaar een aantal stemmen verloren maar heeft haar drie zetels weten te behouden. Door het grotere verlies van Harlinger Belang mag het CDA zich de komende periode de tweede partij van Harlingen noemen.

 

Doordat CDA en VVD elkaar onomwonden benoemen als preferente samenwerkingspartner ligt deelname van de VVD aan de formatiegesprekken voor de hand.


Ook een drietal éénkoppige raadsfracties vindt in de (bescheiden) electorale winst van de VVD, afgezet tegen het electorale verlies van Harlinger Belang, een reden om de VVD aan de formatietafel terug te zien mocht er een tienzetelcombinatie ontstaan.


De PvdA-delegatie vindt dat het serieus aanbeveling verdient om tijdens de formatie te bekijken hoe inhoudelijke en procesmatige inbreng van partijen die niet aan de formatie meedoen kan worden verwerkt in het coalitieprogramma. Op deze manier kan het op te stellen coalitieakkoord inhoudelijk worden versterkt, verkrijgt het mogelijk een bredere (en dus stabielere) basis en doet het afbreuk aan de door sommige partijen ervaren tegenstellingen tussen coalitie en oppositie.

 

Verder adviseert de PvdA-delegatie de formerende partijen een programma op hoofdlijnen te fabriceren. Een programma op hoofdlijnen kan voldoende houvast geven voor het College van B&W en de ambtelijke organisatie, en tegelijkertijd ruimte bieden voor inbreng door oppositiepartijen bij de uitwerking van gewenste ontwikkelingen. Ook dit verkleint de soms ervaren tegenstelling tussen oppositie en coalitie.

 

De PvdA-delegatie adviseert de partijen aan de formatietafel om uit te gaan van drie wethouders in het nieuw te benoemen college. Hier lijkt breed draagvlak voor te bestaan. Het verdient hierbij de aanbeveling om te kijken in hoeverre de formatie van het college kan worden teruggedrongen.

 

Binnen het nieuwe college kan vervolgens de portefeuille van de burgemeester worden betrokken in een totale afweging mits er rekening wordt gehouden met de onwenselijkheid van “politiek gevoelige” portefeuilles in zijn takenpakket.

 

Of er bij de formatie moet worden gewerkt onder aansturing van een (externe) formateur vinden wij een afweging die moet worden gemaakt door de formerende partijen. Wij danken alle afzonderlijke fracties voor de buitengewoon prettige en constructieve gesprekken die we de afgelopen dagen hebben mogen voeren.


Willem de Graaf
Edwin Helvrich
Hein Kuiken
 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

De zeewind lijkt wonderen te doen in Harlingen

06-04-2018

HARLINGEN - De Friese zeewind lijkt wonderen te doen voor de Hollandse dammers in Harlingen: slechts een minderheid van de partijen eindigde in remise.

GroenLinks Harlingen zal eerst niet deelnemen aan verdere coalitie onderhandelingen

06-04-2018

HARLINGEN - Wij kijken met genoegen naar een constructief en open gesprek met de informateur.

Autismeweek ook in het AIC Harlingen

06-04-2018

HARLINGEN - Donderdag 5 april was er in het kader van de week van het autisme een lezing bij het AIC in Nieuw Zuid.

Reacties

Eetcafé De Lachende Koe Eetcafé De Lachende Koe Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Atelier de Groot Atelier de Groot BENG Evenementen BENG Evenementen Karsten Wonen Karsten Wonen HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje Fotografie Dorus Fotografie Dorus Almamater Almamater Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Zensa Moda Zensa Moda Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Dio Jurien Dio Jurien Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Copini Opticiëns Copini Opticiëns VVV Harlingen VVV Harlingen Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt Visie Events Visie Events ForHim Menswear ForHim Menswear De Lichtboei De Lichtboei Haarmode Cats Haarmode Cats Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Ons Food&Wine Ons Food&Wine Vogelaar Audio Vogelaar Audio Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE IJssalon Min12 IJssalon Min12 Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Hema Harlingen Hema Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen
Visie Events Visie Events Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Fotografie Dorus Fotografie Dorus Haarmode Cats Haarmode Cats De Lichtboei De Lichtboei Hema Harlingen Hema Harlingen Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Atelier de Groot Atelier de Groot Almamater Almamater Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen BENG Evenementen BENG Evenementen