Jingle Bell Dok Kerstborrel XXL

Jingle Bell Dok Kerstborrel XXL

Kom samen feesten in de winterse sferen van ‘Jingle Bell Dok!’ Kerstborrel XXL!
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
RSH & Trebol presents:

RSH & Trebol presents:

Zaterdag 26 oktober: Harlinger middag & Sloopfeest!
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

Stichting Harlingen Open Golf is op zoek naar nieuwe bestuursleden met passie voor de sport!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Vanaf 1 april kunnen de Willem Barentsz-werf en ook de Witte Swaen weer bezocht worden.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Dach fan ut Stadsfrys

FRYSLÂN - Ien fan de talen fan Fryslân is it Stadsfrys, dat – mei lytse ûnderlinge ferskillen – praat wurdt yn de stêden Ljouwert, Boalsert, Harns, Frjentsjer, Snits, Starum en Dokkum.

Datum: 3 november 2018

Tijd: 14:00 - 17:00

Locatie: Martiniekerk, FRANEKER

Kunst & Cultuur

Hoe moai oft it Stadsfrys ek is, it buorket stadichoan efterút. Der binne lykwols noch genôch mooglikheden om nije Schwung yn it Stadsfrys te krijen. Om dy mooglikheden te ferkennen en de skouders ûnder it Stadsfrys te setten, wurdt de “Dach fan ut Stadsfrys” organisearre, op sneon 3 novimber yn Frjentsjer
 
De Dach sil bestean út trije parten. Moarns is, yn it stedhûs, in sympoasium foar amtners en taalprofesjonals/taalwittenskippers. Dêrby is it de bedoeling dat we inoar fuorje: amtners krije kennis en tips om ek yn har eigen stêd it Stadsfrys te befoarderjen, en wittenskippers krije lokale yngongen om bygelyks ûndersyk opsette te kinnen. De kennis en kontakten dy't by it sympoasium opdien wurde, binne dêrmei foar alle oanskowers nuttich. We komme fierder mei it Stadsfrys as wittenskip en belied mei-inoar oparbeidzje en ideeën útwikselje. Nei in tuskenprogram wêrby’t, nei in beskieden lunchbuffet, mei in Stadsfryse gids in stedskuier troch Frjentsjer makke wurde kin, is dan middeis, yn de Martinitsjerke, it publyksdiel: in indoor minyfestival foar it Stadsfrys. Dêr sil it bredere publyk op boartlike wize it Stadsfrys ‘fiere’ kinne. Mei muzyk, foardrachten, petearkes, taalspultsjes en de oanbieding fan it nije boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys oan Kommissaris fan de Kening Arno Brok, wurdt it in tige fleurige middei.  
 
De Dach wurdt troch in protte partijen droegen (sjoch it program) en is ek frij ambisjeus yn syn opset: noch net earder is it Stadsfrys op dizze skaal ûnder it omtinken fan sawol publyk as saakkundigen brocht. Hooplik is de Dach dan ek in nije oantrún foar it Stadsfrys – want wat help kin it wier wol brûke. Foar de organisaasje fan de Dach soe finansjele stipe oars noch tige wolkom wêze. Om de mooglikheden te besprekken kinne jo kontakt sykje mei Anne Popkema (06-25427548). 
 
Yn de taheakke fine jo it program, dat hielendal fergees is. Jo kinne fansels ek allinne it moarnssymposium besykje; wol fersykje wy jo om jo foar it sympoasium / lunch net letter as 19 oktober op te jaan, fia info@taalburopopkema.nl. Mochten jo fierder noch fragen ha, dan beäntwurdzje wy dy fansels graach. Wy hoopje op in grutte opkomst, sawol moarns as middeis! 
 

Program  

Datum: sneon 3 novimber
Lokaasje: Frjentsjer (stedhûs en Martinitsjerke) 
Inisjatyf en koördinaasje: Anne Popkema, taalburopopkema.nl, info@taalburopopkema.nl, 06-25427548
Partners: Fryske Akademy, Leeuwarder Courant, Nederlandse Taalunie, RuG (Minorities&Multilingualism / Frysk), gemeente Waadhoeke, Provinsje Fryslân, KH2018/Lân fan Taal, Stichting Trezoor Franeker, Vrienden van de Stad Franeker, Genoatskap foar ut behoud fan ut Franekers. 
 
Sympoasium (stedhûs Frjentsjer) 
10.00 Ynrin mei kofje
10.15 Iepening deifoarsitter
10.20 Wurd fan wolkom (wethâlder Dijkstra fan gemeente Waadhoeke)
10.30 Skiednis Stadsfrys (prof. dr. Arjen Versloot, UvA)
10.50 Aktuele stân fan saken Stads (dr. Reitze Jonkman, FA)
11.10 skoft
11.30 Stadsfrys by jongerein (drs. Pieter Duijff, FA)
11.50 Stadsfrys op social media (drs. Lysbeth Jongbloed, FA)
12.10 Neipetear 
 

Tuskenprogram

12.30-13.15 Lunch
13.15-14.00 Stadsfryse stedskuier 
 

Publyksdiel

It publyksdiel begjint om 14.00 oere yn de Martinitsjerke en duorret oant sawat 17.00 oere. It krijt it karakter fan in indoor minyfestival. De sprekstalmaster fan tsjinst is Asing Walthaus (Leeuwarder Courant), dy’t rûn rint oer it 'festivalterrein yn de tsjerke en lofts en rjochts koarte petearkes oangiet mei de oanwêzigen. Geandewei de middei sille yn alle gefallen oan bod komme: wethâlder Dijkstra oer it Stadsfrys yn de nije gemeente Waadhoeke, in Stadsfryse kwis, Lysbeth Jongbloed-Faber (Fryske Akademy) oer Stadsfrys en social media, it taalspul Stimmen fan Fryslân (Ryksuniversiteit Grins), bekendmakking fan de winner fan de Stadsfryse oersetwedstryd (LC fan 18 maaie 2018), foarlêzen fan in Stadsfrys sprookje, en it oanbieden fan it earste eksimplaar Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys oan KfdK Arno Brok, dy’t dizze Dach tige stipet. Tusken de ûnderdielen troch sil it duo Bauke van der Woude & Campbell Forbes in pear kear Stadsfryse lieten hearre litte.   

 

Contact

Dach fan ut Stadsfrys

Martiniekerk
FRANEKER

Dach fan ut Stadsfrys

Zensa Moda Zensa Moda Hubo-Faber Hubo-Faber Ons Food&Wine Ons Food&Wine Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Fotografie Dorus Fotografie Dorus Atelier de Groot Atelier de Groot Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Dio Jurien Dio Jurien Hema Harlingen Hema Harlingen Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt BENG Evenementen BENG Evenementen Haarmode Cats Haarmode Cats Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis ForHim Menswear ForHim Menswear Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Visie Events Visie Events De Lichtboei De Lichtboei Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Karsten Wonen Karsten Wonen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus VVV Harlingen VVV Harlingen Plus Lunenborg Plus Lunenborg Copini Opticiëns Copini Opticiëns
Copini Opticiëns Copini Opticiëns Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Dio Jurien Dio Jurien Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Hema Harlingen Hema Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt Ons Food&Wine Ons Food&Wine Haarmode Cats Haarmode Cats Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Hubo-Faber Hubo-Faber ForHim Menswear ForHim Menswear Fotografie Dorus Fotografie Dorus Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen IJssalon Min12 IJssalon Min12